ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


T. C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖN LİSANS VE LİSANS

ÖĞRENCİLERİ İÇİN SINAV VE UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü: 03/03/2021 tarih ve 04 sayılı Senato Kararı)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesinde azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için verilecek ek sınav, ek süre, mezuniyet ve kayıt silme işlemlerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-(1) Uygulama esaslarının dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrası ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrası esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

 

 1. Normal Öğrenim Süresi: Kayıtlı olduğu önlisans veya lisans programının öğrenim süresini,
 2. Azami Öğrenim Süresi: Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan maksimum süreyi,
 3. Başarısız ders: Kayıt yaptırılan derslerden devam şartı sağlanarak yarıyıl sonu sınava girme hakkı elde ettiği ve FF notu alınan dersi,
 4. Ara Sınıf: Dört yıllık lisans programlarında ikinci ve üçüncü sınıfı, beş yıllık lisans programlarında ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfı ve altı yıllık lisans programlarında ise ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfları,
 5. Son Sınıf öğrencisi: Ön lisans programlarında ikinci sınıf, dört yıllık lisans programlarında dördüncü sınıf, beş yıllık lisans programlarında beşinci sınıf ve altı yıllık lisans programlarında ise altıncı sınıf öğretim programlarında yer alan derslere kayıt yaptıran veya kayıt hakkı kazanan öğrencileri,
 6. Uygulama Ağırlıklı Ders: Uygulama ders saati teorik ders saatinden büyük veya eşit olan dersleri,
 7. Teori Ağırlıklı Ders: Teorik ders saati uygulama ders saatinden büyük olan dersleri,
 8. Ek Sınav: Azami süreleri sonunda kayıtlı olduğu bölüm veya programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız olduğu ders sayısını beş derse indirmesi için verilecek sınavı,
 9. Ek Süre: Azami öğrenin süresini dolduran öğrencilere kayıtlı olduğu bölüm veya programdan mezun olabilmek verilen süreyi,
 10. Sınırsız Sınav Hakkı: Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu bölüm veya programdan mezun olabilmek için başarısız ders sayısını bir derse indiren veya öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olduğu halde mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını tutturamadıkları için mezun olamayan öğrencilere not ortalamasını yükseltmek için verilen sınav hakkını,
 11. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
 12. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Azami Öğrenim Süreleri ve İlişik Kesme

 

Azami Öğrenim Süreleri

MADDE 5-(l)  Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

 

(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca öğrencilerin azami öğrenim süresi başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınır.

 

(3) Ayrıca, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı ve daha önceki yıllarda kayıt yaptıran (kayıt donduranlar hariç) ve daha sonraki yıllarda üniversitemize kayıt yaptırıp geldikleri yükseköğretim kurumlarında aldıkları dersleri saydırarak yedi yıllık azami öğrenim sürelerini tamamlayan lisans öğrencileri için öğrenim süresine ilişkin esaslar 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonu itibariyle uygulanacaktır.

 

(4) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

 

(5) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal diploma programından mezun olamayan öğrencilerin çift anadal programının öğrenim süresi, çift anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren hesaplanır.  

 

(6) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir kuruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır.

 

Azami Öğrenim Süresi Sonunda İlişik Kesme

MADDE 6 – (1) Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

 

(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

 

Lisans Tamamlama Programına Kayıtlı Öğrenciler

MADDE 7-(1) Sağlık lisans tamamlama veya mühendislik lisans tamamlama gibi programlara kayıtlı öğrenciler kendilerine tanınan azami öğrenim süresi sonunda mezun olmak zorundadır. Azami öğrenim süresi sonunda gerekli koşulları sağlayamadıkları için mezun olamayanların üniversite ile ilişkileri kesilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı, Birinci Sınıf ve Ara Sınıf Öğrencileri

 

Hazırlık Sınıfı Öğrencileri

MADDE 8-(1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınavlarında başarılı olamadıkları için azami öğrenim süresi sonunda öğretim kurumları ile ilişiği kesilme durumuna gelen hazırlık sınıfı öğrencilerine başarılı olmaları için ilave bir sınav hakkı verilir.

 

Birinci Sınıf ve Ara Sınıf Öğrencileri

MADDE 9-(1) Azami öğrenim süresi sonunda derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen veya kesilme durumuna gelen, birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan birinci sınıf ve ara sınıf öğrencisinin üniversite ile ilişkisi kesilir.

 

(2) Teori ağırlıklı derslerin sınav haklarında derslere devam koşulu aranmaz. Fakat uygulamalı ve uygulama ağırlıklı derslerde öğrencilerin devam zorunluğu vardır.

 

(3) Devam zorunluluğu aranan dersler için öğrencilerin yarıyıl içinde yapılan ara sınav, kısa sınav, laboratuvar, proje ve sunum gibi tüm faaliyetlere katılmaları zorunludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince mazeretleri uygun bulunan öğrencilere ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilebilir.

 

(4) Öğrencinin sınav hakkını kullanmak istediği uygulamalı veya uygulama ağırlıklı dersler öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim planından (müfredat) kaldırılmış ise ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrencilere, devam koşulu aranan, eşdeğer bir ders verilir.

 

      (5) Birinci sınıf ve ara sınıf öğrencilere devam yükümlülüklerini yerine getirmedikleri veya daha önce hiç kayıt yaptırmadıkları dersler için bir sınav hakkı verilmez.

 

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri ve başarılı oldukları hâlde genel not ortalamasını tutturamadıkları için ara sınıflarda da sınamalı duruma düşerek sene kaybeden öğrencilere diledikleri teori ağırlıklı üç dersten bir sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda not ortalamasını tutturamadığı için sınamalı durumdan çıkamayan ara sınıf öğrencilerinin üniversite ile ilişkisi kesilir.

 

 (7) Verilen ek süre sonunda başarısız oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar, yatay geçiş yapamazlar, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alamazlar ve ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

      (8) Verilen sınav haklarından yararlanmak üzere başvuru yaparak ders/kredi başına öğrenim ücretini ödeyen fakat sınav hakkını kullanmayan öğrenciye ödediği ücreti geri verilmez.

 

 (9) Kaldıkları yerden öğrenimlerine devam hakkı verilen birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için kayıtlı bulundukları programın normal öğrenim süresi kadar ilave bir öğrenim süre verilir. Fakat bu öğrenciler kendilerine tanınan ilave öğrenim süresi sonunda azami öğrencilik haklarından tekrar yararlanamazlar.

(10) Verilen ilave öğrenim süresi sonunda izledikleri programdan mezun olabilmek için başarısız ders sayısını bir derse indiren öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir. Aksi halde öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

(11) İlave öğrenim süresi sonunda izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları hâlde genel not ortalamasını (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkaramadığı için ilişkileri kesilme durumuna gelen öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere, önlisans programlarında ilk iki yarıyıl ve lisans programlarında ise ilk dört yarıyıl dersleri hariç, devam zorunluğu olmayan diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Sınıf Öğrencileri, Ek Sınavlar, Ek Süre, Mazeret Sınavı ve Stajlar

 

Son Sınıf Öğrencileri ve Ek Sınavlar

MADDE 10- (1) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, sınava girme hakkı elde ettikleri ve başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

 

(3) Ek sınav hakkı verilen teori ağırlıklı derslerin sınavlarında derslere devam koşulu aranmaz. Fakat uygulamalı ve uygulama ağırlıklı derslerde öğrencilerin derslere devam zorunluğu vardır.

 

(4) Devam zorunluluğu aranan dersler için öğrencilerin yarıyıl içinde yapılan ara sınav, kısa sınav, laboratuvar, proje ve sunum gibi tüm faaliyetlere katılmaları zorunludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince mazeretleri uygun bulunan öğrencilere ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilebilir.

 

(5) Öğrencinin sınav hakkını kullanmak istediği uygulamalı veya uygulama ağırlıklı dersler öğretim planından (müfredat) kaldırılmış ise ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrencilere, devam koşulu aranan, eşdeğer bir ders verilir.

 

(6) Ek sınav hakkı elde eden öğrenciler iki ek sınav hakkını yarıyıl sonunda yapılan final ve bütünleme sınavlarında kullanabilir. Öğrencilere ek sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

 

(7) Sınava girme hakkı elde ettikleri ve iki ek sınav sonunda başarısız olduğu ders sayısını beş derse düşüremeyen son sınıf öğrencilerinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Son Sınıf Öğrencileri ve Ek Süre

MADDE 11-(1) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre verilir.  Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

 

 

 

 

Ders Kaydı Yaptırmadığı ve Devamsız Olduğu Dersleri Bulunan Son Sınıf Öğrencileri

MADDE 12- (1) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrenciler ile azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısı beş veya altında bulunan son sınıf öğrencilerine hiç almadıkları ve/veya devam koşulunu sağlamadıkları tüm dersler için dört yarıyıl ek süre verilir.

 

(2) Verilen dört yarıyıllık ek süre sonunda hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersleri bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

 (3) Ek sınavlar ve ek süreler sonunda, almadığı veya devamsız olduğu dersi bulunmayan ve izledikleri programdan mezun olabilmek için başarısız ders sayısını bir derse indiren son sınıf öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir. Aksi halde öğrencilerinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

(4) Ek sınavlar ve ek süreler sonunda izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları hâlde genel not ortalamasını (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkaramadığı için ilişkileri kesilme durumuna gelen öğrencilere not ortalamalarını yükseltmek üzere, önlisans programlarında ilk iki yarıyıl ve lisans programlarında ise ilk dört yarıyıl dersleri hariç, devam zorunluğu olmayan diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

 

(5) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

(6) Ek sınav ve ek süreden yararlan son sınıf öğrencileri özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alamazlar.

 

(7) Ek sınav hakları ve ek süre sonunda öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olan ve genel not ortalamasını (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkaran öğrencilere mezuniyet hakkı verilir.

 

Stajlar

MADDE 13-(1) Öğrencilerin öğretim planlarında yer alan fakat yapılmayan zorunlu yaz stajları başarısız ders sayısına dâhil değildir.

 

(2) Azami öğrenim süresi sonunda öğretim planında yer alan tüm derslerinden başarılı olan ve zorunlu yaz stajını yapmayan öğrencilere ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemek koşulu ile dört yarıyıl ek süre verilir.

 

(3)  Stajlarını başarı ile tamamlayanlar mezuniyet hakkı elde ederler. Verilen ek süre sonunda yaz staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Mazeret Sınavı

MADDE 14 -(1) Devam zorunluluğu olmayan ve sınava girme hakkı verilen derslerin ek sınavları veya sınırsız sınav hakları için bir mazeret sınavı düzenlenmez. Devam zorunluluğu olan uygulama ağırlıklı derslerin ara sınavları için mazeret sınav hakkı verilebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Başvurusu, Ders/Kredi Başı Öğrenim Ücreti ve Değerlendirme

 

Sınav Başvurusu ve Öğrenim Ücreti

MADDE 15 – (1) Azami öğrenim süresini doldurduğu için sınav hakkı veya derslere devam hakkı verilen öğrenciler, bu haklarını kullanmak için akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve ders kayıt dönemleri içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne bir form dilekçe ile başvuru yapmaları gerekir.

