ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

(Kabulü:24.12.2014 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesinde oluşturulacak olan Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nun yapılanma ve çalışma ilkelerini belirlemektir. Avrupa Yükseköğretim Alanının yeniden yapılandırılması için yürütülen, Bologna Süreci kapsamındaki Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS/ Diploma Eki-DE ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılacak olan çalışmalar bu yönerge çerçevesinde yürütülür.

 

Dayanak

Madde 2-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak alınan 20.11.2008 tarih ve 2008.22 nolu Yükseköğretim Kurumları Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK oluşturulması ve oluşturulacak bu komisyonun görevleri ve çalışma ilkeleri hakkındaki kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 Madde 3-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA): Avrupa düzeyinde yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak, Avrupa toplumunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, ortak referans noktalarına dayalı anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ulusal yükseköğretim sistemleri oluşturmak, yükseköğretim kurumları arasında işbirliği, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bu sayede yükseköğretimde Avrupa boyutunu öne çıkarmak için Bologna Sürecine dâhil ülkelerin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasını,

b) Bologna Süreci (Bologna Process): Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak için 29 ülkenin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları ve 2010 yılında tamamlanmasını öngördükleri süreci,

c) Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS): Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını artırmak ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrencinin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemini,

ç) Diploma Eki (DE): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgeyi,

d) Tanınma: Bir öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda geçirdiği ve başarı ile tamamladığı eğitim süresinin bir başka kurum tarafından kabul edilmesini,

e)Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun ve/veya eğitim program/programlarının Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi İlke ve Standartları kapsamında tanımlanmış iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite/performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerini, 

f) Yeterlilik: Tanınan bir yükseköğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen diploma veya sertifika türü belgeyi,

g) Öğrenme Çıktıları: Bir öğrenim süresinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neyi bileceğinin, neyi kavrayacağının ve neyi yapabileceğinin ifade edilmesini,

ğ) Hareketlilik: Ulusal veya uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci, öğretim elemanları ve idari personelin çalışmalarının belli bir dönemini bulundukları şehir/ülkenin dışında devam ettirmelerini,

h) Öğrenci Katılımı: Öğrencilerin Bologna Süreci faaliyet alanları kapsamındaki süreçlerde aktif bir paydaş olarak rol almalarını,

ı) Sosyal Boyut: Öğrenenlerin yükseköğretime erişim ve sunulan imkânlardan eşit şekilde yararlanmalarının temin edilmesini,

i) Türkiye Bologna İzleme Grubu: Ulusal ölçekte, Bologna Süreci kapsamındaki faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonuna destek sağlamak üzere ilgili paydaşların bir araya gelerek oluşturdukları grubu,

j) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK): Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvence süreçlerinin eşgüdümü ve yürütülmesinden sorumlu ‘Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nu,

k) Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK): Bologna çalışmalarının yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmelerini yönlendirmek üzere, yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulan Komisyonu

ifade eder.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonunun Kurulması

 Madde 4-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bologna Süreci çalışma alanları doğrultusunda yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) oluşturur.

 

Komisyon Üyeleri ve Başkanı

Madde 5-(1) BEK, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünün görevlendireceği aşağıda belirlenen daimi üyelerden oluşur:

a) Eğitim ve /veya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ları

b) ADEK Başkanı

c) Bologna Uzmanı (var ise)

ç) AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörü/leri

d) Öğrenci İşleri Temsilcisi

e) Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler

f) Rektörlük BEK içinden bir öğretim üyesini Başkan olarak atar.

 

Toplantılar

 Madde 6-(1) BEK, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve her akademik yarıyılda en az bir değerlendirme toplantısı yapar. BEK gerektiğinde üniversite birimleri düzeyinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

 

Komisyonun Görevleri

Madde 7-(1) BEK’in görevleri:

a)Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda İstanbul Gelişim Üniversitesinin Yıllık Eylem Planını hazırlamak ve uygulamasını sağlamak; hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Kurum Raporunu Yükseköğretim Kuruluna göndermek,  b) Bologna Sürecinin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak,

c) Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek,

ç) Bologna Süreciyle ilgili, Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

 

Yürürlük

Madde 8-(1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. (24.12.2014 Gün ve 2014/11-3 Sayılı oturumu)

 

Yürütme

Madde 9-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Dosyayı İndir 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ

(Kabulü:14.06.2017 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

 

Amaç

MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal lisans/önlisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir dalda Lisans veya Önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde, çift anadal programlarında eğitim ve öğretim bu yönerge hükümleri uyarınca yürütülür ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans ve Önlisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

 

Hukuki Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18 Mart 2016 tarih ve 29657 Sayılı Resmi Gazete ile 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yapılan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

 1. AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
 2. Anadal Programı: Öğrencinin ÖSYS ile yerleştirildiği lisans/önlisans programını,
 3. Çift Anadal Programı (ÇAP): Öğrencilerin, anadal lisans/önlisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın lisans/önlisans diplomasını almalarını sağlayan ikinci lisans diploma programını,
 4. Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Lisans/önlisans eğitimi yapılan Fakülte, Yüksekokulunu veya Meslek Yüksekokulunu
 5. Fakülte/Yüksekokul Kurulu:İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans/önlisans eğitimi yapan Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul kurullarını,
 6. GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
 7. İlgili Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksek okululu yönetim kurulunu,
 8. Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
 9. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
 10. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
 11. İntibak Komisyonu: Bölüm/Program Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca oluşturulan ve öğrencilerin derslerle ilgili intibak işlemlerini yürüten komisyonu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programı

 

Çift Anadal Programının Açılması

  MADDE 5 - (1) Çift anadal diploma programı sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki iki lisans ve iki önlisans veya lisans programları için bir lisans ile bir önlisans programları arasında açılabilir.

(2) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları çift anadal programı, bu fakülte veya yüksekokulların kendi programları arasında açılabilir. Bu programlara diğer Fakülte , Yüksekokul veya Meslek Yüksekolulu programlarından başvuru yapılamaz.

(3) İki lisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak ve/veya karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek olan dersler dışında çift anadal programında en az 12 adet ders olmak üzere en az 36 kredilik  farklı ve zorunlu ders bulunması gerekir.

(4) İki önlisans programı veya bir lisans programı ile diğer önlisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak ve/veya karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek olan dersler dışında çift anadal programında en az 6 adet olmak üzere en az 18 kredilik  farklı ve zorunlu ders bulunması gerekir.

(5) Hangi lisans/önlisans  programları arasında veya lisans programları ile diğer önlisans programları arasında çift anadal programına izin verileceği hususu ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

 

Çift Anadal Öğretim Programı

MADDE 6 - (1) Çift anadal programı, çift anadal yapılacak bölümün/programın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini kapsar.

(2) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte veya yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans/önlisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

 

 

Çift Anadal Programı Öğrenci Kontenjanı

MADDE 7 - (1) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.

 (2) Çift anadal yapılacak programların kontenjanları, programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanlarının %20’sinden az olmamak üzere, Senato kararı ile belirlenir. 

(3) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları için belirlenen kontenjanlar sadece bu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekolulu programlarına kayıtlı olan öğrenciler için ilan edilir.

(4) Çift anadal öğrencisi kabul edecek lisans/önlisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce  üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları

  MADDE 8 - (1) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

  (2) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık çift anadal programlarına başka fakülte veya yüksekokul lisans diploma programlarından çift anadal için başvuru yapılamaz ama bu fakülte ve yüksekokulun öğrencileri başka fakülte ve yüksekokulların çift anadal programlarına başvurabilir.

  (3) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

(4) Başvurusu sırasındaki anadal genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında  kayıt olduğu yıl itibariyle başarı sıralamasında ilk % 20 içinde bulunması gerekir.

(5) Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(6) Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile  İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift anadal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

(7) Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.

(8) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz.

  Çift Anadal Programına Kabul ve Kayıt Koşulları

MADDE 9 - (1) Çift anadal başvurusu için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, başvurularını akademik takvimde belirtilen tarihlerde; başvuru formu ve not döküm belgesi ile birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar.

(2) Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift anadal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift anadal programına yerleştirilir.

(3) Aynı anda birden fazla çift anadal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yandal yapılabilir.

(4) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(5) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

(6) Çift anadal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

 

Danışmanlık

MADDE 10 - (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden bölüm veya programlarda öğrencilerin alacağı derslerin ve yarıyıllarının belirlenmesinde öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, dekanlığın veya müdürlüğün onayı alınarak bölüm/program başkanlığınca bir çift anadal program koordinatörü belirlenir. Çift anadal program koordinatörü öğrencilerin anadal lisans/önlisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

 

Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri

MADDE 11 - (1) Çift anadal programındaki başarı durumu, öğrencinin anadal programındaki başarı durumunu ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez. Çift anadal programı için ayrı not belgesi düzenlenir. Çift anadal not döküm belgesinde çift anadal programının tüm dersleri yer alır.

 1. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin, dersler ile ilgili intibak işlemleri intibak komisyonlarınca hazırlanır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.
 2. İntibak işleminde öğrencinin, anadal diploma programı ile çift anadal programının tüm yarıyıllarındaki ders planları yan yana iki sütün halinde karşılaştırılarak, öğrencinin çift anadal programında muaf tutulacağı, çift anadal programı süresince alacağı tüm dersler belirlenir. Çift anadal intibak işlemlerinde öğrencinin anadal diploma programındaki sınıf ve yarıyılı esas alınır.
 3.  Anadal ve çift anadal programlarının öğretim planında belirtilmeyen fakat zorunlu olan bir staj varsa bu stajların nasıl yapılacağı veya nasıl intibak ettirileceği intibak formunda belirtilir.
 4.  Öğrencinin çift anadal sırasında anadalından alacağı zorunlu ve seçmeli dersler (Sosyal Seçmeli, Bölüm Dışı Seçmeli, Teknik Seçmeli gibi) alınmamış olsa bile eğer çift anadal programına sayılacaksa intibak programı sırasında bu durumlar açıkça belirtilir. Öğrencinin çift anadala başladığı sırada yapılan intibak programı, çift anadal öğretimi süresince takip edilir. Öğrencinin çift anadal öğrenimi sırasında Rektörlük onayı olmadıkça ilk yapılan intibak programında bir  değişiklik yapılamaz.
 5.  Öğrenci çift anadal programında aldığı bir dersi hiçbir şekilde anadal programındaki bir derse eşdeğer olarak saydıramaz. Öğrencinin anadal programındaki tüm dersleri kendi anadalından alması gerekir.

(7) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlayabilmeleri için, intibak işlemlerine göre çift anadal programında alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması gerekir. 

(8) Bir yarıyılda  öğrencinin anadal  ve çift anadal programında alacağı toplam ders yükü 60 AKTS ‘yi aşamaz. Öğrenci öncelikle alt yarıyıl ve sınftaki dersleri almak zorundadır ve haftalık ders programlarında çakışan derslere kayıt yaptıramaz.

 

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 12 - (1) Çift anadal Programındaki yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalaması tanımları anadal programlarındaki gibidir.

(2) Çift anadal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz ve bölüm/program veya mezuniyet değerlendirmesinde başarı sıralamasına alınmazlar.

(3) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans/önlisans diploması verilir. Bu öğrencilerin çift anadal diplomasının arka yüzünde çift anadal diplomasıdır ibaresi yer alır.

Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans/önlisans diploması verilmez.

(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını  bitiremeyen  öğrencilerin  öğrenim  süresi,  ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süresidir.

(5) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda anadal programına ait diplomaları verilir.

(6) Anadal programından mezun olma koşulunu yerine getiren öğrenciler veya anadalında ders kaydı yaptırmayan öğrenciler çift anadal için verilen eğitim bursu dışındaki burs, başarı bursu veya maddi destek gibi diğer haklardan yararlanamazlar.

(7) Çift anadal programından ayrılan bir lisans öğrencisine, aynı programda verilen bir yandal programı varsa ve yandal programının tüm şartları yerine getirilmiş ise, tercih etmesi durumunda o yandal programına ait bir sertifika verilebilir. Eğer öğrenci yandal programının tüm şartlarını yerine getirmemişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine ilgili yarıyılda başvuru hakkı tanınır.

