Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -

Mezuniyet

gelişim üniversitesi
 1.   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 2. İçerik


Mezuniyet


                                          

     

Mezuniyet Koşulları

 • ​İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini yerine getiren, GANO’su 2,00 veya daha yüksek olmak koşulu ile ön lisans için en az 120 AKTS kredisine, lisans için en az 240 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler mezuniyet koşullarını sağlamış olurlar.


İlişik Kesme, Geçici Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

        **Diploma(Mezuniyet), Kayıt Silme, Kayıt Dondurma işlemleri online (OBİS) sistemi üzerinden yapılacaktır. 23-24 Bahar dönemi öncesi mezun olan öğrenciler Diploma(Mezuniyet) işlemlerini öğrenci işlerini                    arayarak ya da gelerek başlatmalıdır, kayıt silme ve kayıt dondurma işlemleri için bu durum geçerli değildir.
              Süreç ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilerin, kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile öğrenci işleri tarafından mezuniyetleri yapılır. Mezuniyeti yapılan öğrencilere diplomaları hazırlanana kadar bir defaya mahsus 1 adet geçici mezuniyet belgesi ve 2 adet geçici mezuniyet belgesi 'Aslı Gibidir' yapılarak verilir. Öğrencilerin geçici mezuniyet belgesinin aslını diplomayı alırken iade etmeleri gerekmektedir.

 • Öğrenci kimlik kartının ve geçici mezuniyet belgesinin kayıp veya tahrip (bilgilerin okunamayacak hale gelmesi) olması durumunda öğrencilerin gazeteye kayıp ilanı vermeleri ve gazete ilan sayfası ile veya ilanın yayınlanma süresini beklemeksizin başvuru yapıldığına dair gazeteden tarafımıza gelen onay makbuzu ve nüfus cüzdanı ile öğrenci işleri daire başkanlığına başvurarak diplomalarını alırlar.

 • Öğrencinin kendisi gelemiyor ise vekâletname verdikleri kişi öğrenci kartı/geçici mezuniyet belgesi ile birlikte diploma veya geçici mezuniyet belgesini teslim alır.

 • Diploma sahibinin yurtdışında bulunması ve daha önceden verilmiş bir vekalet olmaması halinde, vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekmektedir.

 • Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu ile aralarında ilk başvuru yapana verilir. 

 • Diploma posta ile gönderilmez, telefon ya da faksla, elektronik mektupla yapılan talepler dikkate alınmaz, işleme konulmaz.
 • Diplomaları teslime hazır olan öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır.
     Yabancı kontenjan türünden kayıtlı olup lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan öğrencilerimizin Türkiye Mezunlar Portalına üye olmaları gerekmektedir. Üye olmak için buraya tıklayınız.
 • Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş, öğretim programında yer alan stajını tamamlamış, GANO’sunu 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkarmış öğrencilere, önlisans veya lisans diploması verilir.

 • Normal süreler içerisinde mezun olan, haklarında disiplin cezası ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmamak koşulu ile mezuniyet aşamasında GANO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu öğrencilere onur veya yüksek onur belgesi verilir.
   

DİPLOMADA YER ALAN BİLGİLER 

         Diplomanın tasarımı, şekli ve kağıt ebatları rektörlük tarafından belirlenir.

Diplomanın ön yüzünde; 

 1. Üniversitenin logosu ve adı,
 2. Öğrencinin adı ve soyadı,
 3. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı,
 4. Bitirilen bölüm ve/veya program adı,
 5. Derece (Ön Lisans/Lisans),
 6. Sol alt köşesinde ilgili Dekan/Müdür, sağ alt köşesinde ise Rektörün adı,
  soyadı, unvanı ve imzası, (Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.),
 7. Bitirme tarihi, (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih),
 8. Diploma no yer alır.

 
Diplomanın arka yüzünde;

 1. Öğrencinin adı ve soyadı,
 2. Kimlik numarası,
 3. Öğrenci numarası,
 4. Diploma düzenleme tarihi,
 5. Üniversiteye kayıt tarihi,
 6. Mezuniyet tarihi (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih),
 7. Mezuniyet not ortalaması,
 8. Öğrenci İşleri Daire Başkanının imzası yer alır.

 
DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN KAYBI ve DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 15 – Diploma, diploma eki veya sertifikasını kaybeden, değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden kişi, belgeyi kaybettiğine ilişkin beyanın yer aldığı başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı) ile Fakülte/Yüksekokul sekreterliğine başvuru yapar. Bu durumda, düzenlenecek diploma örneğinin üzerinde ikinci nüsha (duplikata) olduğu belirtilir.
Mezun olunan kurumun yönetim kurulu, kendi kayıtlarına bakarak evrakı inceler ve talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Talebin kabulü halinde diplomanın ikinci nüshası (Duplikatası) hazırlanır.
 Mezunlardan alınacak ikinci nüsha (Duplikata) ücreti Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sağ üst köşesinde "ikinci nüsha (Duplikata)" olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla adı-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir.
ç) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan veya herhangi bir nedenle tahrip olan, diploma ve belgelerin aslının iade edilmesi şartıyla yerine yenisi hazırlanır. Diploma veya belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Fakülte/Yüksekokul sekreterliğine başvuru yapar. Dilekçeye eski diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti(fotoğraflı) eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ile yeniden hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
d) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.
 
 

 NOT: Diplomanızı almaya gelmeden önce mezunlar platformuna üye olmanız gerekmektedir.(
https://form.gelisim.edu.tr/mezun-kayit-formu)