Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -

YANDAL

gelişim üniversitesi
  1.   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  2. İçerik


YANDAL


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Anadal Lisans Programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir lisans dalında yandal sertifikası almak üzere  öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde, yandal programlarında eğitim ve öğretim bu yönerge hükümleri uyarınca yürütülür ve İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

Hukuki Dayanak

 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 18 Mart 2016 tarih ve 29657 Sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yapılan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b) Anadal Programı : Öğrencinin ÖSYS ile yerleştirildiği lisans programını,

c) Fakülte/Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans eğitimi yapılan fakülte ve yüksekokulu,

d) Fakülte/Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans eğitimi yapan fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

f)  İlgili    Yönetim    Kurulu:    Fakültelerde   fakülte   yönetim    kurulunu,    yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,

h) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

i)  Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

j)  Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli

bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yandal Programı

Yandal Programının Açılması

MADDE 5 - (1) Yandal Programı sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki lisans diploma programları arasında açılabilir.

(2)  Yandal programı, yandal açmak isteyen bölümlerin ve fakülte /yüksekokul kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

(3) Yandal programı, senato kararı ile belirlenmiş olan en az 6 adet ders olmak üzere en az 18 kredilik zorunlu veya seçmeli alan dersi koşullarının her ikisini birden sağlayan bir programdır.

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

MADDE 6 - (1) Yandal öğrencisi kabul edecek lisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce üniversite web sayfasında ilan edilir.

(2)     Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına anadal lisans programının en erken 3. yarıyıl ve en geç 6. yarıyıl başında başvurabilir.

(3)     Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

(4)    Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadalında genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 (2.50/4.00) olması gerekir.

(5)   Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen tarihte, başvuru formu ve not belgesi ile yandal yapılacak bölüm başkanlığına yapılır.

(6)    Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç yandal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir yandal programına yerleştirilir. Aynı anda birden fazla yandal yapılamaz. Ancak, aynı anda yandal programı ile bir çift anadal yapılabilir.

(7)   Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tamamlanır.

Danışmanlık

MADDE 7 - (1) Yandal programındaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrenciye danışmanlık yapmak üzere ilgili bölüm başkanlığınca bir yandal program koordinatörü atanır. Yandal program koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Anadal ve Yandal Programı İlişkileri

MADDE 8 - (1) Yandal programındaki başarı durumu, öğrencinin anadal programındaki başarı durumunu ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez. Yandal programı için ayrı not

döküm belgesi düzenlenir. Yandal not döküm belgesinde yandal programının tüm dersleri yer alır.

(2)  Anadal veya çift anadal programında var olan  bir ders yandal programına saydırılamaz.

(3)  Bir dönemde öğrencinin anadal, çift anadal ve yandal programında en fazla alacağı toplam ders yükü 45 AKTS’yi aşamaz.

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 9 - (1) Yandal programında genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler yandal programında başarılı sayılırlar.

(2)  Yandal programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz, bölüm veya mezuniyet sıralamaları dikkate alınmaz.

(3)  Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda sadece bir belge (yandal sertifikası) verilir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(4)  Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitirmeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre verilen öğrenciler yandal için verilen eğitim bursu dışındaki diğer burs, başarı bursu, maddi destek ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(6) Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, eğer ayrıldığı çift anadal programında verilen bir yandal programının tüm koşullarını yerine getirmiş ise tercih etmesi durmunda o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine yandala başvurma dönemi kısıtlaması şartı uygulanmaksızın o yandal programına başvuru hakkı tanınır.

Yandal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma

MADDE 10 - (1) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı  kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren veya kaydı silinen bir öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(2)  Yandal veya çift anadal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal programlarına başvurabilir ve devam etmekte olduğu yandal programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir.

(3) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programında da izinli sayılır.

(4)  Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal programından dönem izni verilebilir.

(5) Yandal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(6) Öğrencinin Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (2.30/4.00) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Bu durumda öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel ağırlıklı not ortalamasına dahil edilmeksizin not döküm belgesi ve diploma ekinde yer alır.

(7)  Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu yönerge 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.