 

(2) Başvuruları uygun bulunan öğrenciler dersin açıldığı yarıyıl başında veya yaz öğretiminin başında sınav hakkını kullanmak istediği dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

 

(3) Öğrenciler ders kayıtlarından önce sınav hakkını kullanmak istediği her ders ve her sınav için ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemeleri zorunludur.

 

(4) Başvurusu uygun bulunduğu halde ders kayıt dönemi içinde ders kaydını yaptırmayan veya ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemeyen, sınava girme koşullarını yerine getirdiği halde sınava katılmayan öğrenci sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

(5) Sınav hakkını kullanmak için ders kaydı yaptıran ve ders/kredi başına öğrenim ücretini ödeyen fakat sınav hakkını kullanmayan öğrencilere ödediği ücret geri verilmez.

(6) Derslerin açılmadığı yarıyıllarda ve yaz öğretiminde ek sınav veya sınırsız sınav haklarını kullanmak için başvuru yapılamaz ve açılmayan dersler başka yükseköğretim kurumlarından alınamaz.

(7) Açılan bir dersin herhangi bir sebeple kapanması halinde öğrencinin ödemiş olduğu ücret geri ödenir veya ek       sınav hakkını kullanmak için öğrenci açılan bir başka derse kayıt yaptırabilir.

Değerlendirme

MADDE 16 – (1) Sınav hakkını kullanan öğrencilerin sınavlarda başarılı sayılmaları için İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince başarılı veya koşullu başarılı olmaları zorunludur. Öğrencilerin sınavlarda aldığı başarı puanları İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin yirmi ikinci maddesine göre harf notu ile değerlendirilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 17– (1) 21.10.2020 tarih ve 2020/21 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitiminde Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Sınavlarına İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Dosyayı İndir 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

(Kabulü:24.12.2014 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesinde oluşturulacak olan Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nun yapılanma ve çalışma ilkelerini belirlemektir. Avrupa Yükseköğretim Alanının yeniden yapılandırılması için yürütülen, Bologna Süreci kapsamındaki Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS/ Diploma Eki-DE ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılacak olan çalışmalar bu yönerge çerçevesinde yürütülür.

 

Dayanak

Madde 2-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak alınan 20.11.2008 tarih ve 2008.22 nolu Yükseköğretim Kurumları Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK oluşturulması ve oluşturulacak bu komisyonun görevleri ve çalışma ilkeleri hakkındaki kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 Madde 3-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA): Avrupa düzeyinde yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak, Avrupa toplumunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, ortak referans noktalarına dayalı anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ulusal yükseköğretim sistemleri oluşturmak, yükseköğretim kurumları arasında işbirliği, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bu sayede yükseköğretimde Avrupa boyutunu öne çıkarmak için Bologna Sürecine dâhil ülkelerin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasını,

b) Bologna Süreci (Bologna Process): Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak için 29 ülkenin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları ve 2010 yılında tamamlanmasını öngördükleri süreci,

c) Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS): Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını artırmak ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrencinin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemini,

ç) Diploma Eki (DE): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgeyi,

d) Tanınma: Bir öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda geçirdiği ve başarı ile tamamladığı eğitim süresinin bir başka kurum tarafından kabul edilmesini,

e)Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun ve/veya eğitim program/programlarının Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi İlke ve Standartları kapsamında tanımlanmış iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite/performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerini, 

f) Yeterlilik: Tanınan bir yükseköğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen diploma veya sertifika türü belgeyi,

g) Öğrenme Çıktıları: Bir öğrenim süresinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neyi bileceğinin, neyi kavrayacağının ve neyi yapabileceğinin ifade edilmesini,

ğ) Hareketlilik: Ulusal veya uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci, öğretim elemanları ve idari personelin çalışmalarının belli bir dönemini bulundukları şehir/ülkenin dışında devam ettirmelerini,

h) Öğrenci Katılımı: Öğrencilerin Bologna Süreci faaliyet alanları kapsamındaki süreçlerde aktif bir paydaş olarak rol almalarını,

ı) Sosyal Boyut: Öğrenenlerin yükseköğretime erişim ve sunulan imkânlardan eşit şekilde yararlanmalarının temin edilmesini,

i) Türkiye Bologna İzleme Grubu: Ulusal ölçekte, Bologna Süreci kapsamındaki faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonuna destek sağlamak üzere ilgili paydaşların bir araya gelerek oluşturdukları grubu,

j) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK): Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvence süreçlerinin eşgüdümü ve yürütülmesinden sorumlu ‘Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nu,

k) Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK): Bologna çalışmalarının yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmelerini yönlendirmek üzere, yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulan Komisyonu

ifade eder.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonunun Kurulması

 Madde 4-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bologna Süreci çalışma alanları doğrultusunda yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) oluşturur.

 

Komisyon Üyeleri ve Başkanı

Madde 5-(1) BEK, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünün görevlendireceği aşağıda belirlenen daimi üyelerden oluşur:

a) Eğitim ve /veya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ları

b) ADEK Başkanı

c) Bologna Uzmanı (var ise)

ç) AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörü/leri

d) Öğrenci İşleri Temsilcisi

e) Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler

f) Rektörlük BEK içinden bir öğretim üyesini Başkan olarak atar.

 

Toplantılar

 Madde 6-(1) BEK, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve her akademik yarıyılda en az bir değerlendirme toplantısı yapar. BEK gerektiğinde üniversite birimleri düzeyinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

 

Komisyonun Görevleri

Madde 7-(1) BEK’in görevleri:

a)Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda İstanbul Gelişim Üniversitesinin Yıllık Eylem Planını hazırlamak ve uygulamasını sağlamak; hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Kurum Raporunu Yükseköğretim Kuruluna göndermek,  b) Bologna Sürecinin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak,

c) Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek,

ç) Bologna Süreciyle ilgili, Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

 

Yürürlük

Madde 8-(1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. (24.12.2014 Gün ve 2014/11-3 Sayılı oturumu)

 

Yürütme

Madde 9-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Dosyayı İndir 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BURS YÖNERGESİ

(Kabulü:14.03.2017 tarih ve 5 sayılı Senato Kararı)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine sağlanan çesitli burs olanaklarını tanımlamak ve burs alma sürecini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıtlı Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile onlara verilecek olan burslar hakkındaki ortak hükümleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

ç) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

d) Burs komisyonu: Üniversitede öğrencilere verilecek bursları değerlendiren kurulu,

ifade etmektedir.

 

Burs Komisyonu

Madde 5- (1) Üniversite Burs Komisyonu, Mütevelli Heyetinin görevlendireceği komisyondan oluşur. Komisyon başkanının çağrısıyla toplanılır, ancak komisyonun aldığı kararlar Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.

 

Burs Başvuruları

Madde 6- (1) Mütevelli Heyetince belirlenen tarihler arasında burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler burs başvuru formunu doldurarak ve istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Mali İşler Daire Başkanlığına teslim eder. Belirlenen tarihler arasında müracaat edilmeyen başvuru talepleri kabul edilmez.

(2) Mali İşler Daire Başkanlığı öğrencilerin burs taleplerini ve taleplere ilişkin belge ve bilgileri toplayarak üniversite burs komisyonuna gönderir. Komisyon; başvuruları inceleyerek değerlendirir ve aldığı kararları Mütevelli Heyetin onayına sunar.

(3) Onaylanan kararlar gereği için Mali İşler Daire Başkanlığı’na, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ve uygun görülen diğer daire başkanlıklarına gönderilir.

 

Burslardan Yararlanma

Madde 7- (1) Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burs ve öğretim ücreti indirimi almaya hak kazanan öğrenci, kardeş indirimi ve nakit olarak verilen burslar ve benzerleri hariç olmak üzere, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır. Ancak komisyon kararı ile verilen burslarda bu hüküm uygulanmaz. Üniversitenin burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde her hangi bir fakülte veya bölüm/programa öncelik verilmez.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Burs Çeşitleri

ÖSYM Bursları

Madde 8- (1) ÖSYM Bursları, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre ÖSYM Öğrenci Tercih Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen sadece öğretim ücretini karşılayan tam veya kısmi burslardır.  Bu bursalar aşağıdaki oranlara göre öğretim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

%100 Burs: öğretim ücretinin tamamını,

%75 Burs: öğretim ücretinin dörtte üçünü, 

%50 Burs: öğretim ücretinin yarısını, 

%25 Burs: öğretim  ücretinin dörtte birini,  kapsar.

Bursluluk oranlarının dışındaki tutarlar ücret olarak ödenir.

(2) Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, herhangi bir başarı şartı aranmaksızın hazırlık sınıfını da kapsayan ve öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal öğretim süresince geçerlidir.

(3) ÖSYM Bursları ancak normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere, kesilir.

(4) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip üniversitemizi yeniden kazanan ve kayıt yaptıran burslu öğrencilerimiz önceki burs haklarını kaybeder.

(5) Üniversitemizden mezun olduktan sonra tekrar üniversitemizde önlisans ve lisans hakkı kazanan öğrencilere % 50 burs verilir.

 

Derece Bursları

Madde 9- (1) ÖSYM tarafından ( Yabancı Dil puanıyla yerleşenler hariç)  yapılan merkezi sınav sonucunda, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle aşağıdaki burslar verilir.

(a) İlk 10 sıralamasına giren öğrenciye 2500 TL

(b) İlk 10-100 sıralamasına giren öğrenciye 2000TL

(c) İlk 100-500 sıralamasına giren öğrenciye 1500 TL

(d) İlk 500-1000 sıralamasına giren öğrenciye 1000 TL.

Bu başarı dilimlerine göre verilecek aylık burs miktarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve web sayfasında ilan edilir. Bu burslar karşılıksız olup hazırlık sınıfını da kapsar ve öğrencinin yerleştirildiği programda başarılı olduğu normal öğretim süresince verilir.

(2) Öğrencilere verilen Derece Bursları aşağıdaki hallerde kesilir.

a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinde 2.00’nin altına düşmesi.

b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi.

c) Bir disiplin cezası almış olması.

d) Öğrencinin derslere yasal devam şartını yerine getirmemesi.

(3) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

(4) Derece bursları normal eğitim süresinin aşılması, bir disiplin cezasının alınması ve  kesinleşen bir mahkumiyet kararının bulunması hallerinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.

 

 

Tercih Bursu

Madde 10- (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonucunda Üniversitemizin %100 ücretli herhangi bir bölümünü ilk beş tercihe yazıp, kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur.

(2) Tercih bursu, öğretim ücreti üzerinden % 30 indirim yapılarak uygulanmaktadır. Bu burslar, karşılıksız olup herhangi bir başarı şartı aranmaksızın, hazırlık sınıfını da kapsayan ve öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresince geçerlidir.

(3) Tercih bursu, disiplin cezası alınması halinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.  

 

Akademik Başarı Bursu

Madde 11- (1) Akademik başarı bursu, öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretim süresi içinde takip ettikleri programdaki başarı durumu dikkate alınarak yılsonu Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere bir sonraki eğitim-öğretim yılı öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyeti tarafından % 5 oranında yapılan indirim veya destek bursudur.

(2) Akademik başarı bursuna başvuran öğrencilerin ilgili bölümün/programın ders planlarında gösterilen tüm dersleri başarmış olması gerekir. Herhangi bir şekilde ders intibakı yaptıran öğrenciler ile ikinci lisans dalı (çift anadal) öğrencileri bu bursa başvuramaz.

