Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -

ÖZEL ÖĞRENCİ

gelişim üniversitesi
  1.   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  2. İçerik


ÖZEL ÖĞRENCİ


ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı yaz okulunda ve özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden İstanbul Gelişim Üniversitesinde ders alacak olan önlisans,  lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile başka bir üniversiteden ders alacak olan İstanbul Gelişim Üniversitesi önlisans , lisans veya yüksek lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar.

 MADDE 2- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. Maddesi ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;

a) İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

b) Birim: İlgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c)Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç)Yaz Okulu öğrencisi: Üniversitemiz dışında senato kararıyla belirlenmiş olan Üniversitelerden ders alan öğrencileri,

d)Özel Öğrenci: Sağlık sorunları nedeniyle veya ilgili yönetim kurulları tarafından uygun görülmesi durumunda üniversitemizin veya diğer üniversitelerin yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi,

e) Sağlık Sorunları: Devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen, öğrencinin yaşamını tehdit eden kronik bir hastalığını veya bağımsız yaşamını engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorununu,

f) Yönetmelik: İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, ifade eder.

İGÜ öğrencileri

Madde 4-  (1) İGÜ Önlisans , Lisans ve Lisansüstü  öğrencilerinin başka bir Yükseköğretim Kurumunun Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarından “özel öğrenci”  olarak  ders alabilmeleri  ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrenci olarak ders alınacak yükseköğretim kurumunun “özel öğrenci” kabulüne         ilişkin olumlu kararı gerekir.

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği dersleri, “İGÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları”  uyarınca alıp almayacağına ilişkin ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.

c) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

ç) Yaz okulundan ders alma usul ve esasları (kredi ve ders sayıları) Üniversite senatosunca belirlenir.

d) Özel öğrenci olarak aldığı derslerin kredileri ile kendi programında aldığı derslerin kredilerinin toplamı İGÜ’de  1 (bir) yarıyıl için tanınan üst sınırları geçemez. Lisansüstü programlarında bu koşul aranmaz.

e) Öğrencinin İGÜ’deki öğrencilik hakları devam eder; ancak, özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

f) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra, İGÜ’deki programından da ders almayı sürdürebilir.

g) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının İGÜ’deki karşılıkları, ilgili birimin intibak komisyonunun önerisi alınarak İlgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

ğ) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı onaylı ders çizelgesi (transkript) ile intibak işlemleri için en geç takip eden yarıyılın yarıyıl sonu sınavlarına kadar İGÜ’deki bölümüne başvurur.

ı) Özel öğrenciler, İGÜ’deki programında o yarıyıl ders alıp almadığına bakılmaksızın, İGÜ’deki öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye devam ederler.

i) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

İGÜ’ye gelen özel öğrenciler

Madde 5- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından “özel öğrenci” olarak ders almaları ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrenci olarak İGÜ’den ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi, başvuru formu, kimlik fotokopisi, kurumdan aldığı öğrenci belgesi, onaylı transkripti ve katkı payı dekontu ile İGÜ’deki ilgili bölüm/programa başvurur. Öğrencinin derslere kabul edilip edilemeyeceğine ilgili bölüm başkanlığının önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

b) Öğrenci,İGÜ’deki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı İGÜ öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek kredi sınırını aşamaz.

d) Öğrencinin İGÜ’de öğrenim gördüğü süre içersinde: devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde İGÜ’nün ilgili yönetmeliği hükümlerine uyulur.

e) Öğretim dili İNGİLİZCE olan programlarda VEYA DERSLERDE öğrenim gören özel öğrencilerin, yabancı dilde verilen dersleri alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu, İGÜ Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil belgeleri ile belgelemeleri gerekir.

f) Değişim programları kapsamında İGÜ ile eğitim-öğretim protokolü bulunan Yurt içi ve Yurt dışı Yüksek Öğretim Kurumları “özel öğrencileri” için, ilgili protokolle tespit edilmiş hükümler uygulanır.

Başvuru, Kabul ve Eğitim - Öğretim

MADDE 6- (1) Başka bir üniversite öğrencisinin, üniversitemizin aynı düzeydeki önlisans, lisans veya yüksek lisans diploma programlarından özel öğrenci olarak ders almak üzere başvurabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

(2) Başvurular; öğrencinin üniversitemize bağlı birimden alacağı dersleri de gösterir, kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun olumlu kararı, disiplin durumunu gösterir belge, not çizelgesi (transkript) ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) Adayın derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm veya program başkanlığının görüşü de alınarak birim yönetim kurulunca karar verilir.

(4) Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(5) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge (transkript), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak öğrencinin kayıtlı olduğu kurumuna gönderilir.

(6) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.

(7)Dersi almak istediği bölümün yıllık tutarının mezuniyet kredisine bölünmesiyle ortaya çıkan miktarın alınmak istenen kredi sayısıyla çarpılmasıyla bulunan rakamdan oluşur.

Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi

MADDE 8- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması,

(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde özel öğrenci statüsü sona erer.

MADDE 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri, üniversitemiz Senato Kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 10- (1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.