Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -

İsteğe Bağlı Hazırlık

gelişim üniversitesi
  1.   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  2. İçerik


İsteğe Bağlı Hazırlık


Eğitim Dili Türkçe Olan Bölümler İçin İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Hakkında Belirlenen Esaslar


Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, zorunlu yabancı dil dersleri dışında meslekî yabancı dil dersleri de verilebilir. Ayrıca öğretim dili tamamen Türkçe olan bu programlarda Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı da açılabilir.  

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına ÖSYM ile üniversite birinci sınıfa yerleştirilen ön lisans, lisans ve yönetmeliklerinde yer almak koşulu ile lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler başvurabilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin kontenjanı Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, ÖSYM’nin ilk yerleştirme puanı esas alınarak kontenjan sınırları içinde bir sıralama yapılır.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de, bu Yönetmelikte belirtilen genel esaslar uygulanır.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl esasına göre yıllık olarak düzenlenir (güz yarıyılı sonunda hazırlık sınıfından çekilme yoktur) öğretim süresi toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre normal öğretim süresine dâhil edilmez fakat azami öğretim süresine dâhil edilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kayıt yaptırdığı önlisans ve lisans programlarında eğitime devam edebilirler. Hazırlık sınıfı yılsonu yeterlik sınavı veya bütünleme sınavları sonunda genel başarı notu yüz üzerinden en az 70 alan öğrenciler,  2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf tutulabilir fakat bu öğrenciler yabancı dil eğitimi verilen bölümlerden ders alamaz ve mesleki yabancı dil derslerinden muaf tutulamaz.

Türkçe eğitim yapılan programlarda zorunlu veya seçmeli meslekî yabancı dil dersleri varsa bu derslerin eğitimi öğrencilerin yabancı dil düzeyi dikkate alınarak verilir. Ayrıca bu derslerinin eğitiminin nasıl verileceğine, dil düzeylerine göre nasıl bir program uygulanacağına ve ders içeriklerinin nasıl olacağına ilgili birim tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde karar verilir ve bu durum ders izlencesinde belirtilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri yarıyıl başında yapılan zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına girmek zorunda değillerdir. Hazırlık okumak istedikleri takdirde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihte yapılan düzey belirleme sınavına
girmekle yükümlüdürler.