ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Mezuniyet Koşulları
İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve çift anadal / yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini yerine getiren, GANO’su 2,00 veya daha yüksek olmak koşulu ile ön lisans için en az 120 AKTS kredisine, lisans için en az 240 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezuniyet koşullarını sağlamış olurlar.
 
Mezuniyet için İlişik Kesme İşlemleri ve Evrak Teslimi
Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci kimlik kartları ile Daire Başkanlığımıza başvurarak ilişik kesme işlemlerini yapabilirler. Mezuniyet ile ilgili Fakülte Dekanlığı,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından mezuniyet kararı alınan öğrencilere; transkripti, lise diploması ile diplomaları hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak ve daha sonra diploma ile değiştirilmek üzere 1 adet geçici mezuniyet belgesi ve 2 adet de geçiçi mezuniyet belgesinin 'Aslı Gibidir' verilir. İlişik kesme işlemlerini yapan öğrencilerin, kendilerine veya resmi vekâlet verdikleri kişilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile ekleri verilir. Diploma sahibinin yurtdışında bulunması halinde, vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu ile aralarında ilk başvurana verilir. 

 

DİPLOMA ve GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR

DİPLOMADA YER ALAN BİLGİLER 
Madde 6 – Diplomanın tasarımı, şekli ve kağıt ebatları rektörlük tarafından belirlenir.

Diplomanın ön sağ yüzünde, 
1. Üniversitenin logosu ve adı
2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı,
3. Öğrencinin adı ve soyadı,
4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı/program adı,
5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora),
6. Sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdür, sağ alt köşesinde ise Rektörün, adı,
soyadı, unvanı ve imzası,
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.


Diplomanın ön sol yüzünde, mezun olan öğrencinin:

1. T.C. kimlik numarası,
2. Bitirme tarihi, (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih)
3. Diploma no
4. Diploma tarihi (diplomanın düzenlendiği tarih)
Yer alır.  

Diplomanın arka yüzünde, mezun olan öğrencinin:
1. Öğrenci numarası,
2. T.C. kimlik numarası / Yabancı uyruklular için pasaport numarası
3. Adı ve soyadı
4. Üniversiteye kayıt tarihi
5. Mezuniyet tarihi : (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih)
6. Diploma numarası
7. Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzası,

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN KAYBI ve DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 15 – Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden, değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden kişi, kaybettiğine ilişkin beyanın yer aldığı başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), ile mezun olduğu kuruma başvurur. Bu durumda, düzenlenecek diploma örneğinin üzerinde, ikinci nüsha (duplikata) olduğu belirtilir.
Mezun olunan kurumun yönetim kurulu, kendi kayıtlarına bakarak evrakı inceler ve talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Talebin kabulü halinde diplomanın ikinci nüshası (Duplikatası) hazırlanır.
-      Mezunlardan alınacak ikinci nüsha (Duplikata) ücreti Üniversite mütevelli heyeti tarafından belirlenir.
b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sağ üst köşesinde "ikinci nüsha (Duplikata)" olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla adı-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir.
ç) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olması nedeniyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin eski belgenin aslının iade edilmesi şartıyla yerine yenisi hazırlanır. Diploma/belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ile yeniden hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
d) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.

TEK DERS SINAVI
Bir dersten devam şartı dışında başarısız olup mezuniyeti için tek dersi olan öğrenciler dilekçeyle müracaat etmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen dönem ve tarihte tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen dönemde dersi tekrar alır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tek ders sınavına girebilir.

NOT YÜKSELTME SINAVI
Bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istedikleri derslerden her dönem sonunda not yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin not ortalamasını yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile başvurarak, not yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Not yükseltme sınav hakkı her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden, dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.