Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -

YAZ OKULU

gelişim üniversitesi
 1.   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 2. İçerik


YAZ OKULU


İstanbul Gelişim Üniversitesi
Yaz Öğretimi Yönergesi
(25.10.2023 Tarih ve 2023-21-04 Sayılı Senato Kararı)
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve yüksek lisans programları öğrencileri ile diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yaz öğretiminde ders almak isteyen öğrenciler ile ilgili uygulama hükümlerini kapsar.
 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci ve 14’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Derslerin Açılması ve Kayıt
MADDE 3 – (1) Yaz öğretiminin açılıp açılmayacağı Üniversite Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler Bölüm/Program başkanının önerisi ilgili yönetim kurulları ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
(3) Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe ve İngilizce hazırlık sınıfında yaz öğretimi açılması ilgili yönetim kurullarının önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
(4) Yaz öğretiminde Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans Programlarında adı, kredisi ve içeriği aynı olan tek bir ders açılabilir. Aynı ders farklı kodlar ile açılamaz.
(5) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 10 olmalıdır. Bu öğrenci sayısı gerekli görüldüğünde Senato kararı ile değiştirilebilir.
(6) Normal öğrenim süresini tamamlayan ve mezuniyeti için (0-2, 0-4, 0-8) gibi uygulamalı derslerden tek dersi bulunan öğrenciler için ders kotası aranmaz. Öğrencinin yazılı başvurusu ve ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bu dersler öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilir  
(7)  Azami öğrenim sürelerini bulunduğu eğitim öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda dolduracak olan öğrenciler o yılın yaz öğretiminde açılan dört ders alabilir. Bu öğrencilerin azami öğrencilik durumu yaz öğretiminden sonra değerlendirilir.
(8) Azami duruma düşmüş ve başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, ek sınav haklarını veya sınırsız sınav haklarını yaz öğretimi final sınavlarında kullanabilir. Ayrıca bu öğrenciler, devam koşulu aranan derslere de kayıt yaptırabilir.
 
Ders Alma, Derse Devam Durumu ve Yaz Öğretimi Süresi
MADDE 4 – (1) Öğrencilerin yaz öğretiminde ders alma ve devam koşulları şunlardır;
 1. Başarısız olduğu dersleri alabilir.
 2. Genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) yükseltmek için ders alabilir.
 3. Mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezun durumunda olan ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına kayıtlı olmayan öğrenciler (GANO) yükseltmek için ders alamaz.
 4. Mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezun durumunda olan ve daha önceki dönemlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini alan öğrenciler yaz öğretiminde sadece Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına ait olan dersleri alabilir.
 5. Devamsız olduğu dersleri alabilir.
 6. Bulunduğu alt yarıyıllara ait daha önce hiç almadığı dersleri alabilir.
 7. GANO ile üst sınıftan ve yarıyıllardan yeni bir ders alamaz. Ancak güz ve bahar yarıyıllarında GANO ile üst yarıyıllardan aldığı ve başarısız olduğu dersleri tekrar edebilir.
 8. Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 4 ders alabilir.
 9. Bahar yarıyılı sonunda GANO’ su 1.80 in altında olduğu için sınamalı duruma düşen öğrenciler ancak sınamalı duruma düştüğü yarıyıl ve alt yarıyıllara ait dersleri alabilir.
 10. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler, sınamalı öğrenci koşulu aranmaksızın, istediği dört derse kayıt yaptırabilir.
 11. Geçerli mazereti (ölüm, hastalık, kaza, askerlik gibi) ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.
 12. Yaz öğretiminde derse devam koşulunu yerine getirmeyen bir öğrenci dersten devamsız sayılır ve D harf notu ile değerlendirilir.
 13. Yurtiçindeki veya yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında aktif öğrenci olan ve geçerli bir öğrenci belgesi ile başvuru yapan T.C. uyruklu veya yabancı uyruklu öğrenciler de öğrenim ücretini yatırmaları halinde yaz öğretiminden ders alabilir.
 14. Yaz öğretiminde,  zorunlu YÖK 5/ı dersleri ile üniversite ortak seçmeli derslerinin dışındaki dersler aksine bir karar alınmadıkça yüz yüze okutulur.
(2) Azami öğrenim sürelerini bahar yarıyılı sonunda dolduracak olan öğrenciler yaz öğretiminden açılan en fazla dört ders alabilir. Bu öğrencilerin azami öğrencilik durumları yaz öğretiminden sonra değerlendirilir.
(3) Azami öğrenci durumunda olan ve başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, ek sınav haklarını veya sınırsız sınav haklarını yaz öğretimi final sınavlarında kullanabilir. Ayrıca bu öğrenciler, devam koşulu aranan derslere de kayıt yaptırabilir.
(4) Yaz öğretiminde, her ders için, güz/bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretimi süresi yedi hafta ve 35 iş günüdür. Derslerin haftalık ders saatleri artırılmak koşulu ile bu süre Üniversite Senatosu kararı ile azaltılabilir. Bu süreye ders kayıt ve final sınav süreleri dâhil değildir.
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda devam zorunluluğu vardır. Öğrenci daha önce devam şartını yerine getirmiş olsa bile İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin derslere devam koşulu ile ilgili maddesi gereğince teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar.
 
