ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt,eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, b) Ara sınav: Eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğrencinin başarısını değerlendirmek amacıyla yapılan sınavı, c) (Değişik:RG-18/4/2021-31458) (3) Bütünleme sınavı: Diş hekimliği lisans programında final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren, alan kodlu zorunlu ve alan kodlu seçmeli derslerden FF-DC notlarınıalan, sosyal seçmeli dersler ile zorunlu YÖK derslerinden ise FF-DD-DC notlarını alan öğrenciler ile diğer önlisans ve lisans programlarında final sınavına girme hakkıelde ederek sınava giren ve FF-DD-DC notlarınıalan öğrencilerin ve ayrıca finalsınavına girme hakkı olmasına rağmen finalsınavına girmeyen öğrencilerin her dönem sonunda katılacaklarısınavı, ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, d) Dekan: Fakültelerin dekanlarını, e) Finalsınavı: Her yarıyılsonunda devam şartını yerine getiren öğrencilerin girebileceğisınavı, f) GANO: Genelağırlıklı not ortalamasını, g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu, ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, h) Lisans: Ortaöğretimden sonra,en azsekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi, ı) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabuledilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavı, i) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı yüksekokulmüdürlerini, j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini, k) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını, l) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınarak fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını, m) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi, n) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılmasışartıaranılan dersi, o) Öğretim elemanı: İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını, ö) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü, p) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri, r) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu, s) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, ş) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin AKTS toplamını, t) Yarıyılsonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyılsonunda yapılan final ve bütünleme sınavlarını, u) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler ile Değişim Programlarına İlişkin Esaslar Öğrenim ücreti MADDE 4 – (1) Lisans ve ön lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücretialınır. (2) (Ek:RG-13/6/2018-30450) Normal öğretim süresi içerisinde mezuniyet koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler öğretim programlarında yer alan başarısız oldukları ders ve stajlar için kredi veya AKTS kredisi esas alınarak öğretim yılının başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler. Öğrenci kabulü, ilk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler MADDE 5 –(1) (Değişik:RG-1/11/2019-30935) (1) Aynı düzeyde örgün eğitim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak şartıyla Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına ve özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrencialınır. ( 2) (Değişik:RG-1/11/2019-30935) (1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları, ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. E-kayıt yaptıran öğrenciler ile lise mezuniyet durumları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden doğrulanan öğrencilerden herhangi bir belge istenmemektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesinden çıkarma cezası almış olanlar, ibraz edilen belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış beyan veya sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt nedeni ile kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır. Ödenen ücretlerle ilgili olarak Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır. Mazereti bulunan adaylar, kesin kayıtlarını noterden vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla da yaptırabilirler. (3) (Değişik:RG-13/6/2018-30450)Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve ders kayıt dönemlerinde öğrenciye akademik danışmanlık yapar. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrencinin kendisisorumludur. Ders kayıt formu Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci tarafından doldurulur ve onaylanır. (4) Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt yaptırma hakkına sahip olan yabancı uyruklu öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde kabuledilir. Özel öğrenci MADDE 6 –(1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversiteye bağlı akademik birimlerin müfredatında yer alan bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. (3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir. (4) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye ÖSYM tarafından yapılan merkezisınav veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olanlar ve kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile azami ön lisans için 60, lisans için 120 AKTS kredilik dersten muaf sayılabilirler. (5) Özel öğrenci olarak, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan Üniversite öğrencilerinin aldığı ders veya uygulamaların kredileri ve başarı durumları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. (6) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Sağlık sorunları hariç, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin aldığı derslerin yerel kredilerinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam yerel kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Özel öğrenciler aynı yarıyıl içinde iki farklı üniversiteden ve aynıanda kayıtlı olduğu programın güz ve bahar yarıyıllarından ders alamaz. Yarıyıl kayıtları MADDE 7 –(1) Öğrencilerin, her yarıyıl ilgili kurulca belirlenen esaslara göre kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. (2) Üniversitece belirlenen şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler kayıt yaptırmadığı yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır. Yatay ve dikey geçişler MADDE 8 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Üniversitenin fakültelerine/yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler hususunda, 24/4/2010tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananYükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kontenjanlar Senato kararı ile belirlenir. (2) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kontenjanlar Senato kararı ile belirlenir. (3) Yatay ve dikey geçişlerde öğrencilerin intibak işlemlerinde, öncekieğitimlerisırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin eşdeğer sayılan derslerinin notları 22 