(3) Akademik başarı bursu hakkı kazanan tam burslu öğrenciler öğretim ücreti indiriminden yararlanamaz.

(4) Akademik başarı bursu, disiplin cezası alınması halinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.  

(5) Burs başvuruları eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda yapılıp, bir sonraki eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulanır. Yaz öğretiminde alınan derslerin notları GANO’ya dahil edilmez.

(6) Mezun olan ve % 100 burs alan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.

 

Lisansüstü Eğitim Bursu

Madde 12- (1) Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarından mezun olan ve üniversitemiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edilen öğrencilere diploma derecesi, ALES, Yabancı Dil puanına ve erken kayıt dönemlerine göre öğretim ücreti üzerinden Psikoloji ve Klinik Psikoloji öğrencileri hariç %50 oranında Mütevelli Heyeti tarafından yapılan indirim bursudur.

 (2) Lisansüstü eğitim bursu normal öğretim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.

 

Yatay Geçiş Bursu

Madde 13- (1) Üniversitemiz bölümlerine/ programlarına başka üniversitelerden Yatay Geçiş yapan öğrencilere öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranlarda süreli olarak yapılan indirim bursudur.

(2) Yatay geçiş bursu normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.

 

 

ARGE Teşvik Bursu

Madde 14- (1) İstanbul Gelişim Üniversitesinde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize ARGE teşvik bursu verilir.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 15- (1) Bu yönerge, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16- (1) Bu yönerge hükümleri Mütevelli Heyeti tarafından yürütülür.

 

Dosyayı İndirİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:13.05.2015 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

AMAÇ
Madde 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve çift anadal / yandal programlarını tamamlayan öğrenciler, onursal doktora unvanı verilecek olanlar, kursiyerler ve benzeri kişiler için hazırlanacak olan diploma, geçici mezuniyet belgesi, diploma eki, sertifika ve katılım belgeleri ile diploma defterlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


KAPSAM 
Madde 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokulları ve meslek yüksekokullarından mezun olanlara ve lisans programlarını tamamlamadan İstanbul Gelişim Üniversitesinden ayrılan öğrencilere verilecek diploma ve diğer ilgili belgelerin düzenlenmesinde bu yönerge hükümleri uygulanır.


DAYANAK 
Madde 3 - (1) Bu yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Çift Anadal/ Yandal Programı Yönergesi uyarınca,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
DİPLOMALAR, SERTİFİKALAR ve BELGELER

DİPLOMALAR 
Madde 4 – Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.

a)Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarından mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
b) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan Fakülte ve Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki veya ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı olan ve gerekli akademik ortalamayı sağlayan ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
c) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulların lisans veya çift anadal programlarını tamamlayanlara, “Lisans Diploması”,
d)Lisansüstü öğrenimin Yüksek Lisans programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yüksek Lisans Diploması”, Doktora programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Doktora Diploması” verilir.

e) Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarında yazılacak mezuniyet tarihi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyet hakkında karar verildiği toplantı tarihidir. Mezuniyet kararının verileceği toplantı tarihi, mezuniyet için gerekli sınav veya sınavları izleyen bir aylık süreden daha geç olamaz.
f) Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları, tek nüsha olarak hazırlanır ve diploma defterindeki bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle imzalanır.
g) Diploma ve geçici mezuniyet belgesindeki bilgiler, mezuniyet tarihi esas alınarak yazılır.
h) Ön lisans diploması alan öğrencilerin, herhangi bir nedenle lisans öğrenimlerine devam etmeleri durumunda ön lisans diplomasının aslını iade etmeden lisans programlarına kayıtları yapılmaz.
ı) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında geçen eğitim-öğretim süresi, yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.
 

SERTİFİKA ve BELGELER 

Madde 5 – a) Kayıtlı olduğu yandal programındaki bütün dersleri tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası”,
b) İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki merkezler ve bölümler tarafından bağımsız veya ortaklaşa düzenlenen  her türlü kurs ve benzeri çalışmalara katılıp gerekli koşulları sağlayanlara ilgili birimler tarafından “Sertifika”, “Kurs Bitirme Belgesi” ya da “Katılım Belgesi”;
c) Normal süreler içinde mezun olan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrencilere “Onur Belgesi”, ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise “Yüksek Onur Belgesi”,
d) Bilimsel ve toplumsal gelişmeye hizmet etmiş kişilere, “Onursal Doktora Diploması”
verilir.
e) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını belirten, diploma bilgilerini içeren "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA ve GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR

DİPLOMADA YER ALAN BİLGİLER 
Madde 6 – Diplomanın tasarımı, şekli ve kağıt ebatları rektörlük tarafından belirlenir.

Diplomanın ön sol yüzünde mezun olan öğrencinin: 
 

1. Üniversitenin logosu ve adı
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı,
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı,
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) / program adı, tezli, tezsiz olup olmadığı
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora),
 

6. Sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdür, adı, soyadı, unvanı ve imzası,
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma No 

8. Diploma Tarihi

Diplomanın ön sağ yüzünde, mezun olan öğrencinin:

1. Üniversitenin logosu ve adı ( Logo and Name of The University )
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı, ( Faculty, Institute, High School,                                                                Vocational High School )
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı, ( Student Name and Surname )
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) /program adı, ( Department or Program Graduated )
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora), (Associate Degree, Bachelor of Arts, Master, PhD)
 

6. Sağ alt köşesinde ise Rektörün, adı, soyadı, unvanı ve imzası, ( Name, Surname, Title and Signature of the Rector in the bottom right corner )
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma Tarihi ( Date of Degree Certificate )

Diplomanın arka yüzünde, mezun olan öğrencinin:
1. Öğrenci numarası,
2. T.C. kimlik numarası / Yabancı uyruklular için pasaport numarası
3. Adı ve soyadı
4. Üniversiteye kayıt tarihi
7. Mezuniyet tarihi : (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih)
8. Mezuniyet Derecesi
9. Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzası (İlgili birim tarafından kaşe ve imza atılabilir.)

DİPLOMADA YER ALMAYACAK HUSUSLAR

Madde 7 – a) İkinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift anadal programlarından mezun olanların diplomalarında, ikinci öğretim ya da çift anadal programlarından mezun oldukları belirtilmez.

b) Diplomada unvan yer almaz.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ 
Madde 8 – Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara öğrencinin yazılı başvurusu üzerine
İlgili akademik birim tarafından bir defaya mahsus olmak üzere otomasyon sistemine bağlı olarak iki (2) yıl süre ile geçerli olan "Geçici Mezuniyet Belgesi" düzenlenir.
a) Geçici Mezuniyet Belgesinin sağ alt köşesi, ilgili yükseköğretim kurumunun Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından imzalanır. Belgenin üzerine, Rektörlüğün soğuk damgası vurulur.
b) Geçici Mezuniyet Belgelerinde mezun olunan Bölüm/Program/Anabilim Dalı (Bilim Dalı) adı yer alır.
c) Geçici Mezuniyet Belgelerine unvan yazılmaz.
d) Geçici Mezuniyet Belgesi almış olan öğrenciler belgenin aslını iade etmedikleri takdirde kendilerine diploma verilmez.

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER 
Madde 9 a) Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi ve Katılım Belgesine ilgilinin adı ve soyadı, belgenin veriliş tarihi, sıra numarası, kurs veya benzeri çalışmanın tam adı, süresi ve varsa kazandığı unvan yazılır. Verilecek olan sertifika, kurs bitirme belgesi ve katılım belgesi, İlgili birim Yöneticisi ile birlikte ilgili Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Müdürü ile kurs veya benzeri çalışmanın yürütücüsü, varsa Eğitim Koordinatörü ve gerektiğinde Rektör tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA DİLİ, DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI,  FOTOĞRAFLAR,  DİPLOMA EKİ

DİPLOMA DİLİ 
Madde 10 – Diplomalar, Türkçe/yabancı dil olarak yazılır.

DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI 
Madde 11 – a) Diploma numaraları ile diploma defterinin sayfa numaraları, her yıl yeniden başlatılır.
b) Diploma numaraları, Öğrenci numarası esasına göre verilir.

FOTOĞRAFLAR 
Madde 12 – a) Diploma Defteri mezun olan kişilerin fotoğrafı ile basılır.
b) Diplomalara fotoğraf yapıştırılmaz

DİPLOMA EKİ 
Madde 13- a) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte Diploma Eki verilir.
b) Diploma Eki diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır. Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir.
c) Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, SERTİFİKALARIN TESLİMİ VE KAYBI

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN TESLİMİ 
Madde 14 – a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu ile aralarından ilk başvurana verilir.

 1. Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde diploma defteri imzalatılarak diploma föyü içerisinde teslim edilir.
 2. Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir. (Madde 15.a deki prosedürleri tamamladığında Diploması verilir.
 3. Diplomanın, diploma ekinin, geçici mezuniyet belgesinin ve sertifikanın bir fotokopisi öğrencinin şahsi dosyasında saklanır.
 4. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN KAYBI ve DEĞİŞTİLİLMESİ
Madde 15 – Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden, değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden kişi, kaybettiğine ilişkin beyanın yer aldığı başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), ile mezun olduğu kuruma başvurur. Bu durumda, düzenlenecek diploma örneğinin üzerinde, ikinci nüsha (duplikata) olduğu belirtilir.
Mezun olunan kurumun yönetim kurulu, kendi kayıtlarına bakarak evrakı inceler ve talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Talebin kabulü halinde diplomanın ikinci nüshası (Duplikatası) hazırlanır.

 • Mezunlardan alınacak ikinci nüsha (Duplikata) ücreti Üniversite mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

 

b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sağ üst köşesinde "ikinci nüsha (Duplikata)" olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla adı-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir.

ç) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olması nedeniyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin eski belgenin aslının iade edilmesi şartıyla yerine yenisi hazırlanır. Diploma/belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ile yeniden hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
d) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

YÜRÜRLÜK 
Madde 16 – Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 
Madde 17 – Bu yönergeyi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Dosyayı İndirT.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

MUAFİYET - İNTİBAK İŞLEMLERİ VE YATAY GEÇİŞ ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:29.11.2019 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, yatay geçiş esasları ile İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarılı / koşullu başarılı oldukları derslere ilişkin muafiyet ve intibak esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıt yaptıran önlisans ve lisans öğrencilerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ve Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede bulunan;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b) Program: Lisans/önlisans programını,

c) Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Lisans/önlisans eğitimi yapılan Fakülte, Yüksekokulunu veya Meslek Yüksekokulunu

d) Fakülte/Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans/önlisans eğitimi yapan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul kurullarını,

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

f) İlgili Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

ı) Muafiyet ve İntibak Komisyonu: Bölüm/Program Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca oluşturulan ve öğrencilerin derslerle ilgili intibak işlemlerini yürüten komisyonu,

i) Yatay Geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

j) Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,

k) Kurum İçi Yatay Geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,

l) Kurumlar Arası Yatay Geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçişi,

m) Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçişi,

n) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,

o) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum İçi, Kurumlar Arası,

Yurtdışı ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişler

 

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler

MADDE 5 - (1) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişlerde aynı düzeyde ve eşdeğer önlisans diploma programlarının ikinci ve üçüncü yarıyılına, lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yatay geçiş yapılabilir. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(2) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 (100 üzerinden 60) olması şarttır.