 

Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma

MADDE 13 - (1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

 1. Çift anadal programına kayıtlı bir öğrenci, başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir.
 2. Çift anadal programındaki bir öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal programına yatay geçiş yapamaz.
 3. Anadal diploma programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal programında da izinli sayılır. İzin almak isteyen öğrenci her iki program için de başvuru yapmakla yükümlüdür.
 4. Çift anadal programında ders çakışması veya kredi limitinin aşılması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere bölümün önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile çift anadal diploma programı için en fazla bir yarıyıl izin verilebilir.
 5. Çift anadal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
 6. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel ağırlıklı not  ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e  (2.50/4.00) kadar düşebilir. Genel ağırlıklı not  ortalaması her iki diploma programında (anadal ve çift anadal) toplam iki kez 100 üzerinden 65’e  (2.50/4.00) kadar düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 7. Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 8. Çift anadal programında başarısız olan veya programdan ayrılan öğrencilerin anadal programında kabul edilmeyen fakat çift anadal diploma programında başarılı olduğu dersler genel ağırlıklı not  ortalamasına dahil edilmeksizin not döküm belgesinde yer alır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu yönerge 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

Dosyayı İndirİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİK VE İNTİBAK ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:01.07.2016 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyindeki tüm akademik birimlerinde her türlü ders eşdeğerliliği ve intibaklar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

 

Madde 1-(1) Öğrenci, ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğini, ilgili bölüm ( veya Enstitülerde Anabilim Dalı) başkanlığına kaydının yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk hafta sonuna kadar yapması gerekir. Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

a.   Ders Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuvar-Kredi-Avrupa Kredi Transfer Sistemi / T-U-L-K-AKTS)

b.  Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),

c.  Not Çizelgesi (Transkript),

yer almalıdır.

Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

 

Madde 2-(1) Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

 

Madde 3-(1) Bölümler veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilen intibak formları ilgili Yönetim Kurulu kararından sonra Dekan / Müdür tarafından onaylanarak imza karşılığı öğrenciye verilir.

 

Madde 4-(1) Öğrenci ilgili birim tarafından onaylanan ve kendisine tebliğ edilen intibak ve muafiyet formuna tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç ders ekleme ve bırakma günlerine kadar sonuçlandırılır. İntibaklara bir defa itiraz yapılabilir. Daha sonraki itirazlar ve intibak ile ilgili istekler dikkate alınmaz.

 

Madde 5-(1) İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir;

a.  İntibak aşamasında öğrencinin en son kayıtlı olduğu üniversiteden gelen not çizelgesi (transkript) ve esas alınır. Eğer öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu başka üniversite varsa oradan alınmış olan resmi not çizelgesi de değerlendirmeye alınabilir.

b.  Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, Önlisans ve Lisans düzeyinde en az DD ve üzerinde, Yüksek Lisans düzeyinde en az CB, Doktora düzeyinde ise en az BB ve üzerinde not alınarak geçilmiş olan dersler esas alınır.

c.   Türkçe ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.

d.   Örgün olmayan (mektupla öğretim, uzaktan eğitim, açık öğretim, ekstern öğretim vb) öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir.

e.    Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin GANO’su dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda dersin notu, intibak edilen tüm dersler için de geçerlidir.

f.    Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise, öğrenci tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır.

g.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.

h.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin AKTS’nin (olmaması halinde yerel kredisinin) ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin AKTS’nin (olmaması halinde yerel kredisinin) %65 eşit olması gereklidir.

i.   Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %80, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

j.   Ders planında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuvar ve bağımsız proje dersleri bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerinde bu nitelikte olması gerekir.

k.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin AKTS’si en az eşdeğer sayılacak dersin AKTS’nin %65’ine eşit olmalıdır.

l.   Sadece yerel krediye göre kredilendirilmiş derslerin AKTS karşılıkları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Madde 6-(1) Öğrencilerin Öğrenci değişim programları (Farabi, ERASMUS ve benzeri) çerçevesinde ilgili yönetim kurulunun izniyle bir veya iki yarıyıl, yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı ilgili yönetim kurulu kararı tarafından kararlaştırılır.

 

Madde 7-(1) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt olmuş ve daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden muafiyet isteyenlerin, aldıkları derse ait muafiyet notları, GANO’ larına katılır.

 

Madde 8- (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki ön lisans veya lisans programında başarmış oldukları derslerin; kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken toplam kredi miktarının en fazla %50’sinin eşdeğer olan kısmından, ilgili bölüm veya Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.  Notu en yüksek olandan başlamak üzere muafiyet verilebilecek olan derslerin notları transkriptlerine işlenir. Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve müfredattaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür.

 

Madde 9-(1) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt yaptıran ve Bölüm veya Anabilim Dalı İntibak Komisyonun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile intibakları yapılan öğrencilerin intibakları tek yarıyıllara yapılır.

 

Madde 10-(1) İntibak işlemlerinde İGÜ Not Dönüşüm Tablosu kullanılır.

 

Madde 11-(1) Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

Madde 12-(1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Dosyayı İndirİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:13.05.2015 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

AMAÇ
Madde 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve çift anadal / yandal programlarını tamamlayan öğrenciler, onursal doktora unvanı verilecek olanlar, kursiyerler ve benzeri kişiler için hazırlanacak olan diploma, geçici mezuniyet belgesi, diploma eki, sertifika ve katılım belgeleri ile diploma defterlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


KAPSAM 
Madde 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokulları ve meslek yüksekokullarından mezun olanlara ve lisans programlarını tamamlamadan İstanbul Gelişim Üniversitesinden ayrılan öğrencilere verilecek diploma ve diğer ilgili belgelerin düzenlenmesinde bu yönerge hükümleri uygulanır.


DAYANAK 
Madde 3 - (1) Bu yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Çift Anadal/ Yandal Programı Yönergesi uyarınca,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
DİPLOMALAR, SERTİFİKALAR ve BELGELER

DİPLOMALAR 
Madde 4 – Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.

a)Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarından mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
b) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan Fakülte ve Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki veya ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı olan ve gerekli akademik ortalamayı sağlayan ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
c) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulların lisans veya çift anadal programlarını tamamlayanlara, “Lisans Diploması”,
d)Lisansüstü öğrenimin Yüksek Lisans programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yüksek Lisans Diploması”, Doktora programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Doktora Diploması” verilir.

e) Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarında yazılacak mezuniyet tarihi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyet hakkında karar verildiği toplantı tarihidir. Mezuniyet kararının verileceği toplantı tarihi, mezuniyet için gerekli sınav veya sınavları izleyen bir aylık süreden daha geç olamaz.
f) Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları, tek nüsha olarak hazırlanır ve diploma defterindeki bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle imzalanır.
g) Diploma ve geçici mezuniyet belgesindeki bilgiler, mezuniyet tarihi esas alınarak yazılır.
h) Ön lisans diploması alan öğrencilerin, herhangi bir nedenle lisans öğrenimlerine devam etmeleri durumunda ön lisans diplomasının aslını iade etmeden lisans programlarına kayıtları yapılmaz.
ı) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında geçen eğitim-öğretim süresi, yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.
 

SERTİFİKA ve BELGELER 

Madde 5 – a) Kayıtlı olduğu yandal programındaki bütün dersleri tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası”,
b) İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki merkezler ve bölümler tarafından bağımsız veya ortaklaşa düzenlenen  her türlü kurs ve benzeri çalışmalara katılıp gerekli koşulları sağlayanlara ilgili birimler tarafından “Sertifika”, “Kurs Bitirme Belgesi” ya da “Katılım Belgesi”;
c) Normal süreler içinde mezun olan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrencilere “Onur Belgesi”, ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise “Yüksek Onur Belgesi”,
d) Bilimsel ve toplumsal gelişmeye hizmet etmiş kişilere, “Onursal Doktora Diploması”
verilir.
e) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını belirten, diploma bilgilerini içeren "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA ve GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR

DİPLOMADA YER ALAN BİLGİLER 
Madde 6 – Diplomanın tasarımı, şekli ve kağıt ebatları rektörlük tarafından belirlenir.

Diplomanın ön sol yüzünde mezun olan öğrencinin: 
 

1. Üniversitenin logosu ve adı
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı,
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı,
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) / program adı, tezli, tezsiz olup olmadığı
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora),
 

6. Sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdür, adı, soyadı, unvanı ve imzası,
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma No 

8. Diploma Tarihi

Diplomanın ön sağ yüzünde, mezun olan öğrencinin:

1. Üniversitenin logosu ve adı ( Logo and Name of The University )
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı, ( Faculty, Institute, High School,                                                                Vocational High School )
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı, ( Student Name and Surname )
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) /program adı, ( Department or Program Graduated )
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora), (Associate Degree, Bachelor of Arts, Master, PhD)
 

6. Sağ alt köşesinde ise Rektörün, adı, soyadı, unvanı ve imzası, ( Name, Surname, Title and Signature of the Rector in the bottom right corner )
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma Tarihi ( Date of Degree Certificate )

Diplomanın arka yüzünde, mezun olan öğrencinin:
1. Öğrenci numarası,
2. T.C. kimlik numarası / Yabancı uyruklular için pasaport numarası
3. Adı ve soyadı
4. Üniversiteye kayıt tarihi
7. Mezuniyet tarihi : (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih)
8. Mezuniyet Derecesi
9. Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzası (İlgili birim tarafından kaşe ve imza atılabilir.)

DİPLOMADA YER ALMAYACAK HUSUSLAR

Madde 7 – a) İkinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift anadal programlarından mezun olanların diplomalarında, ikinci öğretim ya da çift anadal programlarından mezun oldukları belirtilmez.

b) Diplomada unvan yer almaz.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ 
Madde 8 – Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara öğrencinin yazılı başvurusu üzerine
İlgili akademik birim tarafından bir defaya mahsus olmak üzere otomasyon sistemine bağlı olarak iki (2) yıl süre ile geçerli olan "Geçici Mezuniyet Belgesi" düzenlenir.
a) Geçici Mezuniyet Belgesinin sağ alt köşesi, ilgili yükseköğretim kurumunun Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından imzalanır. Belgenin üzerine, Rektörlüğün soğuk damgası vurulur.
b) Geçici Mezuniyet Belgelerinde mezun olunan Bölüm/Program/Anabilim Dalı (Bilim Dalı) adı yer alır.
c) Geçici Mezuniyet Belgelerine unvan yazılmaz.
d) Geçici Mezuniyet Belgesi almış olan öğrenciler belgenin aslını iade etmedikleri takdirde kendilerine diploma verilmez.

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER 
Madde 9 a) Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi ve Katılım Belgesine ilgilinin adı ve soyadı, belgenin veriliş tarihi, sıra numarası, kurs veya benzeri çalışmanın tam adı, süresi ve varsa kazandığı unvan yazılır. Verilecek olan sertifika, kurs bitirme belgesi ve katılım belgesi, İlgili birim Yöneticisi ile birlikte ilgili Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Müdürü ile kurs veya benzeri çalışmanın yürütücüsü, varsa Eğitim Koordinatörü ve gerektiğinde Rektör tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA DİLİ, DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI,  FOTOĞRAFLAR,  DİPLOMA EKİ

DİPLOMA DİLİ 
Madde 10 – Diplomalar, Türkçe/yabancı dil olarak yazılır.

DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI 
Madde 11 – a) Diploma numaraları ile diploma defterinin sayfa numaraları, her yıl yeniden başlatılır.
b) Diploma numaraları, Öğrenci numarası esasına göre verilir.

FOTOĞRAFLAR 
Madde 12 – a) Diploma Defteri mezun olan kişilerin fotoğrafı ile basılır.
b) Diplomalara fotoğraf yapıştırılmaz

DİPLOMA EKİ 
Madde 13- a) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte Diploma Eki verilir.
b) Diploma Eki diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır. Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir.
c) Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, SERTİFİKALARIN TESLİMİ VE KAYBI

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN TESLİMİ 
Madde 14 – a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu ile aralarından ilk başvurana verilir.

