ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİ AFFI HAKKINDA;
 
18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci madde hükümlerine göre, “İstanbul Gelişim Üniversitesinden ilişiği kesilen ve yeniden öğrenime devam etmelerini sağlanmasına ilişkin başlıca açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
Detaylı bilgi için 7143 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci maddesi için, tıklayınız 
“Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.”
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Askerlik görevini yapmakta olup, öğrenime başlama hakkından faydalanmak isteyenler, terhis tarihlerinden itibaren iki ay içnde şahsen başvuru yapabilir.
Başvuru için İstenen Belgeler
    1. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
    2. Kimlik Fotokopisi,
    3. Lise Diploması Aslı,(Kesin Kayıt Sırasında İstenecektir)
    4. ÖSYM yerleştirme belgesi,
    5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
    6. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. (Kesin Kayıt Sırasında İstenecektir)
    7. DGS ile yerleşen öğrenciler için, Önlisans Diploması (Kesin Kayıt Sırasında İstenecektir)

7143 Sayılı Kanun’dan yararlanarak ilişiğinin kesildiği üniversiteye 18.09.2018 tarihine kadar kayıt yaptıran ve YÖKSİS veritabanına aktarılan öğrenciler; işinin veya ikametinin İstanbul sınırları içerisinde bulunduğunu belgelemeleri ve üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği Üniversitemiz eşdeğer bölüm/program taban puanını sağlamak koşulu ile ilgili kurulların uygun görmesi halinde yatay geçiş yapabilirler.
    1. Başvuru Dilekçesi için, tıklayınız.
    2. Kimlik Fotokopisi,
    3. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi,
    4. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Transkript (Not durum çizelgesi),
    5. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Ders Planı ve İçerikleri,
    6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
    7. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
    8. İşi veya ikametinin İstanbul il sınırları içinde bulunduğuna dair belge,
    9. Yerleşme puanını gösteren OSYS Sonuç Belgesi.          
Not:  Evlilik,  mahkeme kararı vb. nedenlerle kimlik bilgilerinizde değişiklik olmuş ise, başvuru formuna bilgilerinizi önceki hali ile yazınız ve değişikliğe ilişkin belge fotokopilerini ekleyiniz. 
Öğrenim Ücreti
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78 inci maddesi uyarınca 2018-2019 eğitim -öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim ücretinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına,kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına karar verilmiştir.
Güncel Ücretler İçin Tıklayınız
Burs
2018-2019 Eğitim-öğretim ücretleri üzerinden her bölüm için %30 burs imkanı sağlanacaktır.
Başvuru Süresi ve Yeri
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmeleri için aşağıdaki tarihler esas alınacak olup başvurular bizzat İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci İşlerine yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri 18.05.2018-18.09.2018
Akademik Birim Değerlendirme Tarihleri 19.09.2018-21.09.2018
İlan Tarihi 21.09.2018
Kesin Kayıt Tarihleri 24.09.2018-26.09.2018


Değerlendirme
Başvurular intibak komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde öğrenci koşulları sağlıyor ise, devam edeceği sınıf ve sorumlu olacağı dersler belirlenir ilgili yönetim kurullarında görüşülür ve karara bağlanır.   
 

 

 


2 Temmuz 2018 Pazartesi