(3) Kurum içi geçişlerde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(4) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler için yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

(5) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler için Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

(6) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişlerde öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.

(7) Burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, GANO ile kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı konusundaki esaslar mütevelli heyetince belirlenir ve kontenjan ilanı sırasında web sayfasından duyurulur.

(8) GANO ile Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları nereye yapılacağı kontenjan ilanı sırasında web sayfasından duyurulur.

(9) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(10) Kayıtlı olduğu programda azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler GANO kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

MADDE 6 - (1) Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

 

Merkezi Puan ile Yatay Geçişler(Ek Madde – 1)

MADDE 7 - (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, kurum içi, kurumlar arası hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

(2) Yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

(3) Merkezi Puan ile yatay geçişlerde öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.

(4) Burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, Merkezi Puan ile kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı konusundaki esaslar mütevelli heyetince belirlenir ve kontenjan ilanı sırasında web sayfasından duyurulur.

(5) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başvuracağı diploma programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması ve şartları sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilir. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapamaz.

(6) DGS yerleştirme puanı ile dikey geçiş yapılabilecek lisans programları ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler, mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecekleri programlara şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(8) Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına, ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa, geçiş yapabilirler.

(9) Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

(10) Kayıtlı olduğu programda azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler Ek Madde-1 ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

(11)Ek Madde – 1 kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet, İntibak Başvuruları ve Ekleri

 

Muafiyet ve İntibak Başvuruları

MADDE 8 - (1) Üniversiteye merkezi yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenciler programa ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılda akademik takvimde ilan edilen tarihler içinde daha önceki bir yükseköğretim kurumunda almış ve başarılı/koşullu başarılı olduğu derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilir. Başvuru süresi içinde başvuru yapamayan ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için de muafiyet işlemleri yapılabilir.

(2) Yatay geçiş hakkı kazanan veya dikey geçiş ile yerleştirilen öğrenciler, başvuru sırasında daha önceki yükseköğretim kurumunda almış ve başarılı/koşullu başarılı olduğu derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilir.

(3) Eş zamanlı olarak ikinci bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrenciler de başarılı oldukları derslerden en geç ders ekleme bırakma süreci sonuna kadar muafiyet talebi için başvurabilir.

(4) Muafiyet talebinde bulunulmayan ve ders kaydı yaptırıp başarısız olunan dersler için öğrenci yeni bir muafiyet talebinde bulunamaz.

(5) Muafiyet ve intibak sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS)  üzerinden öğrencilere duyurulur. Öğrenciler duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde muafiyet verilmeyen dersler, ders notları ve yarıyıl veya sınıf intibakları için itirazda bulunabilir. İtirazlar ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve Rektörlük Makamına en geç bir hafta içinde bildirilir. Öğrenciler itiraz talebinde bulunduğu ders/derslere itirazları sonuçlanıncaya kadar kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadır. İlgili birimlerce değerlendirilen ve sonuçlandırılan itiraz işlemleri için veya yeni bir ders muafiyeti ve intibak işlemi için öğrenci tekrar itiraz başvurusunda bulunamaz.

 

Muafiyet Başvuru Ekleri   

MADDE 9 - (1) Muafiyet başvuru formlarına aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

 1. Onaylı veya e-imzalı not döküm belgesi (transkript),
 2. Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu web sayfasında ilan edilen güncel ders içerikleri. Ders içeriklerinde onay aranmayacaktır ve gerektiğinde muafiyet ve intibak komisyonu tarafından kontrol edilecektir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

 

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

MADDE 10 - (1) Muafiyet ve İntibak İşlemleri Fakülte ve Yüksekokullarda oluşturulan en az üç öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından yapılır. Komisyon üyelerinden birisi komisyonun başkanlığını yapar.

(2) Muafiyet işlemlerinde dörtlü siteminden dörtlü sisteme not dönüşümlerinde İGÜ not dönüşüm tablosu dikkate alınarak, başarılı/koşullu başarılı dersler için not dönüşüm işlemi yapılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin önceki eğitimi sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır. Fakat yüzlü not sisteminden dörtlü not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

(3) İGÜ Not Dönüşüm Tablosunda not karşılığı bulunmayan başarılı harf ders notları için CC harf notu verilerek muafiyet işlemi yapılır.

(4) Açık Yükseköğretim Kurumlarından alınan ve başarılı veya koşullu başarılı olunan dersler için de İGÜ Not Dönüşüm Tablosu dikkate alınarak muafiyet ve intibak işlemleri yapılır.

(5) Yabancı dil ile eğitim yapan programlara yatay geçiş ile başvuran veya merkezi sınav ile yerleştirilen öğrenciler ile yabancı öğrenci kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dil yeterlik belgesi aranır. Yeterlik belgesi bulunmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce yapılan yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ayrıca yabancı öğrenci kontenjanı kapsamında Türkçe eğitim yapılan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden de Türkçe dil yeterlik belgesi aranır. Türkçe Dil yeterlik belgesi bulunmayan öğrenciler İGÜTÖMER tarafından yeterlik sınavına alınır.

(6) Birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) başarı notu olarak alınır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda dersin başarı notu, muafiyet verilen tüm dersler için başarı notu olarak geçerlidir.

(7) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınan okul yetki ve sorumluluğu verilen önlisans ve lisans programlarına, bu yetki verilmeyen önlisans ve lisans programlarından yatay geçiş yapan öğrenciler, müfredatta yer alan modül sınavlarının yapıldığı dersler için muafiyet başvurusunda bulunamaz.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 12 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Üniversite Senatosu'nun 01.07.2016 tarih ve 2016/11-03 sayılı kararı ve 01.07.2016 tarih ve 2016/11-04 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin 12.Maddesi gereğince yürürlükten kaldırılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergenin 8. maddesi 1.fıkrası 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yapan öğrencilerin muafiyet işlemlerinde uygulanmayacaktır. Kaldırılan yönergenin 8.maddesi 1.fıkrası kapsamında muafiyet verilmediği için ders kaydı yaptırıp başarısız olunan veya muafiyet verilmeyen dersler için öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtlarına kadar muafiyet başvurusunda bulunabilir.

 

Yürürlük

MADDE 13 - (1)  Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

Dosyayı İndir2016/01-08 Sayılı İ.G.Ü. Senato Kararı

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacı, İGÜ öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında ve İGÜ’yü Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden Öğrenci Konseyinin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam ve Dayanak
Madde 2
- Yönerge hükümleri İGÜ’nün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar. Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

a) Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi genel kurul toplantısını,

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayında belirlenen gündem maddelerinin bu Yönetmeliğe ve yükseköğretim kurumlarının konuya ilişkin hazırlayacakları yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını, ifade eder.

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu yönerge için de geçerlidir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 4- a) Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı öğrenci temsilcileri tarafından, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu temsilcilerine iletilen bölüm/ program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerini yazılı olarak Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığı aracılığıyla Üniversite yönetim organlarına iletir.

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirir ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik eder.

d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapar.

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirir.

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturur ve bunların işlerliğini sağlar.

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirir.

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitemizde duyurur ve izler.

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlar ve arşiv oluşturur.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

Madde 5- a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kuruluna başkanlık eder

b) Rektörün daveti üzerine Senato veya Yönetim Kurulları toplantılarında öğrenciyle ilgili konuların görüşülmesi sırasında oy hakkı olmaksızın Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu temsil eder.

Öğrenci Temsilcisi Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

Madde 6 - Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Dekanlık/Müdürlüklerin önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen bir tarihte, belli bir program içerisinde gerçekleştirilir. Seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır ve temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Seçim sonuçları bir sonraki seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar geçerlidir.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Madde 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulunda ve hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Seçim tarihinde, kayıtlı bulundukları programın normal öğrencilik süresini aşmamış olması,

f) Çift anadal öğrencileri kayıtlı bulundukları birinci lisans programlarında seçime katılırlar.

g) Özel öğrenci statüsünde İGÜ’den ders alan başka yükseköğretim kurumu öğrencileri aday olamazlar, seçimlerde oy kullanamazlar.

 

 

 

Seçim Kurulları

Madde 8- Bu yönergenin 4.maddesinde tanımlanan öğrenci temsilcileri seçimle belirlenir ve seçimler aşağıda belirtilen seçim kurullarınca yürütülür.

 

a)      Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Bölüm başkanı/enstitü müdürü tarafından görevlendirilecek bölüm/ enstitü başkan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil bölüm/anabilim dalı/ anasanat dalında görevli öğretim elemanları arasından en az iki kişi ve aday olmayan bir öğrenci olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Bölüm ile aynı adı taşıyan enstitü anabilim dalı/ anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçim kurulu aynı zamanda bölüm öğrenci temsilcisi seçim kurulu olarak görev yapar.

b)     Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Dekan tarafından görevlendirilecek dekan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil ilgili fakültede görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Fakülte öğrenci temsilcisi seçimini düzenler.

c)      Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Program ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimlerini düzenler.

d)     Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek, müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil enstitü/ anabilim/ anasanat dallarında görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur ve enstitü temsilcisi seçimlerini düzenler.

e)      Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulu: Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az 3 kişiden oluşur.

 

Seçim Kurullarının Görevleri

Madde 9 – Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,

b) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,

c) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,

d) Sandık kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek,

e) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak,

f) Öğrenci temsilci seçimlerini bu Yönerge esaslarına göre düzenlemek ve sonuçları tutanakla Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kuruluna iletilmek üzere bölüm/ anabilim/ anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili fakülte dekanlığına bildirmek.

Madde 10 – Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerinin bu Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak,

c) Seçim sonuçlarını, Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kuruluna iletilmek üzere ilgili dekanlık/ müdürlük aracılığıyla Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığına bildirmek.

Madde 11 – Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulunun Görevleri

a) Bölüm, anabilim dalı/ anasanat dalı, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcileri ile öğrenci konseyi başkanının seçim takvimini belirlemek ve Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla ilgili birimlere duyurmak,

b) Seçimlerin güvenli bir ortamda ve düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere her türlü planlamayı yapmak,

c) Öğrenci temsilci seçimlerinin Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

d) Öğrenci Konseyi Başkanlığı, başkan yardımcılığı ve genel sekreterliği seçimlerine yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,

e) Seçim sonuçlarını bir tutanakla Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla Rektörlük Makamına sunmak.

 

Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi

Madde 12- Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcileri, kayıtlı bulundukları;

a) Fakültedeki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokulundaki her bir program,

c) Enstitülerdeki her bir anabilim/ anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/ program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda herhangi bir çoğunluk koşulu aranmaz. Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencileri tarafından aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Madde 13- Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimi

a) Fakültelerdeki bölüm,

b) Meslek Yüksekokulundaki program,

c) Enstitülerdeki anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Fakülte/ enstitü/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul öğrenci temsilcisinin, seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul/ enstitüde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar fakülte, meslek yüksekokulu/ yüksekokul veya enstitü öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 14- Öğrenci Konseyi Başkanının Seçimi

Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan üst üste en çok iki dönem görev yapabilir. Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 15- Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

Mezuniyet veya başka bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilen ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi Temsilcisinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönerge Senato’da kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Dosyayı İndir 

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

(Kabulü:10.10.2018 tarih ve 14 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, öğrenci kulüplerinin kuruluşlarına, işleyişlerine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam
Madde 2 –
Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüplerinin kuruluşunu, işleyişini ve faaliyetlerini kapsar. 

