ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorunda mıdır?
Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80'dir. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dâhil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye'yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.
Sınavımı kaçırdım ne yapabilirim?
Ara sınavlara hastalıkları nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren bir dilekçe ve devlet hastanelerinden alınmış raporları ile sınav tarihini izleyen bir hafta içinde ilgili sekreterliğe başvururlar. Raporları ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Sağlık raporu devamsızlığım için geçerlimi?
Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye'yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Bunun dışında devam ile ilgili sağlık raporu dâhil hiçbir mazeret kabul edilmez.

Sağlık raporu nereden alınırsa geçerlidir?
Tam teşekkülü Devlet hastanesi

Ders seçimlerini yaparken nelere dikkat etmeliyim?
 Ders kaydının akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılması gerekir. Öncelikle alttan kalan dersler alınır. Ders kayıt formunun danışmana onaylatılması gerekir. Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa çakışan dersler alınamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.
 
Sınav Sonucuna itiraz hakkım var mı?
Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren bir hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz, öğrenci işlerine verilen bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye bildirilir. İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Mezun Olabilmek İçin GANO’ muz kaç olmalıdır?
(1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GANO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, lisans veya ön lisans diploması ile diploma eki verilir. Yüksek onur ve onur belgesi almaya hak kazananların belgeleri de diplomaları ile birlikte verilir.
(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.

Ders kaydı yaptırmazsam ne olur?

Yarıyıl başlangıcında ders kaydı yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.
 

Kayıt dondurabilir miyim?
(1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört yarıyıl kaydını dondurabilir.
(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de kaydını dondurabilir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca kayıt dondurma süresi uzatılabilir.
(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt dondurma halinde dondurulan dönemlere ait öğretim ücretinin %20’si ödenmek zorundadır.

Tek ders sınavı koşulları nedir?
Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde, bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı dönem sonunda girer. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

Tek ders sınavına nasıl kayıt olunur?
Öğrenci, dersin dönemi içinde ise, tek ders sınavına girmek istemesi halinde derse kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Dersin dönemi dışında ise ders kaydı yapmadan tek ders sınavına girilebilir. Akademik takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde ilgili Dekanlık/Müdürlük sekreterliğine başvuru yapılarak akademik takvimdeki Tek ders sınavı tarihinde sınava girebilir.

Devamsızlık durumu hem vize hem de final sınavları için geçerli mi?
Devamsızlık nedeni ile sınava girme hakkını kaybetme yalnız final ve bütünleme sınavları için geçerlidir.

4 Yıllık bölüm okurken 2 yıllık diploma nasıl alabilirim?
4 Yıllık lisans bölümü okuyan öğrenciler, ilk iki yılı bitirdikleri ve alttan dersleri ile alamadığı dersleri kalmadığı takdirde GANO 2.00 ve üzeri olması halinde ilgili Dekanlık/ Müdürlük sekreterliğine başvurarak Ön lisans Diploması alabilirler.

Staj formlarını ne zaman Öğrenci İşlerine getirmeliyim?
Staj formları web sitesinden indirilip bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra 3 çıktı alınarak ilgili Dekan/ Müdür imzası, Bölüm başkanı imzası ve staj yeri imzasından sonra staja başlama tarihinden en geç 7 gün önce Öğrenci İşlerine onaylatılmalıdır. Aksi takdirde staj işlemleri tarih değiştirilerek yapılacaktır.