 1. Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde diploma defteri imzalatılarak diploma föyü içerisinde teslim edilir.
 2. Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir. (Madde 15.a deki prosedürleri tamamladığında Diploması verilir.
 3. Diplomanın, diploma ekinin, geçici mezuniyet belgesinin ve sertifikanın bir fotokopisi öğrencinin şahsi dosyasında saklanır.
 4. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN KAYBI ve DEĞİŞTİLİLMESİ
Madde 15 – Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden, değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden kişi, kaybettiğine ilişkin beyanın yer aldığı başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), ile mezun olduğu kuruma başvurur. Bu durumda, düzenlenecek diploma örneğinin üzerinde, ikinci nüsha (duplikata) olduğu belirtilir.
Mezun olunan kurumun yönetim kurulu, kendi kayıtlarına bakarak evrakı inceler ve talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Talebin kabulü halinde diplomanın ikinci nüshası (Duplikatası) hazırlanır.

 • Mezunlardan alınacak ikinci nüsha (Duplikata) ücreti Üniversite mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

 

b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sağ üst köşesinde "ikinci nüsha (Duplikata)" olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla adı-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir.

ç) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olması nedeniyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin eski belgenin aslının iade edilmesi şartıyla yerine yenisi hazırlanır. Diploma/belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ile yeniden hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
d) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

YÜRÜRLÜK 
Madde 16 – Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 
Madde 17 – Bu yönergeyi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Dosyayı İndirİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
 ERASMUS+  YÖNERGESİ

(2017-2020)

(Kabulü:28.12.2016 tarih ve 20 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1.

Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus+ Program çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlemektir.
 

Dayanak

Madde 2. Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve Erasmus+ Üniversite Beyannamesi’nde yer alan ilkeler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili Yükseköğretim Kurulu mevzuatı bu yönergenin dayanağını oluşturur.
 

Tanımlar

Madde 2.

a)      Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü’nü,

b)     Dış İlişkiler Ofisi (DİO): İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli Rektörlük bünyesindeki Dış İlişkiler Ofisini,

c)      Erasmus Programı: Erasmus+ Hareketlilik Programının yüksek öğretimle ilgili öğrencilere yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını,

d)     Erasmus Kurum Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü adına Erasmus+ Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen idari personel, öğretim üyesi/elemanını,

e)      Erasmus+ Komisyonu: Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus+ Kurum Koordinatörü,  Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı, Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörü, Enstitü Erasmus+  Koordinatörü ve Dış İlişkiler Personelinden  oluşan komisyonu,

f)       Fakülte / Yüksek Okul Erasmus Koordinatörü: Fakülte / Yüksek Okulu Erasmus+ Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

g)      Enstitü Erasmus+ Koordinatörü: İlgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

h)     İkili anlaşma: Üniversite birimleri ile Erasmus+ öğrenci değişimi kapsamındaki üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci / personel değişim anlaşmasını,

i)       Öğrenim anlaşması: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi ve her iki yüksek öğretim kurumunun Bölüm ve/veya Kurum Erasmus+ Koordinatörleri tarafından imzalanan anlaşmayı,

j)       Tanınma Belgesi: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversitede alacağı dersler ile İstanbul Gelişim Üniversitesindeki bölüm derslerinin eşleştiğini gösteren belgeyi,

k)     AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

l)       Uygulama El Kitabı: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanmış olup Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri gösteren uygulama el kitabını, ifade eder.

m)   Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nu,
n)     Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkili Kişiler ve Görevleri

Madde 3.

3.1 Rektör: İkili anlaşmalar Rektör ve/veya Dış İlişkiler Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.

3.2 Erasmus+ Kurum Koordinatörü :

Erasmus+ Kurum Koordinatörü Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus+ programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus+ ve öğrenim anlaşmalarını imzalar. Erasmus+ Komisyonu ile birlikte kararların alınması ve yürütülmesini sağlar.

3.3 Erasmus+ Komisyonu:

Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı,  Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörleri, Enstitü Erasmus+  Koordinatörleri,  ve Dış İlişkiler Ofisi personelinden oluşur. Üniversite çapında Erasmus+ Programı ile ilgili kararları alır. Erasmus+ programının işleyişini koordine ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreçle ilgili takvime karar verir.

3.4 Fakülte/Yüksek Okul Erasmus+ Koordinatörü:

Fakülte/Yüksek Okulu Erasmus+ Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları Bölüm Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

3.5 Enstitü Erasmus+ Koordinatörü:

Enstitü Erasmus+ Koordinatörü ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen Öğrenci İşleri'nden sorumlu Enstitü Müdür Yardımcısı) atanır. Enstitü Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Enstitü Anabilim Dalı Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Enstitü Anabilim Dalı Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

3.6 Bölüm / Enstitü Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü:

Bölüm Erasmus+ Koordinatörü ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Bölüm Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ programını ilgili bölüm/anabilim dalında  tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. İkili anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden ve güncellenmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin tanınma sürecini başlatırBölüm Erasmus+ Koordinatörleri, Erasmus+ değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar.

3.7 Uzmanlar:

Uluslararası İlişkiler Koordinatör’ünün önerisi ile hizmeti yürütecek sayıda Üniversite bünyesinden veya diğer kurumlardan görevlendirilir. Görevleri: Erasmus+ Uzmanı, koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapar,  Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olur, Koordinatör’ün tavsiyeleri doğrultusunda, ilgili raporların hazırlanmasında koordinatörlük üyeleriyle birlikte çalışır.  Üniversitenin Bologna süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatör’ün Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

3.8 Dış İlişkiler Ofisi (DİO):

Rektörlük bünyesinde çalışan DİO, Üniversitenin Erasmus+ anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus+ Komisyonu kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus+ Programını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; ikili anlaşmaları imzaya sunar ve asıllarını saklar; ilgili koordinatörlerle ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim içinde çalışır. Atanan veya görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgiler ilgili akademik birimlere ve DİO'ne bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Erasmus+ Kapsamında Öğrenim Görmeye Giden Öğrencilerin Başvuru Koşulları, Seçim Süreci ve Öğrenim Süresi
Madde 4.
 Başvuru koşulları ve seçim sürecine ve öğrenin süresine ilişkin olarak Uygulama El Kitabındabelirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir.

4.1  Doktora programı öğrencileri, doktora programının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+   Değişim Programından yararlanamazlar.

a)      Doktora yeterlilik sınavına aşamasına gelmiş fakat yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri.

b)     Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmuş fakat tez önerisi aşamasında olan doktora öğrencileri.

4.2   Öğrencilerin uygulanan yabancı dil (İngilizce) sınavından öğrencinin yüz üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

4.3  Öğrenim hareketliliği süresi en az üç ve en fazla on iki aydır.

4.4  Öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.  Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2.20, yüksek lisans için 2.50 ve doktora için 3.00 olması gerekir.

4.5  Öğrenim hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi Genel not ortalamasının %50 ile Yabancı dil puanının %50 alınarak yapılır.

4.6  Öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ staj öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. Asil listedeki öğrenci sayısı alınan hibe ile orantılı olarak belirlenir.

 

Programa Seçilen Öğrencilerin Akademik İşlemleri

Madde 5.

5.1  Erasmus+ Programı ile yurt dışına gitmesi kesinleşen öğrenciler, Erasmus ofisi tarafından öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakültelere veya Yüksek Okullara yazılı olarak bildirilir.

5.2  Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir.

5.3  Değişim Programına seçilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri, gidecekleri üniversitede almak üzere belirlenen dersleri ve bu derslerin Üniversitedeki karşılıklarını ve kredilerini Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) üzerinde gösterirler. Gidecekleri üniversitede alacakları dersler, öğrencinin bağlı olduğu, bölüm ve birim erasmus+ koordinatörü ile lisansüstü programlarda öğrencinin danışmanı olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir.

5.4  Değişim Programına seçilen öğrenciler, bir Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) imzalar. Anlaşma, öğrencinin kendisi, Erasmus+ Koordinatörü, Erasmus+ Kurum Koordinatörü ve gideceği üniversitedeki Ünite ve Erasmus+ Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler ve derslerin kredileri belirtilir.

 

Derslerin Tanınma İşlemi

Madde 6.

6.1 Ders tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması, Tanınma Belgesi ve karşı üniversiteden gelen transkripttir. Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler tanınma işlemi için yurtdışındaki üniversiteden alınmış transkriptin aslı ile birlikte ilgili Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine başvururlar.

Ders tanınması ilgili Bölüm/Enstitü Erasmus+ Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında aldığı dersler orijinal kodları, adları, AKTS kredileri ve notları yer alır. Yönetim kurulu not dönüşümü için Madde 6.2’deki çizelgeyi kullanır.

Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili kararda belirtilen orijinal kodlar, ders adları, AKTS kredileri ve notlar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca “Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenir”. Sistemde derslerin Türkçe adları da belirtilir. Tanınan derslerin yer aldığı öğrencinin son transkriptinin bir nüshası Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciye ve Dış İlişkiler Ofisine gönderilir.

6.2 İstanbul Gelişim Üniversitesinden Erasmus+ programı kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin  başarılı oldukları derslerden aldıkları notlar için aşağıdaki dönüşüm tablosu kullanılır.

 

AKTS NOTU

KARŞILIK GELEN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HARF NOTU

A

AA

B

BA

C

BB

D

CB

E

CC

FX

DD

F

FF

 

Final ve Bütünleme Sınav Hakkı

Madde 7. Erasmus+ statüsündeki öğrencilerimizin misafir oldukları üniversiteden aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, İstanbul Gelişim Üniversitesinde Final ve Bütünleme sınavlarına giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

Erasmus+ Kapsamında Staj Hareketliliğine Giden Öğrencilerin Başvuru Koşulları ve Seçim Süreci
Madde 8. Başvuru koşulları ve seçim sürecine ilişkin olarak Uygulama El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir.

8.1  Doktora programı öğrencileri, doktora programının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+   Değişim Programından yararlanamazlar.

a)      Doktora yeterlilik sınavına aşamasına gelmiş fakat yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri.

b)     Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmuş fakat tez önerisi aşamasında olan doktora öğrencileri.

8.2  Öğrencilerin uygulanan yabancı dil (İngilizce) sınavından öğrencinin yüz üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

8.3  Staj süresi en az iki en fazla on iki aydır.

8.4  Öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.  Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2.20, yüksek lisans için 2.50 ve doktora için 3.00 olması gerekir.

8.5  Staj hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi Genel not ortalamasının %50 ile Yabancı dil puanının %50 alınarak yapılır.

8.6  Öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ staj öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. Asil listedeki öğrenci sayısı alınan hibe ile orantılı olarak belirlenir.

      a) Seçilen Asil liste öğrencilerin staj bulmalarını hızlandırmak üzere Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından bir staj bulma son tarihi belirler. Öğrenciler bu tarihe kadar staj bulamadıkları takdirde Erasmus+ Koordinatörlüğü bu süreyi bir kez daha uzatabilir.

      b) Verilen ikinci son tarihe kadar asil liste öğrencilerinin staj bulamaması halinde, staj hareketliliği diğer seçilmiş öğrencilere de açılır. İlk staj bulan öğrencinin stajı, bölümünün onayından sonra, yeterince hibe varsa hibeli öğrenci olarak, eğer yeterince hibe yoksa öğrencinin kabul etmesi halinde hibesiz öğrenci olarak staj hareketliliğinden faydalandırılabilir.

8.7 Öğrencilerin, staj programının koşullarını yerine getirmeleri durumunda, alt yarıyıllarından başarısız dersleri olması staj programına katılmalarına engel değildir.

8.8 Staj programına seçilen öğrenciler, programa katılmamaya karar verdiklerinde, gerekçeli kararlarını bir dilekçeyle Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne vermelidirler.

 

Öğrencinin Gitmeden Önce Yapması Gerekenler

Madde 9. Erasmus+ stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus+ Stajı’nı zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler..
 

Stajın Tanınması İşlemi

Madde 10.

10.1 Öğrencilerin stajlarının uygunluğu ve onayı öğrencinin bölüm tarafından onaylanır ve staj uygunluk belgesi düzenlenerek imzalanır ve Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

10.2 Öğrencinin stajını başarıyla tamamlaması durumunda öğrencinin zorunlu stajı varsa, Erasmus+ stajı zorunlu staj yerine sayılır, zorunlu stajı olmayan bir bölümün öğrencisi ise Erasmus+ stajı 5 ECTS kredisi ile değerlendirilir ve Diploma Ekine ek kredi olarak yansıtılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliği
Madde 11.
11.1 Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim Erasmus+ Beyannamesi (ECHE, Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

11.2 Ders verme hareketliliğine katılmak isteyen öğretim elemanları, gittikleri üniversitede verecekleri dersleri içeren onaylı öğretim programını Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne yurtdışına çıkmadan önce teslim eder.