 

Dayanak

Madde 3- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 –  Bu yönergede geçen;

a) Başkan: Öğrenci Kulübü Başkanını,

b) Danışman: Öğrenci Kulübü Danışmanını,

c) Denetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Denetim Kurulunu

ç) Genel Kurul: Öğrenci Kulübü Genel Kurulunu,

d) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü: SKS Daire Başkanı tarafından görevlendirilen öğrenci kulüpleri direktörünü,

e) Kulüp: Üniversite Öğrenci Kulüplerini,

f) ÖKKK: Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunu,

g) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör’ünü,

h) Rektör Yardımcısı: Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısını,

ı) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreteri’ni

i) SKS: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni

                                                                                        

k) Yönetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri

Kuruluş

Madde 5– (1) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu, Eğitim Öğretim’den sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nden oluşan toplam beş üyeden oluşur.

 

İşleyiş

Madde 6-  (1) ÖKKK her yıl Kasım ayında toplanır. Bunun dışında ihtiyaç olması halinde, Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısının çağrısıyla toplanabilir.

 (2) ÖKKK üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

 (3) ÖKKK’nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülür.

 

Görevleri

Madde 7– Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu genel karar organıdır.

(1) Ders dışı öğrenci faaliyetlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilen amaçlara aykırı düşmeyecek bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

(2) Öğrencilerin ders dışındaki mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan kulüplerin çalışmalarını koordine etmek, her öğrencinin kulüp faaliyetlerine katılabilmesini sağlayacak usul ve esasları belirlemek.

(3) Öğrenci kulübü kurulmasına karar vermek,

(4) Öğrenci kulüplerinin gereken harcamalarını üst yönetime ileterek onayını almak.

(5) Mevcut öğrenci kulüpleri Yönergesinin değişikliği halinde, kurulmuş olan tüm kulüplerin formlarını güncellemek, güncellemelerini gerçekleştirmemiş olan kulüplerin kapatılmasına karar vermek.

(6) Kulüp etkinlik ve yükümlülüklerini, bu yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetletmek ve gerekirse kulüp faaliyetlerini dondurmak ve son vermek.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Kuruluş

Madde 8– (1) Üniversitede önlisans ve lisans kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az öndört kurucu öğrenci üye tarafından kurulur.

 (2) Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar.  İsmi ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

(3) Kulüp başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren 6 (altı) hafta içerisinde tamamlanır.

(4) En az on dört lisans ya da ön lisans öğrencisi, öğrenci belgeleri ile birlikte Kurucu Üye olarak, kurmak istedikleri kulüb için kulüb başvuru formunu (EK.1), bir Öğretim Elemanının kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belgeyle (EK.2), SKS Daire Başkanlığına başvurur. Kulüp başvuru formunda önerilen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple birebir benzerlik taşımamalıdır. Kulüp kurma başvurularını alan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü, formları inceler; eğer varsa öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olarak görüş bildirir, geri dönüşümde bulunur ve başvurunun sağlıklı yapılması için teşvik eder. Yapılan incelemede bir eksiklik bulunmazsa; bu konudaki görüş yazısıyla birlikte başvuru dilekçesi ve ekleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na sunulur. Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan kulüpler resmi olarak açılmış demektir.

(5) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun kulüp açma onayı alındıktan sonra, kurucu üyeler tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu belirlenir. Kulüp Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman, Sayman, ve bir asil üyeden oluşur, kulüp Denetim Kurulu üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu belirlendikten sonra, gerekli tüzük hazırlığına başlarlar. “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” (EK.3) Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak hazırlanmalı, kulüp adını, amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve üyelik bilgilerini belirtmeli ve kulüp danışmanına onaylatılmalıdır. Kulüp için okul tarafından alınmış olan kulüp etkinlik materyalleri, zimmet formu doldurularak (EK.4) kulüp başkanına zimmetlenir. Her kulüp kendi faaliyetlerini simgeleyecek şekilde bir ambleme sahip olmalıdır. SKS Daire Başkanlığı ve Kulüp kurucu üyeleri işbirliği ile hazırlanan amblem, Kulüp amblem formuna (EK5) entegre edilerek SKS Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Kulüp kapsamındaki kurucu 14 üyenin, Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formunu (EK.6) Kulüp kapsamında diğer aktif rollerde yer alacak üyelerin, Kulüp Üye Formunu (EK.7) doldurarak SKS’ye iletmeleri gereklidir.

(6) Kurucu üyeler tüzük taslağının her sayfasını paraflayarak Yönerge ve ona tabi olan taslağının maddelerini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

 

Faaliyetleri

Madde 9(1) Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları;

a) Anayasa’da ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laiklik ilkesine ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunurlar, 

b) Tüm etkinliklerinde üniversite mevzuatına ve kararlara uymak zorundadırlar,

c) Siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar, 

ç) Üniversitenin fiziki mekânlarına ve eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar,

d) Faaliyetlerinde,  din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrımcılık yapamazlar, 

e) Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine herhangi bir üstünlük yaratamazlar,

f) Ticari faaliyette bulunamazlar ve üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Üyeliği Üye Hakları ve Üyelikten Çıkarılma

Üyelik

Madde 10 – (1) Kulüp üyesi olabilmek için İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans veya önlisans öğrencisi olmak gereklidir.

(2) SKS Daire Başkanlığına teslim edilen üye listesindeki bütün isimler bir akademik yılı doldurmak kaydıyla kulüp başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilir veya kulüp başkanlığına aday olabilir. Kulüplerde bir akademik yıl üyeliğini tamamlayan öğrenciler, “aktif üye” olarak adlandırılır ve seçme-seçilme haklarına sahip olurlar.

(3) Kulübün amaçlarına aykırı davrananlar, kulübü kişisel çıkarlarına göre kullanmak ve yönetmek isteyen üyeler ile öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunanlar, Kulüp Yönetim Kurulu’nun gerekçeli ve SKS Daire Başkanı tarafından onaylanmış teklifinin Kulüp Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulüyle kulüp üyeliğinden çıkartılır.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler kulüp yönetiminde ve denetim kurullarında görev alamazlar.

(5) Kulüp üyeliği, üyenin yazılı isteğini Yönetim Kurulu’na iletmesiyle son bulur.

(6) Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak birden fazla kulüp Yönetim Kurulunda yer alamaz. Üniversite akademik ve idari personeli, mezunları, üniversiteden ayrılmış Öğretim Elemanları, Üniversite ve kulübe önemli katkıları olanlar Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler kulüp organlarında görev alamazlar ve oy kullanamazlar ancak kulüp etkinliklerinde görev alabilirler.

(7) Üyeliğe kabul konusunda Yönetim Kurulu yetkili olup, somut bir nedene bağlı olmadan kulüp üyeliğine yapılan başvuruları reddetme hakkına sahip değildir.

(8) Yönetim Kurulu, üyeliği reddedilen veya sonlandırılan adaya bu durumu gerekçeli olarak bildirmek zorundadır.

(9) Üyelikten çıkarılması onaylanan öğrenciler, bu karara karşı yedi gün içinde SKS’ye itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar SKS tarafından incelenerek karara bağlanır.

 

Üye Hakları

Madde 11- (1) Oy kullanma hakkı.

(2) Kulüp faaliyetlerine katılma hakkı.

(3) Kulüp organlarında görev alma hakkı.

(4) Kulübe sağlanan imkanlardan yararlanma hakkı.

 

Üyelikten Çıkma/Çıkarılma

Madde 12 - (1) Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar. Bu başvurular Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(2) Mezun olan öğrencilerin kulüp üyeliği sona erer.

(3) Kulüp faaliyetlerine aykırı eylem ve işlemlerde bulunan öğrencilerin üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

(4) Kulüpten ayrılan ve çıkarılanlar kulüp çalışmaları ve varlığı üzerinde hak iddia edemezler.

(5) Kulüp üyeliği ve üyelikten çıkarılma konusunda doğacak anlaşmazlıklarda karar mercii SKS’dir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kulüp Tüzüğü, Organları ve Görevleri

Tüzük

Madde 13– (1) Her kulüp, yönergede belirtilen esaslara aykırı olmamak üzere bir tüzük hazırlamak zorundadırlar.

(2) Kulüplerin Tüzükleri bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanır. Tüzüğün değiştirilmesi Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya Yönetim Kurulu tarafından teklif edilebilir. Teklif, Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu onayıyla kesinleşir.

 

Organlar

Madde 14 – (1) Kulüp organları şunlardır;

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetim kurulu

ç) Danışman

d) Başkan

 

Genel Kurul ve Görevleri

Madde 15 – (1) Genel Kurul; Öğrenci Kulübünün tüm üyelerinden oluşur.

(2) Genel kurul, Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere kulüp danışmanının katılımıyla, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.  Toplantı sonrası Genel Kurul Toplantı Tutanağı (EK.11) SKS’ye iletilir.

(3) Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise, 15 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz. Aksine bir nisap belirtilmeyen hallerde kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a) Her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini seçer.

b) Üyelikten çıkarılma tekliflerini karara bağlar.

c) Fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık teklifleri konusunda karar verir.

ç) Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar.

d) Tüzük değişikliklerini karara bağlar.

e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu görevden alır.

f) Kulüp kuruluşlarında belirlenen danışmanın ayrılması durumda yerine Üniversite’de görev yapan bir Öğretim Elemanına danışman olarak, , Kulüp Danışmanlığı Kabül Formu (EK.2) ile SKS Daire Başkanlığına önerir. Danışman SKS Daire Başkanı’nın onayı ile göreve başlar.

 

 

 

Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 16 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kulüp başkanı, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve aynı zamanda başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyesi, yalnızca bir kulübün Yönetim Kurulunda yer alabilir ve başka kulüplerin yönetim ve denetim kurulunda görev alamaz.

(3) Toplantılara Kulüp Başkanı katılamaması durumunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık yapar.

(4) Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir nedenle boşalma olması halinde ilk sıradaki yedek üye, Yönetim Kurulu asil üyesi olur..

(5) Kulüp Başkanı, başkan yardımcısı, sayman ve yazman herhangi birinin istifa etmesi veya değişiklik olması  durumunda Yönetim Kurulu tekrar toplanarak görev dağılımı yapar ve yeni görev dağılımını 7 gün içerisinde SKS'ye  bildirilir.

(6) Yönetim Kurulu’nda alınan tüm kararlar Yönetim Kurulu Toplantı Formu (EK.12)’nu SKS’ye teslim eder.

(7) Yönetim Kurulunun Görevleri;

a) Akademik yılın başında bütçe taslağını, öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilançoyu hazırlamak ve SKS’ye sunmak.

b) Kulüp üye başvurularını kabul etmek ve üyelikleri sonlandırmak.

c) Kulüp faaliyetlerini yürütmek.

(8) Yönetim kurulunun değişmesi halinde önceki Yönetim Kurulu; kayıt, bilgi ve belgeleri tutanakla SKS’ye teslim eder.

 

Denetim Kurulu ve Görevleri

Madde 17 – (1) Denetim Kurulu; Genel kurul tarafından seçilen üç asil, bir yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:

(a) Denetleme Kurulu, kulübün faaliyet raporunu, evrakını ve demirbaş eşyalarının durumunu kontrol eder. Gereğinde Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’a ve SKS Daire Başkanlığına bilgi verir.