nci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Not sistemine dönüştürme işleminde öğrencinin geldiği kurumdan aldığı başarılı veya koşullu başarılı olduğu dersler esas alınarak intibakları yapılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin öncekieğitimisırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısızsayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır. (4) Yabancı dille öğretim yapılan programlar ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda; öğrencilerin lisans veya ön lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık eğitimi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri, yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları veya 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen türden bir sınav sonuç belgesinin ibraz edilmesi gerekir. Bu öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı ile eğitim-öğretimlerisırasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin yurt içinde veya yurt dışında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir. (2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. (3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. (4) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının gözetiminde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Alınan başarılı veya koşullu başarılı notlar 22 nci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin değişim programı sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır. (5) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Mevlana ve Erasmus programları gibi yurt dışı öğrenci değişim programlarında aldıkları derslerden başarısız olan öğrenciler döndüklerinde, başarısız olduğu dersler yerine, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. (6) Değişim programı öğrencilerinin Üniversiteye ilgili bölüm/programın öğretim ücretini ödemeleri gerekir. (7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar Öğretim yılı MADDE 10 –(1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl ara sınavlar dâhil olmak üzere en az on dört hafta ve en az yetmiş iş gününden oluşur. Senato, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarakYükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yarıyıl sonu sınavı ve bu sınavlara hazırlık süreleri ile staj gerektiren programlarda staj süreleri, bu sürelerin dışındadır. Her dersin süresi bir yarıyıldır, bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. (2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. Öğretim süresi, şekli ve dili MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normaleğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayanlardan durumları uygun olanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanınan ek süre ve sınavlardan yararlanırlar. (2) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesi gereğince 26/11/2014 tarihinde Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğretim süreleri dikkate alınmaz. (3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır. Kayıt dondurma, raporlu ve izinli sayılma süresiazami öğrenim süresinden sayılmaz. (4) Öğretim; öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar,arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeriçalışmalardan oluşur. (5) Senato tarafından kararlaştırılan dersler uzaktan eğitim olarak verilebilir. (6) Üniversitede öğretim dili; yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda dersler kısmen veya tamamen İngilizce veya diğer dillerde de verilebilir. ( 7) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının ön lisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup, öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam asgari kredi miktarı 120 AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, ön lisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların ön lisans düzeyini tamamlamak için öğrencinin ikieğitim-öğretim yılını tamamlaması ve müfredatının ilk iki yılında yer alan tüm derslerden başarılı olması ve 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekir. Dört yıllık lisans programlarında tamamlaması gereken toplam asgari AKTS kredisi 240, beş yıllık lisans programları için 300 ve altı yıllık lisans programları için ise 360’tır. 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir. Yaz öğretimi MADDE 12 – (1) Yaz okulu; öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde alamadıkları, alıp başarısız oldukları veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine imkân sağlamak ve aynı zamanda İngilizce hazırlık sınıfında yıl içinde başarısız olan öğrencilerin başarılı olmalarına destek olmak amacıyla açılabilir. (2) Yaz okulu; Üniversitede,eğitim-öğretim yılının güz ve bahar döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir. Yaz okulu isteğe bağlı olup, burslu olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm öğrenciler Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti öderler. (3) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılısonu sınavlarının tamamlanmasından sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilir. (4) Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Bu süre, yaz öğretiminde yapılacak yarıyılsonu sınavlarını kapsamaz. Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. (5) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Yaz okulunda açılacak olan ön lisans ve lisans dersleri, ilgili program/bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili kurul kararı ile belirlenir. Açılması önerilen dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulur. (6) Yaz okulunda ders alacak öğrencinin, kesin ders kayıt işlemlerini yaz okulu başlamadan önce tamamlaması gerekir. (7) Bir öğrencinin, yaz öğretiminde alacağı toplam ders sayısı ve buna ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz okulunda ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz. (8) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Yaz okulunda yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli olan en az öğrenci sayısı, Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve açılacak dersler öğrencilere duyurulur. Öğrenci sayıları yeterli olmayan dersler kapatılır. Yeterlisayıda öğrencinin başvurması hâlinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir. (9) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Bir ders yaz okulunda açılamıyorsa, Senato tarafından belirlenen yaz okuluna ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ilgili dersin kredi ve içeriğinin eşdeğerliği bölüm başkanınca uygun görülmek ve yerel kredisi ilgili dersin yerel kredisinden az olmamak kaydı ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir. Öğrencinin aldığı not 22 ncimaddeye göre harf notuna dönüştürülerek öğrencinin not döküm belgesinde gösterilir. Not dönüşümü sonrasında harf notları öğrencinin yaz öğretimi sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır. (10) Yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan derslerialabilirler. (11) Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, normal dönemlerde uygulanan yöntemlerle yapılır. (12) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar not döküm belgesinde gösterilir. Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not, genel not ortalamasının hesabında kullanılır. Hazırlık sınıfı ve yabancı dil eğitimi (Değişik başlık:RG-1/11/2019-30935) (1) MADDE 13 –(1) (Değişik:RG-1/11/2019-30935) (1) Öğrencilerin, yabancı dil ile eğitim yapılan lisans ve ön lisans programlarında eğitime başlayabilmeleri için eğitim alacakları yabancı dil yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur. Yabancı dil yeterliliklerini Üniversite tarafından yapılan sınavlarla veya YÖK ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabuledilen, geçerlilik süresi ve düzeyi belirlenen, ulusal veya uluslararası sınavlarda alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler, doğrudan lisans ve ön lisans programlarında eğitime başlayabilir. Öğrenciler geçerli yabancı dil yeterlilik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar. (2) Yabancı dil yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık programında öğrenim görürler. Öğrenciler hazırlık sınıfınıen fazla iki yıl (dört yarıyıl) sonunda tamamlamak zorundadırlar. Bu sürede hazırlık sınıfını bitiremeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre işlem yapılır. (3) Yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet koşulları Senato tarafından belirlenir. (4) Bu maddede belirtilen esaslar yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır. (5) (Ek:RG-1/11/2019-30935) (1) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, zorunlu yabancı dil dersleri dışında meslekî yabancı dil dersleri de verilebilir. Ayrıca öğretim dili tamamen Türkçe olan bu programlarda Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı da açılabilir. a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına ÖSYM ile Üniversite birinci sınıfa yerleştirilen ön lisans, lisans ve yönetmeliklerinde yer almak koşulu ile lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler başvurabilir. b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin kontenjanı Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Başvuruların belirlenen kontenjanıaşması halinde, ÖSYM’nin ilk yerleştirme puanıesas alınarak kontenjan sınırları içinde bir sıralama yapılır. c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular Üniversiteye ilk kayıt işlemleri sırasında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan başvuru formlarıaracılığı ile yapılır. ç) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de, bu Yönetmelikte belirtilen genelesaslar uygulanır. d) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyılesasına göre yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre normal öğretim süresine dâhiledilmezfakat azami öğretim süresine dahiledilir. e) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez. f) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, ders ekleme bırakma sürecisonuna kadar dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık sınıfından ayrılamazlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfından ayrılan öğrencinin hazırlık sınıfında geçireceği süre öğretim programında alacağı dersler için devamsızlıktan sayılır. g) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir. ğ) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kayıt yaptırdığı ön lisans ve lisans programlarında eğitime devam edebilirler. Hazırlık sınıfı yıl sonu yeterlik sınavı veya bütünleme sınavları sonunda genel başarı notu yüz üzerinden en az 60 olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf tutulabilir fakat bu öğrenciler yabancı dil eğitimi verilen bölümlerden ders alamaz ve mesleki yabancı dil derslerinden muaf tutulamaz. h) Türkçe eğitim yapılan programlarda zorunlu veya seçmelimeslekî yabancı dil dersleri varsa bu derslerin eğitimi öğrencilerin yabancı dil düzeyi dikkate alınarak verilir. Ayrıca bu derslerin eğitiminin nasıl verileceğine, dil düzeylerine göre nasıl bir program uygulanacağına ve ders içeriklerinin nasıl olacağına ilgili birim tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde karar verilir ve bu durum ders izlencesinde belirtilir. ı) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri yarıyıl başında yapılan zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına girmek zorunda değillerdir. Hazırlık okumak istedikleri takdirde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihte yapılan düzey belirleme sınavına girmekle yükümlüdürler. Öğretim programları MADDE 14 –(1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğretim, bölüm ve program başkanlarının görüşleri alınarak ilgili kurulca belirlenen ve Senatoca kabuledilen ortak,zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan öğretim programına göre yapılır. (2) Bölüm veya program müfredatlarında yer alan yaz staj uygulamasının usul ve esasları Üniversite Senatosunca çıkartılacak staj yönergesiyle düzenlenir. (3) Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür. Ancak, yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrenciler öğrenimlerine takip eden dönemde başlarlar. (4) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Öğrencilerin yurt dışı değişim programlarından bir yarıyılda aldıkları ve başarılı oldukları derslerin en çok 45 AKTS kredisi veya bir yarıyıllık yerel kredisine eş değer kredisi kadar dersi ilgili yarıyıl not döküm belgesine işlenir. Önkoşul dersleri ve diğer koşullar MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere önkoşul dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki önkoşul ve diğer koşullar, ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır. (2) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Diş hekimliği lisans programında pratik eğitim veya klinik eğitim gibi uygulamalı dersler hariç, ön koşullu bir dersten DC, diğer ön lisans ve lisans programlarında DD ve üstü not alan öğrenci o ders için ön koşulu yerine getirmiş sayılır. (3) (Ek:RG-31/1/2021-31381) (2) Yaz stajları dışında, diş hekimliği lisans programında yer alan pratik eğitim, klinik eğitim gibi dersler ile diğer ön lisans ve lisans programlarındaki mesleki uygulamalar, alan uygulamaları, mesleki stajlar ve benzer uygulamalı derslerin ön koşulları ve değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları Üniversite Senatosunca çıkartılacak bir uygulama yönergesiyle düzenlenir. Derse yazılma, ders bırakma MADDE 16 