11.3 Ders verme/eğitim alma hareketliliğine katılacak personelin hareketlilik öncesi ilgili birim yönetim kurulu onay kararını, idari personelin ise birim yöneticisinin ve üniversite yönetiminin yazılı onayını Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne hareketliliğe başlamadan önce teslim etmesi gerekir.

11.4 Ders verme hareketliliği kapsamında yurtdışına giden akademik personelin en az Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtilen saat kadar ders vermesi gerekmektedir. Ders verme hareketliliğine katılan personel asgari 8 saat ders vermek zorundadır.

11.5 Eğitim alma hareketliliği kapsamında yurtdışına giden personelin ise en az iki (2) iş günü eğitim alması gerekmektedir. Aksi durumda yararlanıcılara herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

11.6 Başvuruların, Ulusal Ajansın belirlediği kontenjandan fazla olması ve hibenin yeterli olmaması durumunda, Erasmus+ Seçim Komisyonu kararı ile kontenjan ve katılım süresi sınırlandırılabilir.


ALTINCI BÖLÜM

Erasmus+ Kapsamında Gelen Öğrenciler
Madde 12.
12.1 Erasmus+ İkili Anlaşmalarıyla ortak olunan üniversitelerden İstanbul Gelişim Üniversitesine Erasmus öğrencisi olarak gelmek isteyen yabancı öğrenciler Dış İlişkiler Ofisine e-posta yoluyla gerekli evrakları hazırlayarak başvuru yaparlar.

12.2 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler ders seçim işlemlerini ilgili bölümün Erasmus+ Koordinatörü ile gerçekleştirirler.

12.3 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrencilerin Öğrenim sürelerinin sonunda kendilerine bölüm Erasmus+ Koordinatörünün hazırladığı ve Fakülte dekanlığı tarafından imzalanıp dekanlık mührüyle onaylanan bir transkript ve DİO tarafından hazırlanan bir katılım sertifikası verilir.

12.4 İstanbul Gelişim Üniversitesi Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti veya kütüphane ücreti gibi herhangi bir akademik ücret talep edemez. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı ve çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli benzer ücretler bu kapsam dışındadır.

12.5 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

12.6 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesinde kayıt donduramazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Hüküm bulunmayan haller
Madde 13. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Erasmus+ Uygulama El Kitabı hükümleri, Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan Yönerge
Madde 14. 
06.01.2016 tarihli ve 2016/01-Madde 5 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2016-2017 Erasmus Hareketlilik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Yürürlük

Madde 15. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme

Madde 16. Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Dosyayı İndir2016/01-08 Sayılı İ.G.Ü. Senato Kararı

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacı, İGÜ öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında ve İGÜ’yü Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden Öğrenci Konseyinin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam ve Dayanak
Madde 2
- Yönerge hükümleri İGÜ’nün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar. Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

a) Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi genel kurul toplantısını,

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayında belirlenen gündem maddelerinin bu Yönetmeliğe ve yükseköğretim kurumlarının konuya ilişkin hazırlayacakları yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını, ifade eder.

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu yönerge için de geçerlidir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 4- a) Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı öğrenci temsilcileri tarafından, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu temsilcilerine iletilen bölüm/ program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerini yazılı olarak Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığı aracılığıyla Üniversite yönetim organlarına iletir.

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirir ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik eder.

d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapar.

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirir.

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturur ve bunların işlerliğini sağlar.

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirir.

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitemizde duyurur ve izler.

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlar ve arşiv oluşturur.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

Madde 5- a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kuruluna başkanlık eder

b) Rektörün daveti üzerine Senato veya Yönetim Kurulları toplantılarında öğrenciyle ilgili konuların görüşülmesi sırasında oy hakkı olmaksızın Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu temsil eder.

Öğrenci Temsilcisi Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

Madde 6 - Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Dekanlık/Müdürlüklerin önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen bir tarihte, belli bir program içerisinde gerçekleştirilir. Seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır ve temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Seçim sonuçları bir sonraki seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar geçerlidir.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Madde 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulunda ve hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Seçim tarihinde, kayıtlı bulundukları programın normal öğrencilik süresini aşmamış olması,

f) Çift anadal öğrencileri kayıtlı bulundukları birinci lisans programlarında seçime katılırlar.

g) Özel öğrenci statüsünde İGÜ’den ders alan başka yükseköğretim kurumu öğrencileri aday olamazlar, seçimlerde oy kullanamazlar.

 

 

 

Seçim Kurulları

Madde 8- Bu yönergenin 4.maddesinde tanımlanan öğrenci temsilcileri seçimle belirlenir ve seçimler aşağıda belirtilen seçim kurullarınca yürütülür.

 

a)      Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Bölüm başkanı/enstitü müdürü tarafından görevlendirilecek bölüm/ enstitü başkan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil bölüm/anabilim dalı/ anasanat dalında görevli öğretim elemanları arasından en az iki kişi ve aday olmayan bir öğrenci olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Bölüm ile aynı adı taşıyan enstitü anabilim dalı/ anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçim kurulu aynı zamanda bölüm öğrenci temsilcisi seçim kurulu olarak görev yapar.

b)     Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Dekan tarafından görevlendirilecek dekan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil ilgili fakültede görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Fakülte öğrenci temsilcisi seçimini düzenler.

c)      Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Program ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimlerini düzenler.

d)     Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek, müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil enstitü/ anabilim/ anasanat dallarında görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur ve enstitü temsilcisi seçimlerini düzenler.

e)      Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulu: Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az 3 kişiden oluşur.

 

Seçim Kurullarının Görevleri

Madde 9 – Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,

b) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,

c) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,

d) Sandık kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek,

e) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak,

f) Öğrenci temsilci seçimlerini bu Yönerge esaslarına göre düzenlemek ve sonuçları tutanakla Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kuruluna iletilmek üzere bölüm/ anabilim/ anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili fakülte dekanlığına bildirmek.

Madde 10 – Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerinin bu Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak,

c) Seçim sonuçlarını, Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kuruluna iletilmek üzere ilgili dekanlık/ müdürlük aracılığıyla Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığına bildirmek.

Madde 11 – Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulunun Görevleri

a) Bölüm, anabilim dalı/ anasanat dalı, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcileri ile öğrenci konseyi başkanının seçim takvimini belirlemek ve Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla ilgili birimlere duyurmak,

b) Seçimlerin güvenli bir ortamda ve düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere her türlü planlamayı yapmak,

c) Öğrenci temsilci seçimlerinin Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

d) Öğrenci Konseyi Başkanlığı, başkan yardımcılığı ve genel sekreterliği seçimlerine yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,

e) Seçim sonuçlarını bir tutanakla Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla Rektörlük Makamına sunmak.

 

Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi

Madde 12- Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcileri, kayıtlı bulundukları;

a) Fakültedeki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokulundaki her bir program,

c) Enstitülerdeki her bir anabilim/ anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/ program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda herhangi bir çoğunluk koşulu aranmaz. Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencileri tarafından aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Madde 13- Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimi

a) Fakültelerdeki bölüm,

b) Meslek Yüksekokulundaki program,

c) Enstitülerdeki anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Fakülte/ enstitü/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul öğrenci temsilcisinin, seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul/ enstitüde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar fakülte, meslek yüksekokulu/ yüksekokul veya enstitü öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 14- Öğrenci Konseyi Başkanının Seçimi

Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan üst üste en çok iki dönem görev yapabilir. Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 15- Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

Mezuniyet veya başka bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilen ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi Temsilcisinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönerge Senato’da kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Dosyayı İndir 

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

(Kabulü:10.10.2018 tarih ve 14 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, öğrenci kulüplerinin kuruluşlarına, işleyişlerine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam
Madde 2 –
Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüplerinin kuruluşunu, işleyişini ve faaliyetlerini kapsar. 

 

Dayanak

Madde 3- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 –  Bu yönergede geçen;

a) Başkan: Öğrenci Kulübü Başkanını,

b) Danışman: Öğrenci Kulübü Danışmanını,

c) Denetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Denetim Kurulunu

ç) Genel Kurul: Öğrenci Kulübü Genel Kurulunu,

d) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü: SKS Daire Başkanı tarafından görevlendirilen öğrenci kulüpleri direktörünü,

e) Kulüp: Üniversite Öğrenci Kulüplerini,

f) ÖKKK: Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunu,

g) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör’ünü,

h) Rektör Yardımcısı: Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısını,

ı) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreteri’ni

i) SKS: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni

                                                                                        

k) Yönetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri

Kuruluş

Madde 5– (1) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu, Eğitim Öğretim’den sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nden oluşan toplam beş üyeden oluşur.

 

İşleyiş

Madde 6-  (1) ÖKKK her yıl Kasım ayında toplanır. Bunun dışında ihtiyaç olması halinde, Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısının çağrısıyla toplanabilir.

 (2) ÖKKK üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

 (3) ÖKKK’nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülür.

 

Görevleri

Madde 7– Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu genel karar organıdır.

(1) Ders dışı öğrenci faaliyetlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilen amaçlara aykırı düşmeyecek bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

(2) Öğrencilerin ders dışındaki mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan kulüplerin çalışmalarını koordine etmek, her öğrencinin kulüp faaliyetlerine katılabilmesini sağlayacak usul ve esasları belirlemek.

(3) Öğrenci kulübü kurulmasına karar vermek,

(4) Öğrenci kulüplerinin gereken harcamalarını üst yönetime ileterek onayını almak.

(5) Mevcut öğrenci kulüpleri Yönergesinin değişikliği halinde, kurulmuş olan tüm kulüplerin formlarını güncellemek, güncellemelerini gerçekleştirmemiş olan kulüplerin kapatılmasına karar vermek.

(6) Kulüp etkinlik ve yükümlülüklerini, bu yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetletmek ve gerekirse kulüp faaliyetlerini dondurmak ve son vermek.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Kuruluş

Madde 8– (1) Üniversitede önlisans ve lisans kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az öndört kurucu öğrenci üye tarafından kurulur.

 (2) Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar.  İsmi ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

(3) Kulüp başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren 6 (altı) hafta içerisinde tamamlanır.

(4) En az on dört lisans ya da ön lisans öğrencisi, öğrenci belgeleri ile birlikte Kurucu Üye olarak, kurmak istedikleri kulüb için kulüb başvuru formunu (EK.1), bir Öğretim Elemanının kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belgeyle (EK.2), SKS Daire Başkanlığına başvurur. Kulüp başvuru formunda önerilen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple birebir benzerlik taşımamalıdır. Kulüp kurma başvurularını alan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü, formları inceler; eğer varsa öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olarak görüş bildirir, geri dönüşümde bulunur ve başvurunun sağlıklı yapılması için teşvik eder. Yapılan incelemede bir eksiklik bulunmazsa; bu konudaki görüş yazısıyla birlikte başvuru dilekçesi ve ekleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na sunulur. Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan kulüpler resmi olarak açılmış demektir.

(5) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun kulüp açma onayı alındıktan sonra, kurucu üyeler tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu belirlenir. Kulüp Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman, Sayman, ve bir asil üyeden oluşur, kulüp Denetim Kurulu üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu belirlendikten sonra, gerekli tüzük hazırlığına başlarlar. “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” (EK.3) Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak hazırlanmalı, kulüp adını, amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve üyelik bilgilerini belirtmeli ve kulüp danışmanına onaylatılmalıdır. Kulüp için okul tarafından alınmış olan kulüp etkinlik materyalleri, zimmet formu doldurularak (EK.4) kulüp başkanına zimmetlenir. Her kulüp kendi faaliyetlerini simgeleyecek şekilde bir ambleme sahip olmalıdır. SKS Daire Başkanlığı ve Kulüp kurucu üyeleri işbirliği ile hazırlanan amblem, Kulüp amblem formuna (EK5) entegre edilerek SKS Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Kulüp kapsamındaki kurucu 14 üyenin, Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formunu (EK.6) Kulüp kapsamında diğer aktif rollerde yer alacak üyelerin, Kulüp Üye Formunu (EK.7) doldurarak SKS’ye iletmeleri gereklidir.