(b) Denetleme Kurulun’da alınan kararlar, Denetleme Kurulu Formu (EK.13) doldurularak Genel Kurul’a sunulur.

 

 

Başkan ve Görevleri

Madde 18 –  (1) Kulüp ilk kurulduğunda Yönetim Kurulu içinden, kulüp danışmanının da uygun gördüğü bir lisans ya da ön lisans öğrencisi başkan olarak atanır, atama kulübün danışman hocası tarafından, Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14) doldurularak, SKS’ye teslim edilir. Başkanlık SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yapılır.

(2)  Son sınıf öğrencileri Yönetim Kurulunda görev alabilirler, ancak kulüp başkanı olamazlar. 

(3) Kulüp başkanı olan kişi, kulübe başkan olduğu süre içerisinde hiçbir siyasi parti ve/veya siyasi gençlik yapılanmasına mensup olamaz. Kulüp başkanı olarak seçilen kişi hiçbir siyasi partiye mensup olmadığını E-Devlet çıktısı ile Yönetim Kurulu’na belgelendirmek zorundadır. Başkan olduğu süre içerisinde siyasi parti ve oluşumlar ile resmi bağı olduğu tespit edilen kişinin kulüp başkanlığına son verilir.

(4) Kulüp başkanı, Yönetim Kurulu, denetim kurulu, genel kurul, kulüp danışmanı, ÖKKK’ya karşı sorumludur.

(5) Kulübün sunduğu tüm başvuru ve bildirimlerde kulüp danışmanının ve kulüp başkanının imzası bulunur. 

(6) Kulüp kurulduktan sonraki ilk akademik yılda, eğer bir seçim talebi olursa seçim yapılır; yoksa eski başkan, bilgilerini güncelleyerek iki dönem başkanlığa devam edebilir.

(7) Başkanlık için sadece bir önceki dönemin üye listesinde adı geçen aktif üyeler aday olabilir.

(8) Bir başkanın herhangi bir sebeple başkanlık görevinin sona ermesi durumunda;

a) Eğer bir aday var ise doğrudan başkan olur ve SKS Daire Başkanlığına başkanlığını onaylatarak gerekli kayıtları yaptırır.

b) Eğer iki aday çıkarsa seçim yapılır. Seçimin yürütülmesi kulübe danışmanlık yapan Öğretim Elemanının ve SKS Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla sağlanır. Seçilen başkan SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yaptırılır.

 (9) Bir kulüp başkanının; üniversiteden atılma, eğitimini dondurma, mezun olma, üniversiteyi bırakma, her hangi bir siyasi parti ve/veya oluşumu ile resmi bir bağının tespiti ve disiplin cezalarından herhangi birisini alması durumunda başkanlığı sona erer. Bir kulüp başkanının dört yarıyıl eğitimini uzatması durumunda da başkanlığı düşer.

(10) Bir kulüp başkanı, kulüpte başkanlık görevi devam ederken başka bir kulübe başkanlık yapamaz veya Yönetim Kurulunda görev alamaz.

 

Danışman ve Görevleri

Madde 19– (1) Var olan ve/veya yeni kurulacak kulübün kurucu öğrenci üyeleri veya Yönetim Kurulu, kulüp çalışmalarına danışmanlık yapması amacıyla Üniversitenin Öğretim Elemanları arasından bir Öğretim Elemanına Danışman olması için teklif götürür. Kulübe danışmanlık yapmayı kabul eden Öğretim Elemanı, kulübe danışmanlık yapacağını belirten bir onay yazısını (EK.2) SKS’ye kulüp başkanı aracılığı ile iletir.

(2) Kulüpler yapacakları her türlü faaliyette danışmanı bilgilendirir ve izin alırlar. Danışman kulüp faaliyet taleplerinin yeniden düzenlenmesini ya da değiştirilmesini isteme, onay vermeme yetkisine sahiptir. Danışmanın bilgilendirilmediği kulüp faaliyet talepleri SKS tarafından dikkate alınmaz.

(3)  Kulübün bu yönerge hükümlerine uygun faaliyet göstermesi, denetimi, kulübe ait demirbaş ve eşyaların muhafazası hususunda kulüp başkanı ile birlikte SKS’ye karşı sorumludur. Danışman, genel kurul, Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun yönergeye, kulüp tüzüğüne uygun ve etkili çalışmalarını denetler ve bu kurulların alacağı kararları onaylamak suretiyle yürürlüğe konulmasını sağlar.

(4) Yönetim Kurulu gerekçe belirtmek suretiyle, Danışmanın görevine son verilmesini SKS’den talep edilebilir. Bu talepler SKS tarafından incelenerek karara bağlanır. 

(5) Danışman, SKS’ye vereceği bir dilekçe ile görevinden ayrılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sponsorluk ve Mali Esaslar

Sponsorluk

Madde 20– (1) Kulüpler SKS Daire Başkanlığı onayı olmadan hiçbir ticari kurum ile sponsorluğa dayalı faaliyette bulunamazlar. SKS Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan öğrenci kulüpleri çerçevesinde bir sponsorluk anlaşması yapılmak isteniyor ise SKS Daire Başkanlığına faaliyet alanını belirten ayrıntılı dilekçe ile resmi olarak başvurulması gerekmektedir.  Dilekçeler SKS Daire Başkanlığı tarafından Genel Sekreterliğe sunulur. Onay veya red alınması durumu kurumlara SKS Daire Başkanlığı tarafından iletilir.

 

Mali Esaslar

Madde 21–

(1) SKS Daire Başkanlığınca kulüp faaliyetleri için harcanacak tüm mali giderlere, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mali İşler Daire Başkanlığı tarafında karar verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kulüplerin Denetimi, Çalışma Düzeni ve

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görevleri

Kulüplerin Denetimi

Madde 22 – (1) Kulüpler SKS tarafından denetlenir.

(2) Yeterli sayıda faaliyette bulunmayan, amacı dışında faaliyette bulunan, genel kurulunu bildirilen tarihlerde yapmayan, üye sayısı on üyenin altına düşen, yıllık faaliyet raporlarını belirlenen tarihte sunmayan kulüplerin faaliyetleri SKS tarafından durdurulur ve kapatılma talepleri ÖKKK’ya sunar.

3) Bu yönerge hükümlerine uygun davranmayan kulüpler hakkında uyarma, faaliyetlere izin vermeme, kulüp tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini durdurma ve benzeri önlemleri alabilir.

4) Kapatılan kulüpler aynı ad altında bir yıl süresince tekrar açılamaz. Kapatılan kulübün tüm evrak ve demirbaşları SKS’ye teslim edilir. 

5) Kulüp, kendisine tahsis edilen yerleri amacı dışında kullanamaz, amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde SKS tarafından geri alınır.

(6) Her kulbün dönem içinde en az bir etkinlik/faaliyet yapması beklenir.

(7) Kulüplerin kullanımına tahsis edilen demirbaş eşyalar her öğretim yılı sonunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir. Tahsis edilen eşyaların tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi hâlinde; hasarlı ya da eksik demirbaş eşya demirbaş’ın zimmetli olduğu kulüp başkanı hakkında tutanak tutularak Genel Sekreterlik’e iletilir.

(8) Yönergenin ihlal edilmesi halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

(a) Uyarı: Kulübün veya Kulüp üyelerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır. Uyarıda uyarının gerekçesi gösterilir ve gerekli görülen hallerde ihlalin giderilmesi veya yinelenmemesi için alınması gereken tedbirler belirtilir.

(b) Geçici durdurma: Uyarı alan Kulübün veya Kulüp üyelerinin uyarıya konu ihlali tekrarı halinde Kulübün belirli veya tüm faaliyet ve organizasyonlarının ihlal giderilene, ihlalin yinelenmemesi için gerekli tedbirler alınana veya bir Yarıyıla kadar durdurulmasıdır.

 

Çalışma Düzeni

Madde 23 – (1) Kulüpler, gerçekleştirilmek istenilen her türlü faaliyet için yer, zaman, ihtiyaç vb. taleplerini de belirtilerek, kulüp danışmanın (EBYS) Elektronik Bilgi Sistemin ’den SKS Daire Başkanlığına bildirir. EBYS harici gelen talep ve bildirimler dikkate alınmaz. Faaliyetler gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre gibi toplantıları Kulüp Yönetim Kurulu gün, yer ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az 15 gün önce SKS Daire Başkanlığının onayına sunmak zorundadır. SKS Daire Başkanlığı tarafından uygun görülen etkinlikler Rektörlük onayına sunulur. Rektörlük onayı alınmaksızın hiçbir etkinlik yapılamaz.

(2) Kulüp Yönetimleri akademik takvimde yer alan eğitim öğretim yılı başlama tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde SKS Daire Başkanlığına kulüp formlarını güncellemek üzere, Kulüp Güncelleme Formu (EK.8) ile başvurabilirler. Güncelleme gerektirdiği takdirde, güncelleme işlemi tamamlanmamış kulüplerin kapatılma önerisi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kuruluna sunulur. Güncelleme için başvurmuş olan kulüplerin SKS Öğrenci Etkinlikleri Direktörü tarafından güncellemeleri gerçekleştirilir.

(3) Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde, Faaliyet Planı Bildirim Formu (EK.9) SKS Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’ne teslim eder. Akademik yılın sonunda, gerçekleştirilen faaliyetlerin Kulüp Denetleme Kurulu’nca onaylanmış Etkinlik Raporu formaları (EK.10) SKS Daire Başkanlığına teslim edilmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyen kulüpler bir sonraki akademik yılda faaliyete başlayamazlar.

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 24– (1) ÖKKK’ nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nü atar.

(3) Öğrenci kulüplerince hazırlanmış olan plan ve programları ÖKKK’ ya sunmak.

(4) Kulüp faaliyetlerini, yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetlemek ve ÖKKK’nın görüşüne sunmak,

(5) Kulüp başvurularını incelemek ve değerlendirdikten sonra ÖKKK’ya sunmak,

(6) Kulüp faaliyetlerine tahsis edilen yerler ile araç ve gereçlerin uygun şekilde kullanımını sağlamak.

(7) Bu yönerge ile verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

 

Madde 25 (1) SKS Daire Başkanlığınca tüm kulüplerden istenen, aşağıda yer alan  kulüpler tarafından temin edilmesi zorunlu olan belgeleri düzenlemek.

a) Kulüp Başvuru Formu (EK.1)

b) Kulüp Danışmanlığını Kabul Formu (EK.2)

c) “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” Formu (EK.3)

ç) Kulüp Zimmet Formu (EK.4)

d) Kulüp amblem formuna (EK.5)

e) Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formu (EK.6)

f) Üye Bildirim Formu (EK.7)

g) Kulüp Güncelleme Formu (EK.8)

h) Faaliyet Planı Bildirim Formu (Ek.9)

ı) Etkinlik Raporu Formu (EK.10)

 

i) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Formu (EK.11)

j) Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Formu (EK.12)

k) Denetleme Kurulu Formu Toplantı Tutanağı Formu (EK.13)

l) Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14)

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 26 – (1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – (2) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Geçici Madde 1 – (1) Senatonun 16/12/2015 tarih ve 2015/13 toplantı numaralı kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönerge, yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Dosyayı İndirAMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 – Bu yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları gereğince Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin üçüncü sınıf sonu yaz dönemi stajı ve dördüncü sınıf Klinik Çalışma derslerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak esasların belirlenmesidir.