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir. Ders yükünün hesabında, derslerin yerel kredi değeri ile AKTS değerleriesas alınır. Bir yarıyılda normal ders yükü 30 AKTS, yarıyıl ders yükü alttan alınan derslerle birlikte en fazla 45 AKTS olabilir. Yarıyıl ders yükü hesabında yaz stajlarının AKTS kredileri ders yükü hesabına katılmaz. (2) Ders kayıtlarında uygulanacak esaslar şunlardır: a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan derslerin yerine ise, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenen eşdeğer kabuledilen dersler alınır. b) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında veya seçmeli dersin açılmaması durumunda, bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seçmeli ders alınabilir. Öğrencinin daha önce aldığı ve devam koşulunu yerine getirdiği seçmeli bir dersin yerine yeni bir seçmeli derse kayıt yaptırması halinde derse devam zorunludur. Zorunlu ve seçmeli derslerin şubelere ayrılması ve bir seçmeli dersin açılabilmesi için öğrenci sayısı ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir. c) (Değişik:RG-18/4/2021-31458) (3) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllarda müfredatında yer alan bütün derslerini başaran öğrenciler, ön koşullu dersler, teorik ders saati bulunmayan uygulamalı dersler ile diş hekimliğinde pratik eğitim ve klinik eğitim gibi dersler hariç olmak üzere, bir üst yıla ait yarıyıldan ders kayıt döneminde yönetim kurulu kararı ile ders alabilir. Bu durumda olan öğrencilerden GANO’su 4.00 üzerinden 3.00 ve üzerinde olanlar bir ve GANO’su 3.50 ve üzerinde olanlar ise iki ders alabilir. Öğrenciler yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alamaz. Ancak daha önce aldığı veya başarısız olduğu dersleri tekrar edebilir. ç) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde bir veya daha fazla dersten çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir. Derslere devam zorunluluğu MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye, staj, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır. (2) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen ve devamsızlıkları ilan edilen öğrenciler o dersin ara sınav, mazeret sınavı, final, bütünleme sınavlarına alınmaz ve ek sınav haklarından yararlanamaz. (3) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Daha önce devam koşulu sağlanmış ve başarısız olunan dersler için güz ve bahar yarıyıllarında tekrar devam koşulu aranmaz. Diş hekimliği lisans programında ise GANO’su 4.00 üzerinden 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, pratik ve klinik eğitimi gibi teorik ders saati bulunmayan derslerinin dışında kalan ve daha önce devam koşulunu sağladığı ve başarısız olduğu dersleri tekrar aldıklarında devam koşulu aranmaz. Fakat yaz öğretiminde kayıt yaptırılan tüm dersler için devam zorunluluğu vardır. Yaz öğretiminde devamsız kaldıkları dersleri güz ve bahar yarıyıllarında tekrar alan öğrenciler derslere devam etmek zorundadır. (4) Öğrencilerin alacaklarısağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsızsayılır. Derslerin kredi değeri ve AKTS kredisi MADDE 18 – (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) (1) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, pratik ve klinik çalışmalar, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredisi ise bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan ve öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli olan zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir. Yerel kredilerde kesirli kredi kullanılmaz fakat AKTS kredilerinde kesirli sayılar bir üst veya bir alt tam sayıya yuvarlanır. Yerel krediye göre kredilendirilmiş derslerin AKTS karşılıkları ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir. Yarıyıl ve genel not ortalamaları MADDE 19 – (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı katsayılarının, o derslerin yerel kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen rakama yarıyıl not ortalaması (ANO) denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur. (2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan rakama da GANO adı verilir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır. Fazladan alınan seçmeli veya diğer dersler ortalama hesabında dikkate alınmaz. Fakat not döküm belgesinde veya diploma ekinde gösterilebilir. Fazladan alınan dersler öğretim programında yer alan zorunlu dersler yerine sayılamaz. Ders muafiyeti MADDE 20 – (Değişik:RG-1/11/2019-30935) (1) (1) Merkezi yerleştirme sınavı ile yerleştirilen öğrenciler, ders kaydı yaptırdıkları ilk yarıyıl başında, en geç ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar, önceki yükseköğrenimi sırasında aldığı başarılı veya koşullu başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek koşulu ile bazı derslerden muafiyet talebinde bulunabilir ve öğrencilerin intibakları uygun olan yarıyıla yapılabilir. Eş zamanlı olarak ikinci bir yükseköğrenime devam eden öğrenciler ise başarılı oldukları ve muafiyet istedikleri derslerden en geç ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar muafiyet talebi için başvurabilir. Muafiyet talebinde bulunulmayan ve ders kaydı yaptırıp başarısız olunan dersler için öğrenci yeni bir muafiyet talebinde bulunamaz. Ders açma esasları MADDE 21 –(1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim üyelerince/görevlilerince okutulacağı, akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurulda karara bağlanır. (2) Seçimlik derslerin açılıp açılmamasına ilgili kurulca karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptaledilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. (3) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim üyeleri/görevlileri, ders kayıt işlemleri başlangıcından en az bir hafta önce ilan edilir. Zorunlu hallerde haftalık programlarda değişiklikler yapılabilir. (4) Yaz okulunda hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim üyelerince/görevlilerince okutulacağı, ilgili mevzuat hükümlerine göre akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurul tarafından kararlaştırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu Notlar MADDE 22 –(1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur; a) (Değişik:RG-18/4/2021-31458) (3) Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu ve alan kodlu seçmeli dersler için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar: Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 75-84 CB 2.50 65-74 CC 2.00 55-64 DC 1.80 50-54 FF 0.00 00-49 1) Diğer önlisans ve lisans programlarında yer alan tüm dersler ile diş hekimliği lisans programındaki sosyal seçmeli dersler ve zorunlu YÖK dersleri için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar: Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 75-84 CB 2.50 65-74 CC 2.00 55-64 DC 1.80 45-54 DD 1.50 40-44 FF 0.00 00-39 b) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır: 1) G (Geçer) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. 