Başka Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma
MADDE 6 – (1) Öğrenciler, yaz öğretiminde açılmayan dersleri, yerel kredilerinin eşit veya daha fazla olması ve ders içeriklerinin uygun olmak koşulu ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da alabilirler.
(2) Başka yükseköğretim kurumundan ders almak için bölüm/program başkanının olumlu görüşü ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı gereklidir.
(3) İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı olmadan başka bir yükseköğretim kurumundan izinsiz olarak alınan derslerin notları geçerli değildir.
(4) Başka üniversiteden alınan dersler, toplam 4 ders hesabına dâhildir.
(5) Başka yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin not dökümleri resmi posta ile geldikten sonra   öğrenci için ders muafiyet işlemleri başlatılır.
(6) Öğrenciler yaz öğretiminde açılmayan dersleri, üniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki kendi bölüm veya programının aynı yıldaki taban puanından daha yüksek olan başka bir yükseköğretim kurumunun aynı bölüm veya programından alabilir. Taban puanları karşılaştırılamayan bölüm veya programlardan ders alınamaz.
(7) ÇAP öğrencileri, yaz öğretiminde açılmayan dersleri, yaz öğretimi yönergesi koşulları geçerli olmak üzere, ÇAP yaptığı program için aranan taban puan koşulunu sağlaması, ders içeriklerinin %80 uyumlu olması ve yerel kredilerinin eşit veya daha fazla olması koşulu ve yönetim kurulu kararı ile özel öğrenci olarak başka bir üniversitenin aynı isimli programından yaz okulunda ders alabilir.
Sınavlar
MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde açılan teori ağırlıklı dersler için arasınav ve final sınavı yapılır.
(2) Teorisi ve uygulaması bulunan (2-4, 2-2, 4-8, 1-2 gibi ) uygulama ağırlıklı derslerin teorik bölümü için arasınav ve final sınavı yapılır ve uygulamanın katkısı sağlanır. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için, Diş hekimliği fakültesi lisans programında yer alan zorunlu/seçmeli alan kodlu dersler hariç, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Diş hekimliği fakültesi lisans programında ise, zorunlu/seçmeli alan kodlu bir dersin başarılı olmak için o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır.
(3) Tamamı uygulamadan meydana gelen (0-2, 0-4, 0-8 gibi) dersler için arasınav ve final sınavı yapılmaz. Belli değerlendirme ölçütlerine göre elde edilen not başarı notu olarak verilir.
(4) Yaz öğretiminde mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
(5) Derslere devam koşulu aranan azami öğrenciler ile teorik derslerden ek sınav ve sınırsız sınav hakkını kullanacak olan azami öğrenciler kredi/saat olarak belirlenen öğrenim ücretini ödemek suretiyle yaz öğretiminden ders alabilir.
 
Başarı Değerlendirmesi
MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde başarı durumunun saptanması, güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir. Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu,  bunu izleyen eğitim-öğretim yılı başında not ortalamalarında dikkate alınır.
(2) Yurtiçi veya Yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, haftalık ders saatini, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Ayrıca bu belge öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteye resmi yazı ile gönderilir.
 
Ücret
MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde öğrencilerin ders başına veya kredi/saat olarak ödeyecekleri ücret, aşağıda belirlenen öğrenci grupları için ayrı ayrı olmak üzere, her yıl Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından belirlenir.
 1. Burslu öğrenciler dâhil İGÜ öğrencileri,
 2. Yurtiçinden diğer yükseköğretim kurumlarından kayıt yaptıran öğrenciler,
 3. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından kayıt yaptıran öğrenciler,
 4.  Normal öğrenim süresini tamamlayan azami öğrenciler,
(2) Lisansüstü programlar hariç yaz öğretiminde görev alan öğretim elemanlarına ders saati başına ödenecek ek ders ücretleri ve sınav ücretleri, öğretim elemanlarının unvanları esas alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından belirlenir.
(3) Öğrencilerin yaz stajları ve alanda yapılan mesleki uygulama dersleri için öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenmez.
(4) Uzaktan Eğitim (asenkron) olarak yapılan dersler için öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenmez. Bu dersler için sadece sınav ücreti ödenir.
(5) Teorik ders saati bulunmayan (0-2, 0-4, 0-8 ) gibi dersler için sınav ücreti ödenmez.
 
Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve Yaz Öğretimi  
MADDE 10– (1) Açılacak Yaz Öğretimine;
 1. Hazırlık dil yeterlilik sınavında başarısız olan İGÜ öğrencileri,
 2. Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler,
 3. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler,  kayıt yaptırabilir.
(2) Yaz öğretiminde dil eğitimi haftada en az 30 saat ve sınavlar dâhil en az yedi haftadır.
(3) Yaz öğretiminde devam zorunludur. Devam etmeyen ve devamsız ilan edilen öğrenciler dönem sonunda açılacak olan dil yeterlik sınavına giremez.
(4) Üniversite Senatosunca aksine bir karar alınmadıkça yaz öğretiminde dersler yüz yüze yapılır.
(5) Yaz öğretiminde öğrencilerin ödeyecekleri ücretler, İGÜ öğrencileri, yurtiçi diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler ve yurtdışındaki üniversitelerden gelen öğrenciler için ayrı ayrı Mütevelli Heyeti Başkanlığınca tespit edilir.
 
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
 
 
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönerge 2023-2024 Eğitim Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 13– (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.