YAZ STAJININ ve KLİNİK ÇALIŞMA DERSLERİNİN ZORUNLULUĞU

Madde 2 – Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile yüksekokul tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca yaz stajını ve klinik çalışma derslerinin uygulamalarını yapmak zorundadır.

DAYANAK

Madde 3 – Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

Yüksekokul:  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,

Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürünü,

Yönetim Kurulu:  Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Yüksekokul Kurulu:  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,

Bölüm Başkanı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanını,

Bölüm Kurulu:  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulunu,

Meslek Dersleri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders Planında yer alan kuramsal, laboratuvar ve uygulaması olan dersleri

Uygulama Yeri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurt içi / yurt dışındaki resmi ve özel sağlık / endüstri / sosyal ve eğitim kurumlarını,

Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim Programında belirtilen uygulama süresini (saat / hafta),

Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen öğretim elemanını / uygulama staj yeri yöneticisi ya da sorumlusunu / uygulama staj yeri profesyonelini,

Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Klinik Yaz Stajı / Klinik Çalışma Dersi programının planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı / meslek derslerin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanını tanımlar.

STAJ ve UYGULAMA DÖNEMLERİ

Madde 5 – VI. yarıyılı izleyen yaz stajı 30 iş günü şeklinde yapılır. Yaz dönemi stajını alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem ve yarıyıllarda o stajlarını almak veya tekrarlamak zorundadırlar.

VII - VIII. yarıyılları içinde yapılan Klinik Çalışma I ve II derslerinin uygulamaları haftada 16 saat şeklinde yapılır. Klinik Çalışma I ve II dersini alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem veya yarıyıllarda o dersi almak veya tekrarlamak zorundadırlar.

STAJ ve UYGULAMA YAPABİLME KOŞULLARI

Madde 6 – Her öğrenci İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilmleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün eğitim-öğretim programında gösterilen dönem ve tarihlerde stajı ve uygulamaları yapmak zorundadır.

Öğrencilerin yaz stajına katılabilmeleri için, staj yapabileceği yarıyıl dahil tüm yarıyıllara    devam etmiş olması gerekir.

Yaz stajına başlama ve devam etme sürecindeki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.

Klinik Çalışma - I  dersini alabilmek için VII. yarıyıldan ders alabilme hakkını, Klinik Çalışma - II dersi için de VIII. yarıyıldan ders alabilme hakkını elde etmiş olmaları gerekir.

STAJ VE UYGULAMA DEVAM ZORUNLULUĞU

Madde 7 – Öğrenciler, klinik çalışma dersi süreleri içinde uygulamaya devam etmek zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun, uygulama devamsızlığı % 20’den fazla olan öğrenciler, klinik çalışma dersini tümü ile tekrarlamak zorundadırlar.

STAJIN ve UYGULAMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR

Madde 8 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri 3. Sınıf Yaz Stajını kendi belirledikleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün uygun gördüğü yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapabilirler.

Klinik Çalışma I (FTY401) ve Klinik Çalışma II (FTY402) dersleri kapsamındaki uygulamalar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından uygun görülen resmi sağlık kurumlarında yapılır.

Zorunlu staj ve Klinik Çalışma uygulaması yapacak öğrencilerin staj ve uygulama süresince sigorta primleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından ödenir. Tüm prosedürler yerine getirildikten sonra sadece ödeme işi kalan öğrenci primlerinin ödenip ödenmemesi İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin sorumluluğundadır.

STAJ ve UYGULAMA YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

Madde 9 –

a) Öğrenciler, Bölüm Kurulu tarafından hazırlanan staj ve klinik çalışma uygulamasının programına uymak zorundadır. Bölüm Başkanlığı’nın onayını almadan staj ile uygulama dönemini ve kurumunu değiştiremez.

b) Öğrenciler staj veya uygulamanın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

c) Öğrenciler, uygulama yerinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin notlar alırlar. Kullanmaları gereken formları doldururlar, bu notları rapora dönüştürürler ve kullandıkları formlar ile birlikte kendilerine belirtilen sürede staj ve uygulama koordinatörüne teslim ederler.

d) Staj veya uygulama yapan öğrenci, staj veya uygulama yaptığı kurumun kılık kıyafet yönetmeliği kurallarına uymak zorundadır.

e) Staj veya uygulama yapan öğrenciler, staj veya uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Bulundukları  mekanı, alet ve malzemeleri özenle kullanmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

STAJ ve UYGULAMA SORUMLULARI VE GÖREVLERİ

Madde 10 –

a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı: Staj ve Uygulama organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini, bölümde uygun göreceği bir öğretim elemanına devredebilir.

Bölüm başkanının görevleri şunlardır:

- Staj ve uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

- Staj ve uygulamayı yerinde denetlemek,
 

b) Staj ve Uygulama Koordinatörü : Bölüm Başkanı tarafından eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanlarından biri staj ve uygulama sorumlusu olarak görevlendirilir.

Staj ve Uygulama Koordinatörünün görevleri şunlardır :

- Akademik takvime bağlı olarak stajın ve uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanlığının onayına sunmak,

- Staj ve uygulama yapacak öğrencileri, staj ve uygulama ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili staj ve uygulama kurumlarına göndermek,

- Staj ve uygulama eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 

c) Staj veya Uygulama Yürütücüsü : Staj veya uygulama yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren, onu denetleyen kişi o öğrencinin “Staj veya Uygulama Yürütücüsü”dür.

Staj veya Uygulama Yürütücüsünün görevleri şunlardır :

- Staj veya uygulama süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,

- Staj veya uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,

- Öğrencinin staj veya uygulamasını değerlendirmek ve tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu uygulama değerlendirme formunda belirterek, staj veya klinik uygulama koordinatörüne göndermek.
 

STAJ ve UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 11 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü staj ve uygulama eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

  a) Öğrencinin staj ve uygulamaları, staj ve uygulama yürütücüsü tarafından “Öğrenci Değerlendirme Formu” göz önüne alınarak değerlendirilir.

  b) Öğrencinin değerlendirilmesinde staj ve uygulama yürütücülerinin öğrenci hakkındaki görüşleri, öğrencilerin staj ve uygulama dönemindeki bilgi ve becerileri esas alınır.

  c) Stajı yarıda bırakan öğrenci başarısız sayılır.

  d) Uygulama notu tam not (100) üzerinden belirlenir.

  f) Öğrenci notları staj ve uygulama yürütücüleri tarafından stajın, uygulamanın bitiminden itibaren bir hafta içinde staj veya uygulama koordinatörüne iletilir.

  g) Klinik Çalışma dersinin vize sınavı teorik şekilde yapılır. Final sınavı ise uygulama yürütücüsü tarafından takdir edilen notun %10’u, uygulama koordinatörü tarafından uygulama defterine verilen notun %20’si, teorik sınavın %30’u, uygulama sınavından öğrencinin aldığı notun %40’ının toplanması ile elde edilir ve  başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) olması gerekir.

  h) Uygulama dönemini tamamlayan öğrenciler Bölüm Başkanı’nın uygun gördüğü öğretim üyeleri tarafından uygulama sınavına alınırlar. Akademik takvime uygun olarak sınav tarihi belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Uygulama sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

  ı) Klinik Çalışma dersi sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 12 – Bu yönergede yer almayan hususlar uygulama sorumlularının önerileri üzerine Bölüm Başkanı tarafından karara bağlanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 13 – Bu yönerge 2016-2017 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 14 – Bu yönerge hükümleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü tarafından yürütülür.

Dosyayı İndirİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

(Kabulü:24.08.2016 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

 

 

I.GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Meslek derslerine yönelik teorik bilgi ve becerilerini hasta başında uygulama alanına entegre etmek amacıyla, yarıyıl içinde ve Bitirme Stajı döneminde yapılan uygulamalı eğitimlerinde uymaları gereken yöntem ve ilkeleri belirlemektir.


KAPSAM

Madde 2- Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne kayıtlı öğrencilerin, Üniversite Senatosunca onaylanmış Eğitim-Öğretim Programında öngörülen uygulamalı meslek derslerinin uygulamalı eğitim esaslarını ve ilkelerini kapsar.
 

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,

Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürünü,

Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Yüksekokul Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,

Bölüm Başkanı: Hemşirelik Bölüm Başkanını,

Bölüm Kurulu: Hemşirelik Bölüm Kurulunu,

Meslek Dersleri: Hemşirelik Bölümünde okutulan kuramsal, laboratuvar ve uygulaması olan dersleri, 

Uygulama Yeri: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurtiçi ve yurtdışı resmi, özel sağlık kurumlarını, sosyal kurumları ve eğitim kurumlarını,

Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim

Programında belirtilen uygulama süresini (saat/hafta),

Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen öğretim elemanını / uygulama/ staj yeri yöneticisi yada sorumlusu/uygulama/staj yeri profesyoneli,

Bitirme Stajı Uygulaması: 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan uygulama sürecini,

Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Uygulama/Bitirme Stajı programının planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı/meslek derslerin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanı.

II. UYGULAMALARLA İLGİLİ ESASLAR

UYGULAMA AMACI

Madde 5- Birey, aile ve toplumun; sağlığını koruyan, geliştiren; tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu sürdüren profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla öğrenciye meslek derslerinde verilen kurumsal bilginin bütüncül ve etik bir yaklaşımla uygulamalı eğitimle beceriye dönüşmesi sağlanır.

 

UYGULAMA SÜRESİ

Madde 6-

a.İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim Programında belirtilen sürelerdir.

b.Bitirme Stajı uygulaması; 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan uygulama süreci olup, Uygulama Komisyonu Önerisi, Bölüm Kurulu kararı ve Yüksekokul Müdürü onayı ile Uygulama Koordinatörü tarafından yürütülür.

c.Bitirme Stajı uygulama alanları danışmanın/meslek dersleri öğretim elemanının önerisine ve Bitirme Stajı öğrencisinin isteği de dikkate alınarak Bölüm Başkanının onayına göre seçilebilir.

d. Bitirme Stajı uygulaması seçilen alanla ilgili derslerin, sorumlu öğretim elemanları tarafından danışmanlığı yapılır ve öğrencilerden Bölümlerine özgü staj değerlendirme raporları istenir.

 

UYGULAMALARA DEVAM

Madde 7-

a. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu;

o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70,uygulamalı dersler için % 80’dir.

b. Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında ÖİDB’ye yazılı veya bilgisayar ortamında bildirilir.

c. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

 

UYGULAMALARIN YAPILACAĞI YERLER/ALANLAR

Madde 8- İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin uygulamaları, dersin Öğretim Elemanı/Uygulama Koordinatörü önerisi, Bölüm Kurulu kararı ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayı ile uygun görülen Yurt içi/yurt dışındaki resmi ve özel sağlık-endüstri-sosyal ve eğitim kurum ve kuruluşlarında yapılır.