(6) Kurucu üyeler tüzük taslağının her sayfasını paraflayarak Yönerge ve ona tabi olan taslağının maddelerini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

 

Faaliyetleri

Madde 9(1) Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları;

a) Anayasa’da ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laiklik ilkesine ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunurlar, 

b) Tüm etkinliklerinde üniversite mevzuatına ve kararlara uymak zorundadırlar,

c) Siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar, 

ç) Üniversitenin fiziki mekânlarına ve eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar,

d) Faaliyetlerinde,  din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrımcılık yapamazlar, 

e) Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine herhangi bir üstünlük yaratamazlar,

f) Ticari faaliyette bulunamazlar ve üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Üyeliği Üye Hakları ve Üyelikten Çıkarılma

Üyelik

Madde 10 – (1) Kulüp üyesi olabilmek için İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans veya önlisans öğrencisi olmak gereklidir.

(2) SKS Daire Başkanlığına teslim edilen üye listesindeki bütün isimler bir akademik yılı doldurmak kaydıyla kulüp başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilir veya kulüp başkanlığına aday olabilir. Kulüplerde bir akademik yıl üyeliğini tamamlayan öğrenciler, “aktif üye” olarak adlandırılır ve seçme-seçilme haklarına sahip olurlar.

(3) Kulübün amaçlarına aykırı davrananlar, kulübü kişisel çıkarlarına göre kullanmak ve yönetmek isteyen üyeler ile öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunanlar, Kulüp Yönetim Kurulu’nun gerekçeli ve SKS Daire Başkanı tarafından onaylanmış teklifinin Kulüp Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulüyle kulüp üyeliğinden çıkartılır.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler kulüp yönetiminde ve denetim kurullarında görev alamazlar.

(5) Kulüp üyeliği, üyenin yazılı isteğini Yönetim Kurulu’na iletmesiyle son bulur.

(6) Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak birden fazla kulüp Yönetim Kurulunda yer alamaz. Üniversite akademik ve idari personeli, mezunları, üniversiteden ayrılmış Öğretim Elemanları, Üniversite ve kulübe önemli katkıları olanlar Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler kulüp organlarında görev alamazlar ve oy kullanamazlar ancak kulüp etkinliklerinde görev alabilirler.

(7) Üyeliğe kabul konusunda Yönetim Kurulu yetkili olup, somut bir nedene bağlı olmadan kulüp üyeliğine yapılan başvuruları reddetme hakkına sahip değildir.

(8) Yönetim Kurulu, üyeliği reddedilen veya sonlandırılan adaya bu durumu gerekçeli olarak bildirmek zorundadır.

(9) Üyelikten çıkarılması onaylanan öğrenciler, bu karara karşı yedi gün içinde SKS’ye itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar SKS tarafından incelenerek karara bağlanır.

 

Üye Hakları

Madde 11- (1) Oy kullanma hakkı.

(2) Kulüp faaliyetlerine katılma hakkı.

(3) Kulüp organlarında görev alma hakkı.

(4) Kulübe sağlanan imkanlardan yararlanma hakkı.

 

Üyelikten Çıkma/Çıkarılma

Madde 12 - (1) Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar. Bu başvurular Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(2) Mezun olan öğrencilerin kulüp üyeliği sona erer.

(3) Kulüp faaliyetlerine aykırı eylem ve işlemlerde bulunan öğrencilerin üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

(4) Kulüpten ayrılan ve çıkarılanlar kulüp çalışmaları ve varlığı üzerinde hak iddia edemezler.

(5) Kulüp üyeliği ve üyelikten çıkarılma konusunda doğacak anlaşmazlıklarda karar mercii SKS’dir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kulüp Tüzüğü, Organları ve Görevleri

Tüzük

Madde 13– (1) Her kulüp, yönergede belirtilen esaslara aykırı olmamak üzere bir tüzük hazırlamak zorundadırlar.

(2) Kulüplerin Tüzükleri bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanır. Tüzüğün değiştirilmesi Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya Yönetim Kurulu tarafından teklif edilebilir. Teklif, Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu onayıyla kesinleşir.

 

Organlar

Madde 14 – (1) Kulüp organları şunlardır;

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetim kurulu

ç) Danışman

d) Başkan

 

Genel Kurul ve Görevleri

Madde 15 – (1) Genel Kurul; Öğrenci Kulübünün tüm üyelerinden oluşur.

(2) Genel kurul, Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere kulüp danışmanının katılımıyla, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.  Toplantı sonrası Genel Kurul Toplantı Tutanağı (EK.11) SKS’ye iletilir.

(3) Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise, 15 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz. Aksine bir nisap belirtilmeyen hallerde kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a) Her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini seçer.

b) Üyelikten çıkarılma tekliflerini karara bağlar.

c) Fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık teklifleri konusunda karar verir.

ç) Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar.

d) Tüzük değişikliklerini karara bağlar.

e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu görevden alır.

f) Kulüp kuruluşlarında belirlenen danışmanın ayrılması durumda yerine Üniversite’de görev yapan bir Öğretim Elemanına danışman olarak, , Kulüp Danışmanlığı Kabül Formu (EK.2) ile SKS Daire Başkanlığına önerir. Danışman SKS Daire Başkanı’nın onayı ile göreve başlar.

 

 

 

Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 16 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kulüp başkanı, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve aynı zamanda başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyesi, yalnızca bir kulübün Yönetim Kurulunda yer alabilir ve başka kulüplerin yönetim ve denetim kurulunda görev alamaz.

(3) Toplantılara Kulüp Başkanı katılamaması durumunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık yapar.

(4) Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir nedenle boşalma olması halinde ilk sıradaki yedek üye, Yönetim Kurulu asil üyesi olur..

(5) Kulüp Başkanı, başkan yardımcısı, sayman ve yazman herhangi birinin istifa etmesi veya değişiklik olması  durumunda Yönetim Kurulu tekrar toplanarak görev dağılımı yapar ve yeni görev dağılımını 7 gün içerisinde SKS'ye  bildirilir.

(6) Yönetim Kurulu’nda alınan tüm kararlar Yönetim Kurulu Toplantı Formu (EK.12)’nu SKS’ye teslim eder.

(7) Yönetim Kurulunun Görevleri;

a) Akademik yılın başında bütçe taslağını, öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilançoyu hazırlamak ve SKS’ye sunmak.

b) Kulüp üye başvurularını kabul etmek ve üyelikleri sonlandırmak.

c) Kulüp faaliyetlerini yürütmek.

(8) Yönetim kurulunun değişmesi halinde önceki Yönetim Kurulu; kayıt, bilgi ve belgeleri tutanakla SKS’ye teslim eder.

 

Denetim Kurulu ve Görevleri

Madde 17 – (1) Denetim Kurulu; Genel kurul tarafından seçilen üç asil, bir yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:

(a) Denetleme Kurulu, kulübün faaliyet raporunu, evrakını ve demirbaş eşyalarının durumunu kontrol eder. Gereğinde Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’a ve SKS Daire Başkanlığına bilgi verir.

(b) Denetleme Kurulun’da alınan kararlar, Denetleme Kurulu Formu (EK.13) doldurularak Genel Kurul’a sunulur.

 

 

Başkan ve Görevleri

Madde 18 –  (1) Kulüp ilk kurulduğunda Yönetim Kurulu içinden, kulüp danışmanının da uygun gördüğü bir lisans ya da ön lisans öğrencisi başkan olarak atanır, atama kulübün danışman hocası tarafından, Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14) doldurularak, SKS’ye teslim edilir. Başkanlık SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yapılır.

(2)  Son sınıf öğrencileri Yönetim Kurulunda görev alabilirler, ancak kulüp başkanı olamazlar. 

(3) Kulüp başkanı olan kişi, kulübe başkan olduğu süre içerisinde hiçbir siyasi parti ve/veya siyasi gençlik yapılanmasına mensup olamaz. Kulüp başkanı olarak seçilen kişi hiçbir siyasi partiye mensup olmadığını E-Devlet çıktısı ile Yönetim Kurulu’na belgelendirmek zorundadır. Başkan olduğu süre içerisinde siyasi parti ve oluşumlar ile resmi bağı olduğu tespit edilen kişinin kulüp başkanlığına son verilir.

(4) Kulüp başkanı, Yönetim Kurulu, denetim kurulu, genel kurul, kulüp danışmanı, ÖKKK’ya karşı sorumludur.

(5) Kulübün sunduğu tüm başvuru ve bildirimlerde kulüp danışmanının ve kulüp başkanının imzası bulunur. 

(6) Kulüp kurulduktan sonraki ilk akademik yılda, eğer bir seçim talebi olursa seçim yapılır; yoksa eski başkan, bilgilerini güncelleyerek iki dönem başkanlığa devam edebilir.

(7) Başkanlık için sadece bir önceki dönemin üye listesinde adı geçen aktif üyeler aday olabilir.

(8) Bir başkanın herhangi bir sebeple başkanlık görevinin sona ermesi durumunda;

a) Eğer bir aday var ise doğrudan başkan olur ve SKS Daire Başkanlığına başkanlığını onaylatarak gerekli kayıtları yaptırır.

b) Eğer iki aday çıkarsa seçim yapılır. Seçimin yürütülmesi kulübe danışmanlık yapan Öğretim Elemanının ve SKS Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla sağlanır. Seçilen başkan SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yaptırılır.

 (9) Bir kulüp başkanının; üniversiteden atılma, eğitimini dondurma, mezun olma, üniversiteyi bırakma, her hangi bir siyasi parti ve/veya oluşumu ile resmi bir bağının tespiti ve disiplin cezalarından herhangi birisini alması durumunda başkanlığı sona erer. Bir kulüp başkanının dört yarıyıl eğitimini uzatması durumunda da başkanlığı düşer.

(10) Bir kulüp başkanı, kulüpte başkanlık görevi devam ederken başka bir kulübe başkanlık yapamaz veya Yönetim Kurulunda görev alamaz.

 

Danışman ve Görevleri

Madde 19– (1) Var olan ve/veya yeni kurulacak kulübün kurucu öğrenci üyeleri veya Yönetim Kurulu, kulüp çalışmalarına danışmanlık yapması amacıyla Üniversitenin Öğretim Elemanları arasından bir Öğretim Elemanına Danışman olması için teklif götürür. Kulübe danışmanlık yapmayı kabul eden Öğretim Elemanı, kulübe danışmanlık yapacağını belirten bir onay yazısını (EK.2) SKS’ye kulüp başkanı aracılığı ile iletir.

(2) Kulüpler yapacakları her türlü faaliyette danışmanı bilgilendirir ve izin alırlar. Danışman kulüp faaliyet taleplerinin yeniden düzenlenmesini ya da değiştirilmesini isteme, onay vermeme yetkisine sahiptir. Danışmanın bilgilendirilmediği kulüp faaliyet talepleri SKS tarafından dikkate alınmaz.

(3)  Kulübün bu yönerge hükümlerine uygun faaliyet göstermesi, denetimi, kulübe ait demirbaş ve eşyaların muhafazası hususunda kulüp başkanı ile birlikte SKS’ye karşı sorumludur. Danışman, genel kurul, Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun yönergeye, kulüp tüzüğüne uygun ve etkili çalışmalarını denetler ve bu kurulların alacağı kararları onaylamak suretiyle yürürlüğe konulmasını sağlar.

(4) Yönetim Kurulu gerekçe belirtmek suretiyle, Danışmanın görevine son verilmesini SKS’den talep edilebilir. Bu talepler SKS tarafından incelenerek karara bağlanır. 

(5) Danışman, SKS’ye vereceği bir dilekçe ile görevinden ayrılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sponsorluk ve Mali Esaslar

Sponsorluk

Madde 20– (1) Kulüpler SKS Daire Başkanlığı onayı olmadan hiçbir ticari kurum ile sponsorluğa dayalı faaliyette bulunamazlar. SKS Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan öğrenci kulüpleri çerçevesinde bir sponsorluk anlaşması yapılmak isteniyor ise SKS Daire Başkanlığına faaliyet alanını belirten ayrıntılı dilekçe ile resmi olarak başvurulması gerekmektedir.  Dilekçeler SKS Daire Başkanlığı tarafından Genel Sekreterliğe sunulur. Onay veya red alınması durumu kurumlara SKS Daire Başkanlığı tarafından iletilir.