2) K (Kalır) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. 3) D (Devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. 4) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) H (Hesaplanmayan) notu; fazladan alınan ve ortalamaya katılmayan derslerden alınan notu ifade eder. Fazladan alınan seçmeli veya bölüm/program dışı dersler not döküm belgesinde gösterilir. GANO’ya sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıdaki dersler en yüksek not alınan dersten başlayarak katılır, artan dersler GANO’yakatılmaz. Mezuniyette fazladan alınan başarılmamış olan dersler not döküm belgesinden silinir. Fazladan alınan seçmeli veya bölüm/program dışı dersler zorunlu dersler yerine sayılmaz. 5) (Ek:RG-13/6/2018-30450) E (Eksik) notu; Ders kaydı yaptırılan ve notları girilmeyen dersleri gösterir. (2) (Değişik:RG-1/11/2019-30935) (1) AKTS notları Üniversitenin notlarına dönüştürülürken,aşağıdaki tablo kullanılır. AKTS Notu İstanbul Gelişim Üniversitesi Notu A AA B BA C CB D DC E DD F FF (3) (Ek:RG-13/6/2018-30450) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınan okul yetki ve sorumluluğu verilen önlisansve lisans öğretim programlarında yer alan her bir modüle karşılık gelen ders/dersleri 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre başarı ile tamamlayan öğrencilerden isteyenlere tanınan okul mezuniyet sertifikası modül sınavlarına girme hakkı verilir. Modül sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 75 veya BB harf notu alan bu öğrencilere mezuniyetlerinde diplomalarına ek olarak Tanınan Okul Mezuniyet Sertifikası verilir. (4) (Ek:RG-13/6/2018-30450) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen uçuş harekât yöneticiliği ön lisans öğretim programında yer alan her bir modüle karşılık gelen dersleri 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre başarı ile tamamlayan öğrencilerden isteyenlere uçuş harekat uzmanı temeleğitim sertifikasımodülsınavlarına girme hakkı verilir. Modülsınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 75 veya BB harf notu alan bu öğrencilere mezuniyetlerinde diplomalarına ek olarak Uçuş Harekat Uzmanı Temel Eğitim Sertifikası verilir. Başarı durumu, sınamalı statü ve genel not ortalamasının yükseltilmesi MADDE 23 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Öğrencilerin başarı durumları hususunda aşağıdakiesaslar uygulanır: a) (Değişik:RG-18/4/2021-31458) (3) Diş hekimliği lisans programında yer alan sosyalseçmeli ve zorunlu YÖK dersleri dâhil olmak üzere tüm ön lisans ve lisans programlarında yer alan bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içiçalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu/seçmeli bir dersin başarı notu ise o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için de yarıyıl sonu sınavlarında 50 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve yüzdelik oranlarının ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısıen fazla %20’dir. b) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Teorik ders saati bulunmayan arazi çalışması, bitirme çalışması, bitirme projesi, mezuniyet tezi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması, klinik uygulamalar, pratik eğitimler gibi dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılmaz. Bu durumlarda öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları Senatoca çıkarılan yönerge esaslarına göre hesaplanır. Normal öğrenim süresini tamamlayan ve mezuniyeti için tek dersi bulunan öğrencilerin ders kayıt döneminden önce yazılı başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bu dersler öğrenci sayısına bakılmaksızın farklı yarıyıllarda ve yaz öğretiminde açılabilir veya uygulamanın özelliğine göre bir telafi programı uygulanabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı stajlar, staj yönergesine uygun olarak, yarıyıl ders kaydına bakılmaksızın yarıyıl içinde veya yazın yapılabilir. Yarıyıl içinde veya yazın yapılan stajlar başarılı/başarısız olarak değerlendirilir, G veya K notu verilerek ortalamaya katılmaz. Zorunlu ve isteğe bağlı stajlar öğrenci not döküm belgesinde ve diploma ekinde gösterilir. c) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Teorik ders saati ve uygulaması bulunan (2+2, 2+4 gibi) arazi çalışması, mezuniyet projesi, bitirme çalışması, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, mesleki stajlar, alan uygulaması gibi derslerin teorik kısmı için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılır. Bu derslerin yarıyıl sonunda yapılan final/bütünleme sınav notu dersin özelliğine ve ilgili öğretim elemanının isteğine bağlı olarak ve ders izlencesinde/ders bilgi formunda gösterilmek koşulu ile iki parçadan oluşabilir. Final/bütünleme sınav notu dersin teorik kısmı için yapılan sınav notu ile dersin uygulamasından verilen notun belli oranlarda katkılarının toplamı ile belirlenir. Dersin teori ağırlıklı ve uygulama ağırlıklı olmasına göre dersin teorik kısmı için yapılan sınavın katkısı %30’dan az olamaz. Öğrencilerin uygulamalı derslerde veya dersin uygulama kısmındaki başarı veya başarısızlığı ile uygulamanın final/bütünleme sınav notuna katkı oranlarının usul ve esasları Senatoca çıkarılan yönerge esaslarına göre hesaplanır. Bu derslerin uygulama kısmından devamsız olarak ilan edilen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Ders uygulamasından başarısız öğrenciler dersin tekrarında derse devam etmek zorundadır. Dersin uygulamasında başarılı olan öğrenciler ise ders uygulamasını tekrar etmek zorunda değildir. ç) Açılacak derslere ait yarıyıl içi ve yarıyılsonu başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın ilk haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir. Uzaktan eğitim olarak yapılan derslerin ara sınavları internet üzerinden yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılan ara sınavın ağırlığı %20’yi geçemez. (2) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından sonra dersin sorumlu öğretim elemanı sınav belgelerini (dersin not listesi, sınav yoklama listesi, sınav kâğıtları, soru ve cevap anahtarları, uygulamalı veya uygulama ağırlıklı dersler için değerlendirme ölçütlerini) içeren bir zarf içinde akademik takvimde gösterilen süre içinde ilgili idari birime bir tutanak ile teslim eder. Öğretim elemanı ders ile ilgili devamsızlık listelerini ise finalsınav zarfının içinde teslim eder. (3) (Değişik:RG-1/11/2019-30935) (1) Bir dersten G, CC ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı, DD ve DC notu alan öğrenci o dersten koşullu başarılısayılır. Herhangi bir dersten FF, D, K notu alan bir öğrenci ise o dersten başarısız olup, öğrencinin bu dersi tekrarlaması gerekir. (4) (Değişik:RG-1/11/2019-30935) (1) GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan FF, D, K notu bulunmayan öğrenci başarılı sayılır. Hazırlık programını, ön lisans ve lisans öğrenimini başarıyla tamamlamak için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olmak ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir. (5) (Değişik:RG-18/4/2021-31458) (3) Diş hekimliği lisans programı hariç olmak üzere tüm lisans programlarında dördüncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Diş hekimliği lisans programında ise dördüncü yarıyıl, altıncı yarıyıl ve sekizinci yarıyıl sonunda GANO’su 2.00 altında kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar ancak sınamalı duruma düştüğü yarıyıl ve alt yarıyıllara ait dersleri alır. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü 45 AKTS ders yükünü geçemez. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran lisans öğrencileri için de bu koşul geçerlidir. Fakat yatay ve dikey geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilk intibak ettirildikleri sınıf ve yarıyıl için sınamalı statü aranmaz. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler alt yarıyıl derslerine öncelikle kayıt yaptırarak yarıyılazami ders yükünü aşmamak koşulu ile tüm derslere kayıt yaptırabilir. (6) (Mülga:RG-1/11/2019-30935) (1) (7) GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri danışman onayı ile ve dönem kredisi ve ortalamasına dâhil olmak koşuluyla tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığıen son not geçerlidir. Onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi MADDE 24 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Haklarında disiplin cezası ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmamak koşulu ile mezuniyet aşamasında GANO’su 3.00’ın üstünde olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50’nin üstünde olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi diplomaları birlikte verilir. Sınavlar MADDE 25 – (1) Sınavlar akademik takvimde belirtilen dönemlerde ilgili yönetim kurullarının belirlediği tarihlerde ve zamanlarda yapılır. Sınavlar ilgili yönetim kurulunun gerek görmesi halinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. (2) Bitirme projesi, laboratuvar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken dersler ile sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları için ilgili yönetim kurulu kararıyla sınav dönemini izleyen ilk hafta içerisinde de yapılabilir. (3) Ara sınav, final ve bütünleme sınav programları, ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları,arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir. (4) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeretinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler. Mazeret süresi sebebiyle devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz. (5) (Değişik:RG-13/6/2018-30450)Sağlık sorunları nedeniyle mazeret sınavı için alınan sağlık raporlarının tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış olması gerekir. Raporlu öğrencinin rapor saatinden sonra rapor süresince girdiği sınavlar iptal olur. Rapor saatinden önce girdiğisınavlar iptal olmaz. (6) (Değişik:RG-18/4/2021-31458) (3) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları ve koşullu başarılı oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyıl sonu final sınavlarından sonra, Senato aksine bir karar almadıkça, final sınavı yapılan derslerin bütünleme sınavları yapılır. Diş hekimliği lisans programında yer alan sosyal seçmeli ve zorunlu YÖK dersleri dâhil olmak üzere tüm ön lisans ve lisans programlarında yer alan bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içiçalışmalarından alınan notun %50’si ve bütünleme sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak, 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır ve 40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu/seçmeli derslerinin bütünleme sınavlarında ise bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içiçalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak, 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır ve 50 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin en son aldıkları not geçerlidir. (7) (Değişik:RG-18/4/2021-31458) (3) Devam şartı dışında, öğretim programında yer alan teori ağırlıklı bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Bu derslerin başarı notunun hesabında yarıyıl içi faaliyetlerin katkısı aranmaz. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir. Derslere devam koşulu aranan uygulamalı veya uygulama ağırlıklı bir dersten başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Ayrıca,aynısınav dönemi içinde öğrenci hem tek ders ve hem de genel not ortalaması yükseltme sınavına başvuru yapamaz. (8) Muafiyet sınavları eğitim öğretim döneminin (Güz Yarıyılı) başında yılda bir kere akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Öğrenciler bir dersten ancak bir defa muafiyet sınavına girebilir. Muafiyet sınavında başarılı olabilmek için CC ve üzerinde not alınması gerekir. Muafiyet sınavından başarılı olanlar, sınav sonucunun iptalini isteyerek derse devam edemezler veya dersten başarılı olanlar (DD ve DC dâhil) not yükseltmek amacıyla tekrar muafiyet sınavına giremezler. Yatay geçiş yoluyla bahar yarıyılında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet sınavı bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. ( 9) (Değişik:RG-18/4/2021-31458) (3) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine müfredat programlarındaki ilk iki yarıyıl, lisans öğrencilerine ise ilk dört yarıyıl derslerinin dışındaki ve devam zorunluğu olmayan derslerden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Genel not ortalaması yükseltme sınavına giren öğrencinin aldığı not başarı notu olarak işlenir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın,aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim-öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Fakat genel not ortalaması yükseltme sınavında (FF) harf notu alarak başarısız duruma düşen öğrenciler izleyen eğitim-öğretim döneminde başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak ve ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca, aynı sınav dönemi içinde öğrenci hem genel not ortalaması yükseltme ve hem de tek ders sınavına başvuru yapamaz. Sınav şekli ve sonuçlara itiraz MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) ( 2 ) Sınavlar yazılı veya çoktan seçmeli olarak yapılabilir. Diğer sınav türlerinin uygulanmasına ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile karar verilir. Uygulanacak sınav türü dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir ve öğrencilere duyurulur. (2) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanlarınca düzenlenir ve yönetilir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir. (3) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir, eğer maddi hata yoksa sonuç öğrenciye duyurulur. Bu aşamada sınav kâğıdı yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulamaz. Maddi hatanın olması halinde ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile not düzeltme işlemi yapılır. Final sınavlarında not düzeltme işleminin gecikmesi ve öğrencinin bütünleme sınavına girme hakkının bulunması halinde öğrenci bütünleme sınav hakkını kullanabilir. Öğrencinin aldığı yüksek not geçerlidir. Sınav evrakının saklanması MADDE 27 – (1) Sınav kâğıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları gibievraklar ilgili birim yönetim kurulu kararınca daha uzun süre saklanmasına karar verilmedikçe, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yılsüre ile saklanır. Mezuniyet ve diploma MADDE 28 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş, öğretim programında yer alan stajını tamamlamış, GANO’sunu 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkarmış öğrencilere, önlisans veya lisans diploması ile birlikte diploma eki verilir. (2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarınıalabilmek için ilgili birimlerden ilişik kesme belgesialmaları gerekir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kayıt dondurma ve şartları MADDE 29 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurmak isteyen bir öğrenci kayıt dondurmak istediği bir yarıyıl için ara sınavların başlangıcına kadar dilekçe ile başvurabilir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başvurmak koşulu ile ön lisans programlarında azami iki ve lisans programlarında ise azami dört yarıyıl kaydını dondurabilir. Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza aldıkları yarıyıl/yılsüreleri için kayıt dondurmak için başvuramaz. (2) Öğrenciler, mazeretleri belgelenmek koşulu ile olağanüstü haller, tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ve heyet raporu ile belgelenmiş sürekli hastalıklar gibi nedenlerle yarıyıl içinde final sınavlarının başlangıcına kadar kayıt dondurmak için başvurabilir. Öğrencilerin ilgili yönetim kurulunca uygun görülen mazeretleri ile kayıtları dondurulabilir. (3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca kayıt dondurma süresi uzatılabilir. (4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. (Değişik cümle:RG-18/7/2021-31545)Kayıt dondurma halinde dondurulan süreye kadar olan ücretin tamamıalınır,eğitim döneminin kalan süresine ilişkin ücretin ise %20’si ödenmek zorundadır. (5) Öğrenciler kayıt dondurmuş olduğu yarıyıl içinde açık öğretim yapan yükseköğretim kurumları dışındaki yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak aldığı derslerini, Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez. Üniversiteden ayrılma MADDE 30 – (Değişik:RG-18/4/2021-31458) (3) (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından aldıkları ve ilgili birimlerce onaylanan ilişik kesme belgesi ile Dekanlık/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. İlgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin kaydı silinir ve Rektörlüğe bildirilir. Hakkında bir disiplin soruşturması yürütülen öğrencilerin kayıtları soruşturma tamamlanıncaya kadar silinmez. Kaydı silinen öğrencinin geçmiş yarıyıllara ait ödediği ücretler iade edilmez. (Değişik cümle:RG-18/7/2021-31545) Ayrıca, öğrenci kaydının silindiği tarihe kadar olan ücretin tamamı ile eğitim yılının kalan süresine ilişkin ücretin %25’ini ödemek zorundadır. Kaydısilinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler MADDE 31 –(1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. (2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. (3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından ve diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 22 ncimaddesindeki not sistemine dönüştürülmesisuretiyle yapılır. Ön lisans diploması MADDE 32 –(1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GANO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir. (2) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Bu öğrencilerden, Meslek Yüksekokullarına intibakları yapılanlar 25 inci madde hükümlerine göre ek sınav haklarından yararlanabilir. Burslu öğrenciler MADDE 33 – (Değişik:RG-15/3/2017-30008) (1) Öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. (2) Üniversitenin fakültelerinde ya da yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğrencinin bursunun devam etmesi için; a) Herhangi bir disiplin cezasıalmamış olması, b) (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) Hazırlık sınıfı hariç öğrencinin normal öğrenim süresiniaşmaması, gerekir. (3) Disiplin cezasıalan bir öğrencinin verilmiş olan tüm bursları, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten itibaren kesilir. Adres bildirme ve tebligat MADDE 34 – (Değişik:RG-31/1/2021-31381) (2) (1) Öğrenciler kesin kayıtları esnasında, yazılı duyuru ve tebligatları, gönderilecek kısa mesajları (SMS) alabilmeleri için veya sözlü iletişimin sağlanması için adres bilgilerini ve telefon numaralarını beyan etmek zorundadır. İletişim bilgilerinin değişikliğinde öğrenciler bir ay içerisinde bu değişikliği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu iletişim adresine yapılan tüm duyurular veya yazılı tebligatlar geçerlisayılır ve aksi halde tüm yasalsorumluluk öğrenciye aittir. Disiplin MADDE 35 –(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 36 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 37 –(1) 16/12/2013 tarihli ve 28853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Üniversitede kayıtlı bulunan öğrenciler GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitede kayıtlı öğrenciler için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmü uygulanmaz. Modül sınavlarına intibak GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-13/6/2018-30450) (1) 22 ncimaddenin üç ve dördüncü fıkraları 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerden başlamak üzere uygulanır. Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür. _______________________ (1) Bu değişiklik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) Bu değişiklik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (3) Bu değişiklik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 21/7/2015 29421 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1 15/3/2017 30008 2 13/6/2018 30450 3 18/3/2019 30718 4 1/11/2019 30935 5 31/1/2021 31381 6 18/4/2021 31458 7 18/7/2021 31545