 

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

Madde 9- Öğrencinin; teorik ve uygulamalı/laboratuvarlı meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgiyi, davranışa dönüştürecek psikomotor becerilerini; etik kurallar çerçevesinde ve ekip çalışması içerisinde kazanması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda öğrenci, İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Uygulama Yönergesine ve Devlet Memurları kılık kıyafet yönetmeliğine uygun davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 10-

a. Yüksekokul Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esaslarında belirtilen şekilde yapılır.

b. Uygulamalarında devam zorunluluğunun yanısıra, uygulama değerlendirmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

(Değişik: 24/08/2016 Tarih 13/6 Senato Kararı ) c. Uygulaması olan derslerin başarı notu: Yarıyıl ara sınav (vize) notunun % 40’ ı ve yarıyıl sonu (final) sınavından en az 40 puan almak koşulu ile % 60’ ı (Yarıyıl sonu sınav notu; uygulama yapılan dersin öğretim elemanı tarafından verilen notun % 50’ si ile yazılı yapılan sınav notunun % 50’ sinin toplamından oluşur.) toplanarak başarı notu olarak hesaplanır. Yarıyıl sonu (final) sınav notu 40’ın altında kaldığı takdirde uygulama notu eklenmeden o ders için FF notu işlenir.

 

KIYAFET

Madde11- Bölüm öğrencileri laboratuar ve alan uygulamalarında, devlet memurları için öngörülen kılık-kıyafet hükümlerine ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği forma modeline uyar.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 12- Bu Yönerge 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 13- Bu yönergeyi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü yürütür.

 

SON HÜKÜMLER

Madde14-
a.      Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır.

b.Uygulama yapan öğrenciler uygulama süresi içerisinde uygulama yerinde uygulanan mevzuatta çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.

 

 

Dosyayı İndirİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

STAJ YÖNERGESİ

(Yönerge Kabulü:21.03.2018 tarih ve 2018-6 sayılı Senato Kararı)
 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK

AMAÇ

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek; laboratuvar, atölye uygulamalarında edindikleri becerileri geliştirmek, görev yapacakları işyerindeki kişisel sorumluluklarını, iş ilişkilerini, iş yerindeki üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

 

DAYANAK

MADDE  2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği /Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınmıştır.
 

KAPSAM

MADDE  3 – (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans/Lisans/Lisansüstü Öğretim Planlarında zorunlu stajı bulunan öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Öğretim Planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli derslerle ilgili mesleki veya alan uygulamaları bu kapsam dışındadır.

(2) Lisansüstü Programların Öğretim Planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli dersler için Enstitü Kurulu Kararı ile staj veya mesleki uygulama temel ilke ve kuralları ayrıca belirlenebilir.

(3) Bu yönergede yer almayan konularda,  İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği /Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Üniversite Senatosu Kararlarına göre işlem yapılır.


 

İKİNCİ BÖLÜM

STAJ KOMİSYONU ve GÖREVLERİ

STAJ KOMİSYONU

MADDE  4 (1) Bölüm / Program başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunca kararı ile en az üç öğretim elemanından oluşturulan bir yıl görev yapacak bir staj komisyonu kurulur. Komisyon üyelerinden biri komisyona başkanlık eder.

 

 

 

STAJ KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

MADDE  5 - (1)  Bu yönerge hükümleri doğrultusunda öğrencilerin stajlarını yapmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenler.

(2) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapar.

(3) Staj Komisyonu gerekli gördüğü hallerde staj koordinatör ile birlikte staja gönderilen öğrencilerin takibini ve denetlenmesini yapar.

 

STAJ KOORDİNATÖRÜ

MADDE  6 (1) Staj koordinatörü, öğretim planlarında zorunlu olarak yer alan staj dersleri için bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisidir.

 

STAJ KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE  7 - (1) Staj koordinatörü olarak görevlendirilen öğretim elemanı güz/bahar yarıyılları içinde veya yazın staj yapacak öğrencilerin onaylanmış staj başvuru formlarının bir nüshasını alır ve öğrenci listesini oluşturur ve bunları bir staj dosyasında muhafaza eder.

(2) Öğrencilere staj yeri temini hususunda staj komisyonu ile işbirliği yapar.

(3) Staj listesinde kayıtlı olan öğrencilere yönerge ve staj esasları ile ilgili bilgilendirme yapar.

(4) Staj çalışması dönemi içinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ile ilgilenir.

(5) Stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj defterlerini yönergede belirtilen esaslara uygun olarak doldurulmasını sağlar.

(6) Toplanan staj defterlerini öğrenci listesi ile birlikte imza karşılığında staj komisyonu başkanına teslim eder.

(7) Staj koordinatörü onaylanan veya reddedilen staj defterleri ile ilgili değerlendirme formlarını staj dosyasında saklar.

(8) Staj komisyonu tarafından onaylanan veya reddedilen staj defterleri ve değerlendirme formları staj koordinatörü tarafından öğrenci listeleri ile beraber en geç stajı izleyen yarıyıl sonuna kadar imza karşılığında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilerek ve öğrencinin başarı notları ilan edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJ SÜRESİ ve STAJ DÖNEMLERİ

STAJ SÜRESİ VE STAJ DÖNEMLERİ

MADDE  8 – (1)  Stajlar Ön Lisans programlarında en erken ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır; ancak ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin başvurusu ve ilgili bölüm/program başkanının onayı ile ikinci yarıyılı izleyen normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de staj yapılabilir.

(2) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde stajlar en erken dördüncü yarıyılı ve altıncı yarıyılı izleyen yaz aylarında her biri 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü olarak yapılır.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesinde stajlar Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında ve diğer bölümlerde en erken dördüncü yarıyılı ve altıncı yarıyılı izleyen yaz aylarında her biri 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü olarak yapılır.

 

(4) Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda stajlar en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.  

(5) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda stajlar Gastronomi, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü hariç en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır. Gastronomi Bölümünde ise stajlar ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında en az 20 iş günü olarak iki veya üç eşit parçaya bölünerek toplam 60 iş günü olarak yapılır.  Restorasyon ve Konservasyon Bölümünde ise stajlar dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 20 iş günü olarak iki eşit parçaya bölünerek toplam 40 iş günü olarak yapılır.

(6) Bu yönergede belirtilmeyen lisans programlarının stajları en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.

(7) Kayıtlı oldukları derslere devam zorunluluğu olmayan normal öğretim öğrencileri stajlarını

eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.

(8)  Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.

(9) Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.

(10) Yaz dönemi stajları bahar yarıyıl sonu final sınavlarının son gününden itibaren başlar.

(11) Bütünleme Sınavlarına girecek olan ve yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin derslere devam, sınav ve staja devam yükümlülükleri öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Öğrencinin herhangi bir mazereti bu yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

(12) Stajlar belirlenen süreler için kesintisiz olarak tamamlanır.

(13) Beş iş gününe kadar olan hastalık raporları ve işyeri staj yetkilisince uygun görülen üç iş gününe kadar olan devamsızlıkları mazeret olarak kabul edilir.

(14) Stajına mazeretli/mazeretsiz olarak en az dokuz iş günü devam etmeyen öğrenci hiç staj yapmamış sayılır.

(15) Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Öğrencinin veya staj yerinin bu durumu bildirmemesi halinde sorumluluk kendilerine aittir.

(16) Belirlenen staj süresini isteğe bağlı olarak uzatan öğrenci için ek sigorta işlemi yapılmaz. 

(17) Öğretim planlarında staj zorunluluğu bulunmayan öğrenciler isteğe bağlı staj yapmak için başvuruda bulunamaz. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ

 

MADDE  9 – (1) Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili Bölüm / Program Başkanlığı veya staj koordinatörü karar verir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların İstanbul Gelişim Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları Bölüm / Program Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde Üniversite içinde ki araştırma merkezleri veya birimlerinde de yapabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

STAJ BAŞVURUSU

STAJ BAŞVURUSU

MADDE  10 – (1) Staja başvuracak öğrenciler üç adet Zorunlu Staj Formunu doldurur ve ilgili birimlerin Dekan / Müdür veya yardımcısı, Bölüm Başkanı veya yardımcısı ve Staj Yeri Yetkilisine onaylattıktan sonra sigorta giriş işlemlerinin yapılabilmesi için üç adet formu staj başlama tarihinden en az yedi gün önce öğrenci işlerine onaylatır ve onaylı formların bir tanesini öğrenci işlerine, bir tanesini Program/ Bölüm Başkanına ve bir tanesini de staj yapacağı kuruma teslim eder. Başvuru formları onaylanan öğrencilerin formda belirttikleri tarihler için tüm sigorta işlemleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir.

 (2) Yurt dışından staj kabulü alan ve staj süresince özel sağlık sigortası yaptırdığını belgeleyen öğrenciler ile Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanarak staj yapmalarına ilgili yönetim kurullarca  izin verilen öğrenciler için Üniversite tarafından bir sigorta işlemi yapılmamaktadır.

(3) Staja başlayan öğrenciler staj faaliyetlerini web sayfasından erişilebilen bir staj defterine günlük olarak raporlar ve staj sonunda bu defterin her bir sayfasını iş yeri sorumlusuna onaylattıktan sonra staj defterini staj koordinatörüne teslim eder.

 

ALTINCI BÖLÜM

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE  11 – (1) Staj Komisyonu kendisine teslim edilen staj defterleri ile ilgili tüm belgeleri inceler, değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını staj değerlendirme formuna işler.

(2) Değerlendirme sonucunda öğrencinin staj defterinin en geç bir ay içerisinde düzeltme yapılmasını isteyebilir veya reddedebilir.

(3) Reddedilen ve onaylanmayan staj defterleri ile ilgili değerlendirme formunun bir kopyası staj koordinatörü tarafından öğrenciye imza karşılığında teslim edilir.

(4) Uygun bulunan ve onaylanan staj defterleri ve değerlendirme formları bir tutanak ile staj koordinatörüne teslim edilir.

(5) Yurt dışında staj yapmasına ilgili yönetim kurulunca izin verilen öğrencilerin staj ile ilgili belgeleri staj değerlendirme komisyonu tarafından incelenip sonucu staj değerlendirme formu ile bielikte ilgili staj koordinatörü aracılığı ile dekanlık veya müdürlüğe bildirilir.

(6) Staj defteri onaylanmayan öğrenciler değerlendirme formlarının kendilerine tebliğ edildiği tarih veya başarı notlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde öğrenci işleri daire başkanlığına başvurur.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 12 – (1) Haklı ve geçerli bir mazereti olsun veya olmasın staj çalışmalarını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü öğretim süresi içinde tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

(2) Staj süresince öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu hükümleri ihlal eden öğrencilerin stajları tamamlanmamış sayılır ve haklarında disiplin işlemi başlatılır.

(3) Öğrenciler kusurları nedeni ile staj yerine verecekleri zararlarda o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu konuda bir sorumluluğu yoktur. (4) Staj defterleri öğrenci özlük dosyasında saklanır.

(5) Yatay / Dikey geçiş yoluyla veya Merkezi Yerleştirme ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler stajlarının eksik kalan günlerini tamamlamak zorundadır.

(6) Öğrenciler staj yaptıkları kurum ve kuruluşların çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kural ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır.

(7) Normal eğitim öğretim süresi içerisinde staj zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin staj başvurusunda bulunabilmeleri için Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında mütevelli heyetince belirlenen staj ücretini ödemekle yükümlüdür.

(8) Bölüm kurulları ilgili yönetim kurulunun onayı ile staj uygulama esasları tespit edebilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

MADDE 13 – (1) Bu Staj Yönergesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıtlı olan ve staj zorunluluğu olan tüm birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine uygulanacaktır.

(2) Bu Staj Yönergesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

Dosyayı İndir