 

Mali Esaslar

Madde 21–

(1) SKS Daire Başkanlığınca kulüp faaliyetleri için harcanacak tüm mali giderlere, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mali İşler Daire Başkanlığı tarafında karar verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kulüplerin Denetimi, Çalışma Düzeni ve

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görevleri

Kulüplerin Denetimi

Madde 22 – (1) Kulüpler SKS tarafından denetlenir.

(2) Yeterli sayıda faaliyette bulunmayan, amacı dışında faaliyette bulunan, genel kurulunu bildirilen tarihlerde yapmayan, üye sayısı on üyenin altına düşen, yıllık faaliyet raporlarını belirlenen tarihte sunmayan kulüplerin faaliyetleri SKS tarafından durdurulur ve kapatılma talepleri ÖKKK’ya sunar.

3) Bu yönerge hükümlerine uygun davranmayan kulüpler hakkında uyarma, faaliyetlere izin vermeme, kulüp tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini durdurma ve benzeri önlemleri alabilir.

4) Kapatılan kulüpler aynı ad altında bir yıl süresince tekrar açılamaz. Kapatılan kulübün tüm evrak ve demirbaşları SKS’ye teslim edilir. 

5) Kulüp, kendisine tahsis edilen yerleri amacı dışında kullanamaz, amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde SKS tarafından geri alınır.

(6) Her kulbün dönem içinde en az bir etkinlik/faaliyet yapması beklenir.

(7) Kulüplerin kullanımına tahsis edilen demirbaş eşyalar her öğretim yılı sonunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir. Tahsis edilen eşyaların tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi hâlinde; hasarlı ya da eksik demirbaş eşya demirbaş’ın zimmetli olduğu kulüp başkanı hakkında tutanak tutularak Genel Sekreterlik’e iletilir.

(8) Yönergenin ihlal edilmesi halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

(a) Uyarı: Kulübün veya Kulüp üyelerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır. Uyarıda uyarının gerekçesi gösterilir ve gerekli görülen hallerde ihlalin giderilmesi veya yinelenmemesi için alınması gereken tedbirler belirtilir.

(b) Geçici durdurma: Uyarı alan Kulübün veya Kulüp üyelerinin uyarıya konu ihlali tekrarı halinde Kulübün belirli veya tüm faaliyet ve organizasyonlarının ihlal giderilene, ihlalin yinelenmemesi için gerekli tedbirler alınana veya bir Yarıyıla kadar durdurulmasıdır.

 

Çalışma Düzeni

Madde 23 – (1) Kulüpler, gerçekleştirilmek istenilen her türlü faaliyet için yer, zaman, ihtiyaç vb. taleplerini de belirtilerek, kulüp danışmanın (EBYS) Elektronik Bilgi Sistemin ’den SKS Daire Başkanlığına bildirir. EBYS harici gelen talep ve bildirimler dikkate alınmaz. Faaliyetler gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre gibi toplantıları Kulüp Yönetim Kurulu gün, yer ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az 15 gün önce SKS Daire Başkanlığının onayına sunmak zorundadır. SKS Daire Başkanlığı tarafından uygun görülen etkinlikler Rektörlük onayına sunulur. Rektörlük onayı alınmaksızın hiçbir etkinlik yapılamaz.

(2) Kulüp Yönetimleri akademik takvimde yer alan eğitim öğretim yılı başlama tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde SKS Daire Başkanlığına kulüp formlarını güncellemek üzere, Kulüp Güncelleme Formu (EK.8) ile başvurabilirler. Güncelleme gerektirdiği takdirde, güncelleme işlemi tamamlanmamış kulüplerin kapatılma önerisi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kuruluna sunulur. Güncelleme için başvurmuş olan kulüplerin SKS Öğrenci Etkinlikleri Direktörü tarafından güncellemeleri gerçekleştirilir.

(3) Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde, Faaliyet Planı Bildirim Formu (EK.9) SKS Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’ne teslim eder. Akademik yılın sonunda, gerçekleştirilen faaliyetlerin Kulüp Denetleme Kurulu’nca onaylanmış Etkinlik Raporu formaları (EK.10) SKS Daire Başkanlığına teslim edilmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyen kulüpler bir sonraki akademik yılda faaliyete başlayamazlar.

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 24– (1) ÖKKK’ nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nü atar.

(3) Öğrenci kulüplerince hazırlanmış olan plan ve programları ÖKKK’ ya sunmak.

(4) Kulüp faaliyetlerini, yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetlemek ve ÖKKK’nın görüşüne sunmak,

(5) Kulüp başvurularını incelemek ve değerlendirdikten sonra ÖKKK’ya sunmak,

(6) Kulüp faaliyetlerine tahsis edilen yerler ile araç ve gereçlerin uygun şekilde kullanımını sağlamak.

(7) Bu yönerge ile verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

 

Madde 25 (1) SKS Daire Başkanlığınca tüm kulüplerden istenen, aşağıda yer alan  kulüpler tarafından temin edilmesi zorunlu olan belgeleri düzenlemek.

a) Kulüp Başvuru Formu (EK.1)

b) Kulüp Danışmanlığını Kabul Formu (EK.2)

c) “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” Formu (EK.3)

ç) Kulüp Zimmet Formu (EK.4)

d) Kulüp amblem formuna (EK.5)

e) Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formu (EK.6)

f) Üye Bildirim Formu (EK.7)

g) Kulüp Güncelleme Formu (EK.8)

h) Faaliyet Planı Bildirim Formu (Ek.9)

ı) Etkinlik Raporu Formu (EK.10)

 

i) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Formu (EK.11)

j) Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Formu (EK.12)

k) Denetleme Kurulu Formu Toplantı Tutanağı Formu (EK.13)

l) Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14)

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 26 – (1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – (2) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Geçici Madde 1 – (1) Senatonun 16/12/2015 tarih ve 2015/13 toplantı numaralı kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönerge, yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Dosyayı İndirAMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 – Bu yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları gereğince Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin üçüncü sınıf sonu yaz dönemi stajı ve dördüncü sınıf Klinik Çalışma derslerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak esasların belirlenmesidir.

YAZ STAJININ ve KLİNİK ÇALIŞMA DERSLERİNİN ZORUNLULUĞU

Madde 2 – Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile yüksekokul tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca yaz stajını ve klinik çalışma derslerinin uygulamalarını yapmak zorundadır.

DAYANAK

Madde 3 – Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

Yüksekokul:  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,

Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürünü,

Yönetim Kurulu:  Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Yüksekokul Kurulu:  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,

Bölüm Başkanı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanını,

Bölüm Kurulu:  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulunu,

Meslek Dersleri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders Planında yer alan kuramsal, laboratuvar ve uygulaması olan dersleri

Uygulama Yeri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurt içi / yurt dışındaki resmi ve özel sağlık / endüstri / sosyal ve eğitim kurumlarını,

Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim Programında belirtilen uygulama süresini (saat / hafta),

Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen öğretim elemanını / uygulama staj yeri yöneticisi ya da sorumlusunu / uygulama staj yeri profesyonelini,

Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Klinik Yaz Stajı / Klinik Çalışma Dersi programının planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı / meslek derslerin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanını tanımlar.

STAJ ve UYGULAMA DÖNEMLERİ

Madde 5 – VI. yarıyılı izleyen yaz stajı 30 iş günü şeklinde yapılır. Yaz dönemi stajını alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem ve yarıyıllarda o stajlarını almak veya tekrarlamak zorundadırlar.

VII - VIII. yarıyılları içinde yapılan Klinik Çalışma I ve II derslerinin uygulamaları haftada 16 saat şeklinde yapılır. Klinik Çalışma I ve II dersini alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem veya yarıyıllarda o dersi almak veya tekrarlamak zorundadırlar.

STAJ ve UYGULAMA YAPABİLME KOŞULLARI

Madde 6 – Her öğrenci İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilmleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün eğitim-öğretim programında gösterilen dönem ve tarihlerde stajı ve uygulamaları yapmak zorundadır.

Öğrencilerin yaz stajına katılabilmeleri için, staj yapabileceği yarıyıl dahil tüm yarıyıllara    devam etmiş olması gerekir.

Yaz stajına başlama ve devam etme sürecindeki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.

Klinik Çalışma - I  dersini alabilmek için VII. yarıyıldan ders alabilme hakkını, Klinik Çalışma - II dersi için de VIII. yarıyıldan ders alabilme hakkını elde etmiş olmaları gerekir.

STAJ VE UYGULAMA DEVAM ZORUNLULUĞU

Madde 7 – Öğrenciler, klinik çalışma dersi süreleri içinde uygulamaya devam etmek zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun, uygulama devamsızlığı % 20’den fazla olan öğrenciler, klinik çalışma dersini tümü ile tekrarlamak zorundadırlar.

STAJIN ve UYGULAMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR

Madde 8 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri 3. Sınıf Yaz Stajını kendi belirledikleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün uygun gördüğü yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapabilirler.

Klinik Çalışma I (FTY401) ve Klinik Çalışma II (FTY402) dersleri kapsamındaki uygulamalar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından uygun görülen resmi sağlık kurumlarında yapılır.

Zorunlu staj ve Klinik Çalışma uygulaması yapacak öğrencilerin staj ve uygulama süresince sigorta primleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından ödenir. Tüm prosedürler yerine getirildikten sonra sadece ödeme işi kalan öğrenci primlerinin ödenip ödenmemesi İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin sorumluluğundadır.

STAJ ve UYGULAMA YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

Madde 9 –

a) Öğrenciler, Bölüm Kurulu tarafından hazırlanan staj ve klinik çalışma uygulamasının programına uymak zorundadır. Bölüm Başkanlığı’nın onayını almadan staj ile uygulama dönemini ve kurumunu değiştiremez.

b) Öğrenciler staj veya uygulamanın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

c) Öğrenciler, uygulama yerinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin notlar alırlar. Kullanmaları gereken formları doldururlar, bu notları rapora dönüştürürler ve kullandıkları formlar ile birlikte kendilerine belirtilen sürede staj ve uygulama koordinatörüne teslim ederler.

d) Staj veya uygulama yapan öğrenci, staj veya uygulama yaptığı kurumun kılık kıyafet yönetmeliği kurallarına uymak zorundadır.

e) Staj veya uygulama yapan öğrenciler, staj veya uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Bulundukları  mekanı, alet ve malzemeleri özenle kullanmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

STAJ ve UYGULAMA SORUMLULARI VE GÖREVLERİ

Madde 10 –

a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı: Staj ve Uygulama organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini, bölümde uygun göreceği bir öğretim elemanına devredebilir.

Bölüm başkanının görevleri şunlardır:

- Staj ve uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

- Staj ve uygulamayı yerinde denetlemek,
 

b) Staj ve Uygulama Koordinatörü : Bölüm Başkanı tarafından eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanlarından biri staj ve uygulama sorumlusu olarak görevlendirilir.

Staj ve Uygulama Koordinatörünün görevleri şunlardır :

- Akademik takvime bağlı olarak stajın ve uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanlığının onayına sunmak,

- Staj ve uygulama yapacak öğrencileri, staj ve uygulama ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili staj ve uygulama kurumlarına göndermek,

- Staj ve uygulama eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 

c) Staj veya Uygulama Yürütücüsü : Staj veya uygulama yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren, onu denetleyen kişi o öğrencinin “Staj veya Uygulama Yürütücüsü”dür.

Staj veya Uygulama Yürütücüsünün görevleri şunlardır :

- Staj veya uygulama süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,

- Staj veya uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,

- Öğrencinin staj veya uygulamasını değerlendirmek ve tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu uygulama değerlendirme formunda belirterek, staj veya klinik uygulama koordinatörüne göndermek.
 