Download RegulationsİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU VE

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ortak zorunlu yabancı diller ve hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ortak zorunlu yabancı diller ve hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık sınıfı: Üniversitenin yabancı diller hazırlık sınıflarını,

b) Kurlar: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda A1, A2, B1, B2, C1 kademelerine göre sınıflandırılan yabancı dil seviyelerini,

c) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

f) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ğ) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu,

h) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitimin tamamen bir yabancı dilde yürütüldüğü ya da derslerinin en az %30 oranında bir yabancı dilde yapıldığı programlar için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini kültürel, sosyal ve akademik hayatta yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak üzere verilir.

(2) Hazırlık sınıfları yabancı dil eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi Müdürlüğün önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim süresi, iki yarıyıldan oluşan bir yıldır. Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları birimlerde birinci sınıfa başlama hakkını elde ederler.

(4) Hazırlık sınıflarında öğrenciler derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz ve rapor süresi devamsızlıktan sayılır.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler dönem sonu genel değerlendirme sınavına giremez; fakat devamsız veya başarısız öğrenciler Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavını girebilir veya Üniversitenin yabancı dil hazırlık yaz öğretimine devam edebilir.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin transkriptlerinde, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.

(7) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık eğitimi süresi içerisinde kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans programlarından ders alamazlar.

(8) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya özel öğrenci kabul edilmez.

(9) Hazırlık eğitim-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(10) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler, düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Sınıflardaki öğrenci sayısı yirmi beş kişiyi aşmayacak şekilde düzenlenir.

(11) Yabancı dil hazırlık eğitimi azami süresi iki yıldır. Hazırlık sınıfına devam edip başarılı olan öğrencilere bir başarı belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak.

b) Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, ilgili ülkenin anadilinde eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında eğitimini tamamlamak.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ulusal/uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak.

ç) Son iki yıl içinde ilgili yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak veya ilgili yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olmak. Bu süre yatay ve dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için üç yıldır. Bu durum kapsamında muafiyet kararı Yönetim Kurulunca verilir.

d) Muafiyete başvuran öğrenciler için ilgili belgelerini, yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavından en geç bir hafta önce Müdürlüğe teslim etmek.

Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavının uygulamasına ilişkin esaslar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Yabancı dille eğitim yapılan programlarda kayıtlı bir öğrencinin hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için B2 düzeyindeki Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması zorunludur. Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı sonucu, öğrencilerin yabancı dil düzeyleri için referans oluşturur.

Kayıt

MADDE 8 – (1) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.

(2) Hazırlık sınıfından başarılı olan veya muafiyet alan öğrencilerin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilgili ön lisans ve lisans programlarına ders kayıtlarının yapılması için Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Hazırlık öğretimi ücrete tabidir. Öğrenim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(4) Üniversiteye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bursu ile yerleşerek eğitim dili yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin burs oranları zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında da geçerlidir.

Sınavlar ve notlar

MADDE 9 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve genel değerlendirme sınavından oluşur. Sınavlar yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

(2) Kısa süreli sınavlar; kur içi okuma, yazma ve benzeri becerileri sınamak için yapılan sınavlar olup mazereti yoktur. Kısa süreli sınavlar her bir ders için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

(3) Ara sınav, her bir ders için yapılan kur sonu sınavlarıdır.

(4) Genel değerlendirme sınavı, tüm kurları ve becerileri kapsayan bir sınav olup, bu sınava devam koşulunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir.

(5) Genel başarı notu, iki yarıyıl boyunca yapılan kur sınavlarının toplamının %80’inden ve genel değerlendirme sınavının %20’sinden oluşur. Bu ortalamaların sonucunda 100 puan üzerinden 70 veya üstü bir puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı sayılır. Her bir kur için değerlendirme esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 10 – (1) Öğrenci, tüm sınav sonuçlarına ilanından itibaren beş iş günü içinde Müdürlüğe yazılı olarak itirazda bulunabilir. Öğrencilerin itirazları ilgili öğretim elemanı veya sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Mazeret sınavları

MADDE 11 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Mazeret süresi sebebiyle devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Kısa süreli sınavların ve yabancı dil hazırlık yeterlik sınavının mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen ara sınav mazeret sınavları hazırlık sınıfı akademik takviminde ilan edilen tarihlerde yapılır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfından başarısız olan öğrencilerin hazırlık sınıfını tekrar etmeleri gerekir. Başarısız öğrenciler devam koşulu aranmaksızın akademik takvimde ilan edilen yabancı dil hazırlık yeterlik sınavlarına katılabilirler.

(2) Hazırlık sınıflarının eğitim öğretim süresi iki yılı aşamaz.

(3) Hazırlık sınıfından dördüncü yarıyıl sonunda başarısız olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 13 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 14 – (1) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversitenin akademik takviminde ilan edilen tarihlerde yapılır. Öğrencilerin başarı durumu, 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan ve eğitim dili Türkçe bir programa geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince okutulan zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 6/4/2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Download Regulations