STAJ ve UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 11 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü staj ve uygulama eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

  a) Öğrencinin staj ve uygulamaları, staj ve uygulama yürütücüsü tarafından “Öğrenci Değerlendirme Formu” göz önüne alınarak değerlendirilir.

  b) Öğrencinin değerlendirilmesinde staj ve uygulama yürütücülerinin öğrenci hakkındaki görüşleri, öğrencilerin staj ve uygulama dönemindeki bilgi ve becerileri esas alınır.

  c) Stajı yarıda bırakan öğrenci başarısız sayılır.

  d) Uygulama notu tam not (100) üzerinden belirlenir.

  f) Öğrenci notları staj ve uygulama yürütücüleri tarafından stajın, uygulamanın bitiminden itibaren bir hafta içinde staj veya uygulama koordinatörüne iletilir.

  g) Klinik Çalışma dersinin vize sınavı teorik şekilde yapılır. Final sınavı ise uygulama yürütücüsü tarafından takdir edilen notun %10’u, uygulama koordinatörü tarafından uygulama defterine verilen notun %20’si, teorik sınavın %30’u, uygulama sınavından öğrencinin aldığı notun %40’ının toplanması ile elde edilir ve  başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) olması gerekir.

  h) Uygulama dönemini tamamlayan öğrenciler Bölüm Başkanı’nın uygun gördüğü öğretim üyeleri tarafından uygulama sınavına alınırlar. Akademik takvime uygun olarak sınav tarihi belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Uygulama sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

  ı) Klinik Çalışma dersi sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 12 – Bu yönergede yer almayan hususlar uygulama sorumlularının önerileri üzerine Bölüm Başkanı tarafından karara bağlanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 13 – Bu yönerge 2016-2017 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 14 – Bu yönerge hükümleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü tarafından yürütülür.

Dosyayı İndirİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

(Kabulü:24.08.2016 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

 

 

I.GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Meslek derslerine yönelik teorik bilgi ve becerilerini hasta başında uygulama alanına entegre etmek amacıyla, yarıyıl içinde ve Bitirme Stajı döneminde yapılan uygulamalı eğitimlerinde uymaları gereken yöntem ve ilkeleri belirlemektir.


KAPSAM

Madde 2- Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne kayıtlı öğrencilerin, Üniversite Senatosunca onaylanmış Eğitim-Öğretim Programında öngörülen uygulamalı meslek derslerinin uygulamalı eğitim esaslarını ve ilkelerini kapsar.
 

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,

Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürünü,

Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Yüksekokul Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,

Bölüm Başkanı: Hemşirelik Bölüm Başkanını,

Bölüm Kurulu: Hemşirelik Bölüm Kurulunu,

Meslek Dersleri: Hemşirelik Bölümünde okutulan kuramsal, laboratuvar ve uygulaması olan dersleri, 

Uygulama Yeri: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurtiçi ve yurtdışı resmi, özel sağlık kurumlarını, sosyal kurumları ve eğitim kurumlarını,

Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim

Programında belirtilen uygulama süresini (saat/hafta),

Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen öğretim elemanını / uygulama/ staj yeri yöneticisi yada sorumlusu/uygulama/staj yeri profesyoneli,

Bitirme Stajı Uygulaması: 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan uygulama sürecini,

Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Uygulama/Bitirme Stajı programının planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı/meslek derslerin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanı.

II. UYGULAMALARLA İLGİLİ ESASLAR

UYGULAMA AMACI

Madde 5- Birey, aile ve toplumun; sağlığını koruyan, geliştiren; tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu sürdüren profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla öğrenciye meslek derslerinde verilen kurumsal bilginin bütüncül ve etik bir yaklaşımla uygulamalı eğitimle beceriye dönüşmesi sağlanır.

 

UYGULAMA SÜRESİ

Madde 6-

a.İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim Programında belirtilen sürelerdir.

b.Bitirme Stajı uygulaması; 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan uygulama süreci olup, Uygulama Komisyonu Önerisi, Bölüm Kurulu kararı ve Yüksekokul Müdürü onayı ile Uygulama Koordinatörü tarafından yürütülür.

c.Bitirme Stajı uygulama alanları danışmanın/meslek dersleri öğretim elemanının önerisine ve Bitirme Stajı öğrencisinin isteği de dikkate alınarak Bölüm Başkanının onayına göre seçilebilir.

d. Bitirme Stajı uygulaması seçilen alanla ilgili derslerin, sorumlu öğretim elemanları tarafından danışmanlığı yapılır ve öğrencilerden Bölümlerine özgü staj değerlendirme raporları istenir.

 

UYGULAMALARA DEVAM

Madde 7-

a. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu;

o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70,uygulamalı dersler için % 80’dir.

b. Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında ÖİDB’ye yazılı veya bilgisayar ortamında bildirilir.

c. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

 

UYGULAMALARIN YAPILACAĞI YERLER/ALANLAR

Madde 8- İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin uygulamaları, dersin Öğretim Elemanı/Uygulama Koordinatörü önerisi, Bölüm Kurulu kararı ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayı ile uygun görülen Yurt içi/yurt dışındaki resmi ve özel sağlık-endüstri-sosyal ve eğitim kurum ve kuruluşlarında yapılır.

 

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

Madde 9- Öğrencinin; teorik ve uygulamalı/laboratuvarlı meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgiyi, davranışa dönüştürecek psikomotor becerilerini; etik kurallar çerçevesinde ve ekip çalışması içerisinde kazanması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda öğrenci, İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Uygulama Yönergesine ve Devlet Memurları kılık kıyafet yönetmeliğine uygun davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 10-

a. Yüksekokul Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esaslarında belirtilen şekilde yapılır.

b. Uygulamalarında devam zorunluluğunun yanısıra, uygulama değerlendirmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

(Değişik: 24/08/2016 Tarih 13/6 Senato Kararı ) c. Uygulaması olan derslerin başarı notu: Yarıyıl ara sınav (vize) notunun % 40’ ı ve yarıyıl sonu (final) sınavından en az 40 puan almak koşulu ile % 60’ ı (Yarıyıl sonu sınav notu; uygulama yapılan dersin öğretim elemanı tarafından verilen notun % 50’ si ile yazılı yapılan sınav notunun % 50’ sinin toplamından oluşur.) toplanarak başarı notu olarak hesaplanır. Yarıyıl sonu (final) sınav notu 40’ın altında kaldığı takdirde uygulama notu eklenmeden o ders için FF notu işlenir.

 

KIYAFET

Madde11- Bölüm öğrencileri laboratuar ve alan uygulamalarında, devlet memurları için öngörülen kılık-kıyafet hükümlerine ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği forma modeline uyar.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 12- Bu Yönerge 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 13- Bu yönergeyi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü yürütür.

 

SON HÜKÜMLER

Madde14-
a.      Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır.

b.Uygulama yapan öğrenciler uygulama süresi içerisinde uygulama yerinde uygulanan mevzuatta çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.

 

 

Dosyayı İndirİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

STAJ YÖNERGESİ

(Yönerge Kabulü:21.03.2018 tarih ve 2018-6 sayılı Senato Kararı)
 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK

AMAÇ

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek; laboratuvar, atölye uygulamalarında edindikleri becerileri geliştirmek, görev yapacakları işyerindeki kişisel sorumluluklarını, iş ilişkilerini, iş yerindeki üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

 

DAYANAK

MADDE  2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği /Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınmıştır.
 

KAPSAM

MADDE  3 – (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans/Lisans/Lisansüstü Öğretim Planlarında zorunlu stajı bulunan öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Öğretim Planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli derslerle ilgili mesleki veya alan uygulamaları bu kapsam dışındadır.

(2) Lisansüstü Programların Öğretim Planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli dersler için Enstitü Kurulu Kararı ile staj veya mesleki uygulama temel ilke ve kuralları ayrıca belirlenebilir.

(3) Bu yönergede yer almayan konularda,  İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği /Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Üniversite Senatosu Kararlarına göre işlem yapılır.


 

İKİNCİ BÖLÜM

STAJ KOMİSYONU ve GÖREVLERİ

STAJ KOMİSYONU

MADDE  4 (1) Bölüm / Program başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunca kararı ile en az üç öğretim elemanından oluşturulan bir yıl görev yapacak bir staj komisyonu kurulur. Komisyon üyelerinden biri komisyona başkanlık eder.

 

 

 

STAJ KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

MADDE  5 - (1)  Bu yönerge hükümleri doğrultusunda öğrencilerin stajlarını yapmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenler.

(2) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapar.

(3) Staj Komisyonu gerekli gördüğü hallerde staj koordinatör ile birlikte staja gönderilen öğrencilerin takibini ve denetlenmesini yapar.

 

STAJ KOORDİNATÖRÜ

MADDE  6 (1) Staj koordinatörü, öğretim planlarında zorunlu olarak yer alan staj dersleri için bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisidir.

 

STAJ KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE  7 - (1) Staj koordinatörü olarak görevlendirilen öğretim elemanı güz/bahar yarıyılları içinde veya yazın staj yapacak öğrencilerin onaylanmış staj başvuru formlarının bir nüshasını alır ve öğrenci listesini oluşturur ve bunları bir staj dosyasında muhafaza eder.

(2) Öğrencilere staj yeri temini hususunda staj komisyonu ile işbirliği yapar.

(3) Staj listesinde kayıtlı olan öğrencilere yönerge ve staj esasları ile ilgili bilgilendirme yapar.

(4) Staj çalışması dönemi içinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ile ilgilenir.

(5) Stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj defterlerini yönergede belirtilen esaslara uygun olarak doldurulmasını sağlar.

(6) Toplanan staj defterlerini öğrenci listesi ile birlikte imza karşılığında staj komisyonu başkanına teslim eder.

(7) Staj koordinatörü onaylanan veya reddedilen staj defterleri ile ilgili değerlendirme formlarını staj dosyasında saklar.

(8) Staj komisyonu tarafından onaylanan veya reddedilen staj defterleri ve değerlendirme formları staj koordinatörü tarafından öğrenci listeleri ile beraber en geç stajı izleyen yarıyıl sonuna kadar imza karşılığında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilerek ve öğrencinin başarı notları ilan edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJ SÜRESİ ve STAJ DÖNEMLERİ

STAJ SÜRESİ VE STAJ DÖNEMLERİ

MADDE  8 – (1)  Stajlar Ön Lisans programlarında en erken ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır; ancak ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin başvurusu ve ilgili bölüm/program başkanının onayı ile ikinci yarıyılı izleyen normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de staj yapılabilir.

(2) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde stajlar en erken dördüncü yarıyılı ve altıncı yarıyılı izleyen yaz aylarında her biri 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü olarak yapılır.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesinde stajlar Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında ve diğer bölümlerde en erken dördüncü yarıyılı ve altıncı yarıyılı izleyen yaz aylarında her biri 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü olarak yapılır.

 

(4) Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda stajlar en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.  

(5) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda stajlar Gastronomi, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü hariç en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır. Gastronomi Bölümünde ise stajlar ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında en az 20 iş günü olarak iki veya üç eşit parçaya bölünerek toplam 60 iş günü olarak yapılır.  Restorasyon ve Konservasyon Bölümünde ise stajlar dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 20 iş günü olarak iki eşit parçaya bölünerek toplam 40 iş günü olarak yapılır.

(6) Bu yönergede belirtilmeyen lisans programlarının stajları en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.

(7) Kayıtlı oldukları derslere devam zorunluluğu olmayan normal öğretim öğrencileri stajlarını

eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.

(8)  Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.

(9) Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.

(10) Yaz dönemi stajları bahar yarıyıl sonu final sınavlarının son gününden itibaren başlar.

(11) Bütünleme Sınavlarına girecek olan ve yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin derslere devam, sınav ve staja devam yükümlülükleri öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Öğrencinin herhangi bir mazereti bu yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

(12) Stajlar belirlenen süreler için kesintisiz olarak tamamlanır.

(13) Beş iş gününe kadar olan hastalık raporları ve işyeri staj yetkilisince uygun görülen üç iş gününe kadar olan devamsızlıkları mazeret olarak kabul edilir.

(14) Stajına mazeretli/mazeretsiz olarak en az dokuz iş günü devam etmeyen öğrenci hiç staj yapmamış sayılır.

(15) Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Öğrencinin veya staj yerinin bu durumu bildirmemesi halinde sorumluluk kendilerine aittir.

(16) Belirlenen staj süresini isteğe bağlı olarak uzatan öğrenci için ek sigorta işlemi yapılmaz. 

(17) Öğretim planlarında staj zorunluluğu bulunmayan öğrenciler isteğe bağlı staj yapmak için başvuruda bulunamaz. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ

 

MADDE  9 – (1) Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili Bölüm / Program Başkanlığı veya staj koordinatörü karar verir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların İstanbul Gelişim Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları Bölüm / Program Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde Üniversite içinde ki araştırma merkezleri veya birimlerinde de yapabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

STAJ BAŞVURUSU

STAJ BAŞVURUSU

MADDE  10 – (1) Staja başvuracak öğrenciler üç adet Zorunlu Staj Formunu doldurur ve ilgili birimlerin Dekan / Müdür veya yardımcısı, Bölüm Başkanı veya yardımcısı ve Staj Yeri Yetkilisine onaylattıktan sonra sigorta giriş işlemlerinin yapılabilmesi için üç adet formu staj başlama tarihinden en az yedi gün önce öğrenci işlerine onaylatır ve onaylı formların bir tanesini öğrenci işlerine, bir tanesini Program/ Bölüm Başkanına ve bir tanesini de staj yapacağı kuruma teslim eder. Başvuru formları onaylanan öğrencilerin formda belirttikleri tarihler için tüm sigorta işlemleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir.

 (2) Yurt dışından staj kabulü alan ve staj süresince özel sağlık sigortası yaptırdığını belgeleyen öğrenciler ile Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanarak staj yapmalarına ilgili yönetim kurullarca  izin verilen öğrenciler için Üniversite tarafından bir sigorta işlemi yapılmamaktadır.

(3) Staja başlayan öğrenciler staj faaliyetlerini web sayfasından erişilebilen bir staj defterine günlük olarak raporlar ve staj sonunda bu defterin her bir sayfasını iş yeri sorumlusuna onaylattıktan sonra staj defterini staj koordinatörüne teslim eder.

 

ALTINCI BÖLÜM

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE  11 – (1) Staj Komisyonu kendisine teslim edilen staj defterleri ile ilgili tüm belgeleri inceler, değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını staj değerlendirme formuna işler.

(2) Değerlendirme sonucunda öğrencinin staj defterinin en geç bir ay içerisinde düzeltme yapılmasını isteyebilir veya reddedebilir.

(3) Reddedilen ve onaylanmayan staj defterleri ile ilgili değerlendirme formunun bir kopyası staj koordinatörü tarafından öğrenciye imza karşılığında teslim edilir.

(4) Uygun bulunan ve onaylanan staj defterleri ve değerlendirme formları bir tutanak ile staj koordinatörüne teslim edilir.

(5) Yurt dışında staj yapmasına ilgili yönetim kurulunca izin verilen öğrencilerin staj ile ilgili belgeleri staj değerlendirme komisyonu tarafından incelenip sonucu staj değerlendirme formu ile bielikte ilgili staj koordinatörü aracılığı ile dekanlık veya müdürlüğe bildirilir.

(6) Staj defteri onaylanmayan öğrenciler değerlendirme formlarının kendilerine tebliğ edildiği tarih veya başarı notlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde öğrenci işleri daire başkanlığına başvurur.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 12 – (1) Haklı ve geçerli bir mazereti olsun veya olmasın staj çalışmalarını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü öğretim süresi içinde tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

(2) Staj süresince öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu hükümleri ihlal eden öğrencilerin stajları tamamlanmamış sayılır ve haklarında disiplin işlemi başlatılır.

(3) Öğrenciler kusurları nedeni ile staj yerine verecekleri zararlarda o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu konuda bir sorumluluğu yoktur. (4) Staj defterleri öğrenci özlük dosyasında saklanır.

(5) Yatay / Dikey geçiş yoluyla veya Merkezi Yerleştirme ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler stajlarının eksik kalan günlerini tamamlamak zorundadır.

(6) Öğrenciler staj yaptıkları kurum ve kuruluşların çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kural ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır.

(7) Normal eğitim öğretim süresi içerisinde staj zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin staj başvurusunda bulunabilmeleri için Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında mütevelli heyetince belirlenen staj ücretini ödemekle yükümlüdür.

(8) Bölüm kurulları ilgili yönetim kurulunun onayı ile staj uygulama esasları tespit edebilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

MADDE 13 – (1) Bu Staj Yönergesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıtlı olan ve staj zorunluluğu olan tüm birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine uygulanacaktır.

(2) Bu Staj Yönergesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

Dosyayı İndir 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU VE ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS ALMA YÖNERGESİ

(Kabulü:13.05.2015 tarih ve 6 sayılı Senato Kararı)

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı yaz okulunda ve özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden İstanbul Gelişim Üniversitesinde ders alacak olan önlisans,  lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile başka bir üniversiteden ders alacak olan İstanbul Gelişim Üniversitesi önlisans , lisans veya yüksek lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar.

 

 MADDE 2- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. Maddesi ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;

a) İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

b) Birim: İlgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c)Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç)Yaz Okulu öğrencisi: Üniversitemiz dışında senato kararıyla belirlenmiş olan Üniversitelerden ders alan öğrencileri,

d)Özel Öğrenci: Sağlık sorunları nedeniyle veya ilgili yönetim kurulları tarafından uygun görülmesi durumunda üniversitemizin veya diğer üniversitelerin yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi,

e) Sağlık Sorunları: Devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen, öğrencinin yaşamını tehdit eden kronik bir hastalığını veya bağımsız yaşamını engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorununu,

f) Yönetmelik: İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,

ifade eder.

 

İGÜ öğrencileri

Madde 4-  (1) İGÜ Önlisans , Lisans ve Lisansüstü  öğrencilerinin başka bir Yükseköğretim Kurumunun Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarından “özel öğrenci”  olarak  ders alabilmeleri  ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrenci olarak ders alınacak yükseköğretim kurumunun “özel öğrenci” kabulüne         ilişkin olumlu kararı gerekir.

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği dersleri, “İGÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları”  uyarınca alıp almayacağına ilişkin ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.

c) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

ç) Yaz okulundan ders alma usul ve esasları (kredi ve ders sayıları) Üniversite senatosunca belirlenir.

 

 

 

 

d) Özel öğrenci olarak aldığı derslerin kredileri ile kendi programında aldığı derslerin kredilerinin toplamı İGÜ’de  1 (bir) yarıyıl için tanınan üst sınırları geçemez. Lisansüstü programlarında bu koşul aranmaz.

e) Öğrencinin İGÜ’deki öğrencilik hakları devam eder; ancak, özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

f) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra, İGÜ’deki programından da ders almayı sürdürebilir.

g) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının İGÜ’deki karşılıkları, ilgili birimin intibak komisyonunun önerisi alınarak İlgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

ğ) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı onaylı ders çizelgesi (transkript) ile intibak işlemleri için en geç takip eden yarıyılın yarıyıl sonu sınavlarına kadar İGÜ’deki bölümüne başvurur.

ı) Özel öğrenciler, İGÜ’deki programında o yarıyıl ders alıp almadığına bakılmaksızın, İGÜ’deki öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye devam ederler.

i) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

 

İGÜ’ye gelen özel öğrenciler

Madde 5- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından “özel öğrenci” olarak ders almaları ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrenci olarak İGÜ’den ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi, başvuru formu, kimlik fotokopisi, kurumdan aldığı öğrenci belgesi, onaylı transkripti ve katkı payı dekontu ile İGÜ’deki ilgili bölüm/programa başvurur. Öğrencinin derslere kabul edilip edilemeyeceğine ilgili bölüm başkanlığının önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

b) Öğrenci,İGÜ’deki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı İGÜ öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek kredi sınırını aşamaz.

d) Öğrencinin İGÜ’de öğrenim gördüğü süre içersinde: devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde İGÜ’nün ilgili yönetmeliği hükümlerine uyulur.

e) Öğretim dili İNGİLİZCE olan programlarda VEYA DERSLERDE öğrenim gören özel öğrencilerin, yabancı dilde verilen dersleri alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu, İGÜ Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil belgeleri ile belgelemeleri gerekir.

f) Değişim programları kapsamında İGÜ ile eğitim-öğretim protokolü bulunan Yurt içi ve Yurt dışı Yüksek Öğretim Kurumları “özel öğrencileri” için, ilgili protokolle tespit edilmiş hükümler uygulanır.

Başvuru, Kabul ve Eğitim - Öğretim

MADDE 6- (1) Başka bir üniversite öğrencisinin, üniversitemizin aynı düzeydeki önlisans, lisans veya yüksek lisans diploma programlarından özel öğrenci olarak ders almak üzere başvurabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

(2) Başvurular; öğrencinin üniversitemize bağlı birimden alacağı dersleri de gösterir, kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun olumlu kararı, disiplin durumunu gösterir belge, not çizelgesi (transkript) ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) Adayın derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm veya program başkanlığının görüşü de alınarak birim yönetim kurulunca karar verilir.

 

(4) Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(5) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge (transkript), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak öğrencinin kayıtlı olduğu kurumuna gönderilir.

(6) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.

(7)Dersi almak istediği bölümün yıllık tutarının mezuniyet kredisine bölünmesiyle ortaya çıkan miktarın alınmak istenen kredi sayısıyla çarpılmasıyla bulunan rakamdan oluşur.

Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi

MADDE 8- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması,

(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde özel öğrenci statüsü sona erer.

 

MADDE 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri, üniversitemiz Senato Kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 10- (1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Dosyayı İndirAmaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans,  ve lisans programlarında yaz öğretimi uygulamasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci ve 14’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Derslerin Açılması ve Kayıt

MADDE 3 – (1) Yaz öğretiminin açılıp açılmayacağı; açılmasına karar verilirse hangi bölüm ve programlarda açılacağı; süresi ve takvimi, her eğitim-öğretim yılının başında Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler; lisans programlarında, ilgili fakülte veya bölümlerin; önlisans programlarında, ilgili program yöneticisinin önerisi üzerine ilgili yönetim kurullarınca, hazırlık sınıfında ise Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Yaz öğretiminde her bir fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul ile merkezde aynı ad ve aynı kredi ile tek bir ders açılabilir.

(4) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, üniversite senatosunca belirlenir.

(5)  Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibariyle,  ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilerin yaz öğretimine kaydı yapılamaz.

Ders Alma ve Derse Devam

MADDE 4 – (1) Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

a)    Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya genel not ortalaması (GANO)’sını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.

b)   Erken mezun olmak amacıyla GANO’sı 3.00 veya üstünde olan öğrenciler 1 ders, GANO’sı 3.50 üstünde olan öğrenciler 2 ders alabilir.

c) Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 4 ders alabilir.

d) Bahar yarıyılı sonunda GANO’sı 1.80 in altında ve sınamalı statüde olan öğrenciler, alıp başarısız oldukları dersleri öncelikle almak koşulu ile başarılı oldukları dersleri de not yükseltmek amacıyla alabilirler. Önceden almadıkları dersleri ise alamazlar.

e) Geçerli mazereti (ölüm, hastalık, kaza gibi) ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. Dersi seçtiği halde devam etmeyen öğrencilere, dersin normal döneminde ki notu dikkate alınmadan FF harf notu verilerek sisteme işlenir.

(2) Yaz öğretiminde, her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretimi süresi 35 iş günüdür. Bu süreye ders kayıt ve sınav süreleri dahil değildir.

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda devam zorunluluğu vardır. Öğrenci daha önce devam şartını yerine getirmiş olsa bile İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17(2) maddesi gereğince teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar.

 

Başka Üniversiteden Ders Alma

MADDE 6 – (1) Üniversite yaz öğretiminde açılmayıp bir başka üniversitede açılan bir dersin alınabilmesine o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ve akademik danışmanın önerisi ile ilgili bölümün/program başkanlığınca karar verilir. Başka üniversiteden alınan ders, toplam 4 ders hesabına dahildir.

Sınav

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi sınav döneminde; yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz öğretiminde mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler kayıt yaptırmak koşulu ile yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler.

Başarı Değerlendirmesi

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde başarı durumunun saptanması, güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.  Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu,  bunu izleyen eğitim-öğretim yılı başında not ortalamalarında dikkate alınır.

(2) Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, başardıkları derslerin adını, kodunu, haftalık ders saatini, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Ücret

MADDE 9 – (1) Yaz öğretimi öğrenci katkı payı, burslu öğrenciler dâhil, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Kurul üyeleri ile yaz öğretiminde görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yaz Okulunda Yabancı Dil Eğitimi

MADDE 10– (1) Merkez bünyesinde açılan yaz öğretiminde;

a) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.

b) Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.

c) Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.

d) Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati tutarı 30 saatten az olamaz.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 13– (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Dosyayı İndir